Показалец 
Протокол
PDF 252kWORD 234k
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (разискване)
 4.Устойчива политика на ЕС за Далечния север (разискване)
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Стратегия на ЕС за Черно море (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Рамковото споразумение между ЕС и Либия (гласуване)
  
7.2.Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание (гласуване)
  
7.3.Положението в Беларус (гласуване)
  
7.4.Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (гласуване)
  
7.5.Устойчива политика на ЕС за Далечния север (гласуване)
  
7.6.Стратегия на ЕС за Черно море (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer
  
11.2.Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti
  
11.3.Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh
 12.Време за гласуване
  
12.1.Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer (гласуване)
  
12.2.Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti (гласуване)
  
12.3.Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Позиция на Съвета на първо четене
 15.Решения относно някои документи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент, председателят уведомява, че ще се допита до Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Изменено предложение за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974г. (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение2004/162/ЕО във връзка с продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка по режима на „octroi de mer“ (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Cъвета за разширяване на обхвата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, TRAN

- Предложение: Решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента, проектопрепоръка (член 121 от Правилника за дейността)

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE. Предложение за препоръка до Съвета относно Шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (B7-0072/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE


3. Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (разискване)

Доклад относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 година [2010/2137(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Silvana Koch-Mehrin (докладчик по становището на комисията ITRE), Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Michael Cramer (докладчик по становището на комисията TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също и на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, също така относно изказването на Philippe Lamberts, който направи лично изявление, вследствие изказването на William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, също така относно хода на разискването, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Štefan Füle и Derk Jan Eppink.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 20.1.2011.


4. Устойчива политика на ЕС за Далечния север (разискване)

Доклад относно устойчива политика на ЕС за Далечния север [2009/2214(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Inese Vaidere, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, която отговаря също така на въпрос, зададен с вдигане на синя карта от Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher и Edit Herczog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks и Anna Rosbach.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr и Sari Essayah.

Изказаха се: Štefan Füle и Michael Gahler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 20.1.2011.


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия AGRI: Agnès Le Brun

комисия EMPL: Philippe Boulland

комисия PETI: Philippe Boulland


6. Стратегия на ЕС за Черно море (разискване)

Доклад относно стратегията на ЕС за Черно море [2010/2087(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Метин Казак (докладчик по становището на комисията INTA), Silvia-Adriana Ţicău (докладчик по становището на комисията ITRE), Victor Boştinaru (докладчик по становището на комисията REGI), Elmar Brok, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Евгени Кирилов, Marek Siwiec и George Sabin Cutaş.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij и Vasilica Viorica Dăncilă.

Изказаха се: Štefan Füle и Traian Ungureanu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 20.1.2011.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė по случай двадесетата годишнина от кървавите събития във Вилнюс, на 13 януари1991 г.


7.1. Рамковото споразумение между ЕС и Либия (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно преговорите по Рамковото споразумение между ЕС и Либия [2010/2268(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

приема се (член 97, параграф 4 от правилника) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 и B7-0058/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0039/2011

(за замяна на B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 и B7-0058/2011)

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah и Othmar Karas, от името на групата PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli и Patrizia Toia, от името на групата S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR,
Fiorello Provera, от името на групата EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou и Kyriacos Triantaphyllides.

приема се (P7_TA(2011)0021)

(Предложението за резолюция B7-0052/2011 отпада.)

Изказване

Elmar Brok, който направи устно предложение за изменение на параграф 14, което бе прието.


7.3. Положението в Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 и B7-0057/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ - RC-B7-0044/2011

(за замяна на B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 и B7-0057/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool и Paweł Zalewski, от името на групата PPE,
Adrian Severin, Кристиан Вигенин, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec и Richard Howitt, от името на групата S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal и Jacek Olgierd Kurski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2011)0022)

(Предложението за резолюция B7-0055/2011 отпада.)

Изказвания

Justas Vincas Paleckis направи устно предложение за изменение на параграф 2, което бе прието;

Jacek Protasiewicz направи устно предложение за изменение на параграф 3, което бе прието;

Vytautas Landsbergis направи устно предложение за изменение на параграф 9, което бе прието;

Kristiina Ojuland направи устно предложение за изменение на параграф 13, което бе прието.


7.4. Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (гласуване)

Доклад относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 година [2010/2137(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0023)

Изказване

Michael Cramer направи устно предложение за изменение на параграф 105, втора част, което бе прието.


7.5. Устойчива политика на ЕС за Далечния север (гласуване)

Доклад относно устойчива политика на ЕС за Далечния север [2009/2214(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА AFET

приема се (P7_TA(2011)0024)


7.6. Стратегия на ЕС за Черно море (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС за Черно море [2010/2087(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0025)

Изказване

Adrian Severin направи устно предложение за изменение на параграф 13, което бе отхвърлено, тъй като 40 членове на ЕП възразиха срещу него.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Положението в Беларус - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Доклад Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Доклад Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Доклад Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Положението в Беларус - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.10 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 18.1.2011)


11.1. Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer

Предложения за резолюция B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat и Jean Lambert представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis и Csaba Sógor.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt и Sari Essayah.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 20.1.2011.


11.2. Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti

Предложения за резолюция B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 и B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli и Ryszard Czarnecki представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Mario Mauro, от името на групата PPE, Gianluca Susta, от името на групата S&D, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, която отговаря също така на въпроси, зададен с вдигане на „синя карта“ от Francesco Enrico Speroni и Roberta Angelilli, Fiorello Provera, от името на групата EFD, и Salvatore Iacolino.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Carlo Fidanza.

Изказа се Charles Tannock относно хода на разискването.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, et Marie-Christine Vergiat, която отговаря на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Roberta Angelilli.

Изказа се Mario Mauro относно организацията на разискването.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Oreste Rossi.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 20.1.2011.


11.3. Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh

Предложения за резолюция B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 и B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, и Marco Scurria.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията) и Bernd Posselt, последният относно хода на разискването.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 20.1.2011.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0041/2011

(за замяна на B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach и Richard Howitt, от името на групата S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;
Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0026)

Изказвания

Marietje Schaake, която направи устни предложения за изменения на параграф 8 и17, които бяха приети.

Charles Tannock, който направи устно предложение за изменение на параграф14, което бе прието.


12.2. Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 и B7-0066/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0042/2011

(за замяна на B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 и B7-0066/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor и Thomas Mann, от името на групата PPE;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella и David-Maria Sassoli, от името на групата S&D;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki и Jacek Olgierd Kurski, от името на групата ECR;
Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0027)

(Предложението за резолюция B7-0050/2011 отпада.)


12.3. Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 и B7-0071/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0043/2011/рев.1

(за замяна на B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 и B7-0071/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten и Roberta Angelilli, от името на групата PPE;
María Muñiz De Urquiza и Ana Gomes, от името на групата S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR;
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;
Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0028).


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета, Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 21 януари 2011.


15. Решения относно някои документи

(член 127 от Правилника за дейността)Решение за изготвяне на доклад (член 127 от правилника)

- Междуинституционално споразумение относно общ регистър за прозрачност между Европейския парламент и Комисията (2010/2291 ACI)
(комисия: AFCO)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.11.2010 г.)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Етап, постигнат в рамките на прилагането на стратегията на ЕС за Централна Азия (2011/2008(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Напредък, постигнат в рамките на борбата срещу мините (2011/2007(INI))

комисия CONT

- Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (2011/2014(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET)

комисия DEVE

- Роля на правата на собственост, собствеността върху имущество и създаването на блага по отношение на изкореняването на бедността и насърчаването на устойчиво развитие в развиващите се страни (2011/2009(INI))

комисия ECON

- Управление на икономиката в световен мащаб (2011/2011(INI))
(подпомагаща: EMPL, INTA)

- Схеми за гарантиране на застрахователните вземания (2011/2010(INI))
(подпомагаща: JURI, IMCO)

комисия ENVI

- Анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (2011/2012(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия JURI

- Възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))
(подпомагаща: ECON, IMCO)

- Производства по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право (2011/2006(INI))
(подпомагаща: EMPL, ECON)

Асоциирани комисии

комисия ENVI

- Анализ на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (2011/2012(INI))
Асоциирани комисии ENVI, ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.01.2011)

комисия JURI

- Възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))
(подпомагаща: ECON)
Асоциирани комисии JURI, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.01.2011)

Сезиране на комисии

комисия DEVE

- Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции (2010/2203(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: DEVE, ECON

комисия JURI

- Хармонизиране на наказателното право в Европейския съюз (2010/2310(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: JURI

комисия FEMM

- Организираната престъпност в Европейския съюз (2010/2309(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: FEMM


16. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказа се Robert Sturdy , за да поиска пояснения относно участието в поименните гласувания (председателят припомня намиращите се в сила разпоредби).


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 2 февруари 2011 г. и 3 февруари 2011 г.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 17.00 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Неделчева, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност