Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0041/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

11.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011

Οι Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου