Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0044/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

7.3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 και B7-0057/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ - RC-B7-0044/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 και B7-0057/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0055/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Ο Justas Vincas Paleckis προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται·

Ο Jacek Protasiewicz προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3, η οποία κρατείται·

Ο Vytautas Landsbergis προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9, η οποία κρατείται·

Η Kristiina Ojuland προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου