Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0041/2011

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0026

Протокол
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург

12.1. Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0041/2011

(за замяна на B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach и Richard Howitt, от името на групата S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;
Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0026)

Изказвания

Marietje Schaake, която направи устни предложения за изменения на параграф 8 и17, които бяха приети.

Charles Tannock, който направи устно предложение за изменение на параграф14, което бе прието.

Правна информация - Политика за поверителност