Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2524(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0028

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

12.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2011/αναθ.1

(αντικαθιστά τιςB7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
María Muñiz De Urquiza και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·
Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0028).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου