Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 203k
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Beretning om konkurrencepolitikken 2009 (forhandling)
 4.En bæredygtig EU-politik for Arktis (forhandling)
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.En EU-strategi for Sortehavet (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Rammeaftale EU-Libyen (afstemning)
  
7.2.Kristnes situation med hensyn til religionsfrihed (afstemning)
  
7.3.Situationen i Belarus (afstemning)
  
7.4.Beretning om konkurrencepolitikken 2009 (afstemning)
  
7.5.En bæredygtig EU-politik for Arktis (afstemning)
  
7.6.En EU-strategi for Sortehavet (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer
  
11.2.Brasilien: udlevering af Cesare Battisti
  
11.3.Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh
 12.Afstemningstid
  
12.1.Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (afstemning)
  
12.2.Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (afstemning)
  
12.3.Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingholdning
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF for så vidt angår anvendelsen af emissionstrin på smalsporede traktorer (KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk, 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Ændret forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af protokollen af 2002 til Athenkonventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage (KOM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF for så vidt angår de varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne: følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121)

- Alexander Graf Lambsdorff, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 66. samling (B7-0072/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE


3. Beretning om konkurrencepolitikken 2009 (forhandling)

Betænkning om beretningen om konkurrencepolitikken 2009 [2010/2137(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink forelagde sin betænkning.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Silvana Koch-Mehrin (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Michael Cramer (ordfører for udtalelse fra TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Hans-Peter Martin, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, der ligeledes kom ind på indlægget af Philippe Lamberts, der afgav en personlig bemærkning i tilknytning til indlægget af William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, løsgænger, også om afviklingen af forhandlingen, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Štefan Füle og Derk Jan Eppink.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 20.1.2011.


4. En bæredygtig EU-politik for Arktis (forhandling)

Betænkning om en bæredygtig EU-politik for Arktis [2009/2214(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler forelagde sin betænkning.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Inese Vaidere for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher og Edit Herczog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks og Anna Rosbach.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr og Sari Essayah.

Talere: Štefan Füle og Michael Gahler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 20.1.2011.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AGRI: Agnès Le Brun

EMPL: Philippe Boulland

PETI: Philippe Boulland


6. En EU-strategi for Sortehavet (forhandling)

Betænkning om en EU-strategi for Sortehavet [2010/2087(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu forelagde sin betænkning.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Metin Kazak (ordfører for udtalelse fra INTA), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Victor Boştinaru (ordfører for udtalelse fra REGI), Elmar Brok for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec og George Sabin Cutaş.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij og Vasilica Viorica Dăncilă.

Talere: Štefan Füle og Traian Ungureanu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 20.1.2011.


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė tog ordet i anledning af tyveårsdagen for de blodige begivenheder i Vilnius den 13. januar 1991.


7.1. Rammeaftale EU-Libyen (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingerne om en rammeaftale mellem EU og Libyen [2010/2268(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (forretningsordenens artikel 97, stk. 4) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Kristnes situation med hensyn til religionsfrihed (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 og B7-0058/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0039/2011

(erstatter B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 og B7-0058/2011)

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah og Othmar Karas for PPE-Gruppen,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli og Patrizia Toia for S&D-Gruppen,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen,
Fiorello Provera for EFD-Gruppen,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou og Kyriacos Triantaphyllides.

Vedtaget (P7_TA(2011)0021)

(Forslag til beslutning B7-0052/2011 bortfaldt).

Taler
Elmar Brok havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 14, som var blevet godtaget.


7.3. Situationen i Belarus (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 og B7-0057/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG - RC-B7-0044/2011

(erstatter B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 og B7-0057/2011):

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool og Paweł Zalewski for PPE-Gruppen,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec og Richard Howitt for S&D-Gruppen,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff og Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter og Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal og Jacek Olgierd Kurski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0022)

(Forslag til beslutning B7-0055/2011 bortfaldt).

Talere
Justas Vincas Paleckis havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, som var blevet godtaget;

Jacek Protasiewicz havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 3, som var blevet godtaget;

Vytautas Landsbergis havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 9, som var blevet godtaget;

Kristiina Ojuland havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, som var blevet godtaget.


7.4. Beretning om konkurrencepolitikken 2009 (afstemning)

Betænkning om beretningen om konkurrencepolitikken 2009 [2010/2137(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0023)

Taler
Michael Cramer havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til punkt 105, anden del, som var blevet godtaget.


7.5. En bæredygtig EU-politik for Arktis (afstemning)

Betænkning om en bæredygtig EU-politik for Arktis [2009/2214(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING FRA AFET

Vedtaget (P7_TA(2011)0024)


7.6. En EU-strategi for Sortehavet (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for Sortehavet [2010/2087(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0025)

Taler
Adrian Severin havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, som ikke blev godtaget, idet mere end 40 medlemmer var imod det.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Kristnes situation med hensyn til religionsfrihed - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Situationen i Belarus - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Betænkning: Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Betænkning: Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Betænkning: Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Situationen i Belarus - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 18.1.2011)


11.1. Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer

Forslag til beslutning B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 og B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat og Jean Lambert forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis og Csaba Sógor.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt og Sari Essayah.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 20.1.2011.


11.2. Brasilien: udlevering af Cesare Battisti

Forslag til beslutning B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 og B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli og Ryszard Czarnecki forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Mario Mauro for PPE-Gruppen, Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Francesco Enrico Speroni og af Roberta Angelilli, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, og Salvatore Iacolino.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Carlo Fidanza.

Charles Tannock tog ordet om afviklingen af forhandlingen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu og Marie-Christine Vergiat, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Roberta Angelilli.

Mario Mauro tog ordet om tilrettelæggelsen af forhandlingen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Oreste Rossi.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 20.1.2011.


11.3. Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 og B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen og Marco Scurria.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Monica Luisa Macovei.

Talere: Štefan Füle (medlem af Kommissionen) og Bernd Posselt, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 20.1.2011.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 og B7-0063/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0041/2011

(erstatter B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 og B7-0063/2011):

stillet af:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach og Richard Howitt for S&D-Gruppen;
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen;
Fiorello Provera og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0026)

Talere
Marietje Schaake havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt 8 og 17, som var blevet godtaget.

Charles Tannock havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 14, som var blevet godtaget.


12.2. Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 og B7-0066/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0042/2011

(erstatter B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 og B7-0066/2011):

stillet af:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor og Thomas Mann for PPE-Gruppen;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella og David-Maria Sassoli for S&D-Gruppen;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki og Jacek Olgierd Kurski for ECR-Gruppen;
Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0027)

(Forslag til beslutning B7-0050/2011 bortfaldt).


12.3. Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 og B7-0071/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0043/2011/rev1

(erstatter B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 og B7-0071/2011):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen;
María Muñiz De Urquiza og Ana Gomes for S&D-Gruppen;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen;
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen;
Fiorello Provera og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0028).


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingholdning

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
henvist til: kor.udv.: IMCO

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 21. januar 2011.


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde en betænkning (forretningsordenens artikel 127)

- Interinstitutionel aftale om et fælles åbenhedsregister mellem Parlamentet og Kommissionen (2010/2291(ACI))
(kor.udv.: AFCO)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.11.2010)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien (2011/2008(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Fremskridt med hensyn til minerydning (2011/2007(INI))

CONT

- Budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan (2011/2014(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET)

DEVE

- Betydningen af ejendomsret, ejendomsretlige ordninger og skabelse af velstand for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (2011/2009(INI))

ECON

- Global økonomisk styring (2011/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

- Forsikringsgarantiordninger (2011/2010(INI))
(rådg.udv.: JURI, IMCO)

ENVI

- Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (2011/2012(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

JURI

- Løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet (2011/2013(INI))
(rådg.udv.: ECON, IMCO)

- Insolvensbehandling i forbindelse med EU’s selskabsret. (2011/2006(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON)

Associerede udvalg

ENVI

- Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20% og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (2011/2012(INI))
Associerede udvalg ENVI, ITRE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 13.01.2011)

JURI

- Løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet (2011/2013(INI))
(rådg.udv.: ECON)
Associerede udvalg JURI, IMCO
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 13.01.2011)

Udvalgshenvisninger

DEVE

- Etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer (2010/2203(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE, ECON

JURI

- Harmonisering af straffelovgivning i EU (2010/2310(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: JURI

FEMM

- Organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union (2010/2309(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: FEMM


16. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Robert Sturdy tog ordet for at udbede sig nærmere oplysninger om deltagelsen i dagens afstemning ved navneopråb (formanden mindede om de gældende bestemmelser).


18. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 2. februar 2011 - 3. februar 2011.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik