Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0041/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

12.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0041/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·
Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0026)

Παρεμβάσεις:

Η Marietje Schaake προτείνει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 8 και 17, οι οποίες κρατούνται.

Ο Charles Tannock προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου