Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg

14. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilfibrer och etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 21 januari 2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy