Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 246kWORD 234k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)
 4.Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (ψηφοφορία)
  
7.2.Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (ψηφοφορία)
  
7.3.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
7.4.Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (ψηφοφορία)
  
7.5.Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (ψηφοφορία)
  
7.6.Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer
  
11.2.Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti
  
11.3.Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer (ψηφοφορία)
  
12.2.Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti (ψηφοφορία)
  
12.3.Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των φάσεων εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι θα προβεί σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επί της πρότασης αυτής.

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωσης στο πρωτόκολλο του 2002 της σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, 1974 (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές, πρόταση σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την 66η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0072/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE


3. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 [2010/2137(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Ο Derk Jan Eppink παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Silvana Koch-Mehrin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian Silviu Buşoi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michael Cramer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» του Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, επίσης επί της παρέμβασης του Philippe Lamberts, ο οποίος προβαίνει σε μια προσωπική παρατήρηση απαντώντας στην παρέμβαση του William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, επίσης επί της διεξαγωγής της συζήτησης, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Derk Jan Eppink.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


4. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά [2009/2214(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Ο Michael Gahler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» της Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks και Anna Rosbach.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Κρίτων Αρσένης, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Michael Gahler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή AGRI: Agnès Le Brun

επιτροπή EMPL: Philippe Boulland

επιτροπή PETI: Philippe Boulland


6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο [2010/2087(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Ο Traian Ungureanu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Victor Boştinaru (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Iuliu Winkler, Μαρία-Ελένη Κοππά, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Νίκη Τζαβέλα, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Traian Ungureanu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τα αιματηρά γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους.


7.1. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (ψηφοφορία)

Έκθεση με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης [2010/2268(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (άρθρο 97, παράγραφος 4 του Κανονισμού) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 και B7-0058/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0039/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 και B7-0058/2011)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Μαριεττα Γιαννάκου, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah και Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli και Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,
Cornelis de Jong, Τάκης Χατζηγεωργίου και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0021)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0052/2011 καταπίπτει.)

Παρέμβαση:

Ο Elmar Brok προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14, η οποία κρατείται.


7.3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 και B7-0057/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ - RC-B7-0044/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 και B7-0057/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0055/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Ο Justas Vincas Paleckis προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται·

Ο Jacek Protasiewicz προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3, η οποία κρατείται·

Ο Vytautas Landsbergis προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9, η οποία κρατείται·

Η Kristiina Ojuland προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία κρατείται.


7.4. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 [2010/2137(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0023)

Παρέμβαση:

Ο Michael Cramer προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 105, δεύτερο μέρος, η οποία κρατείται.


7.5. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά [2009/2214(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AFET

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0024)


7.6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο [2010/2087(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0025)

Παρέμβαση:

Ο Adrian Severin προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Η κατάσταση στη Λευκορωσία - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Έκθεση Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Έκθεση Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Έκθεση Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Η κατάσταση στη Λευκορωσία - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2011)


11.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011

Οι Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


11.2. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 και B7-0066/2011

Οι Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli και Ryszard Czarnecki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε ερωτήσεις «γαλάζια κάρτα» του Francesco Enrico Speroni και της Roberta Angelilli, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Carlo Fidanza.

Παρεμβαίνει ο Charles Tannock σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu και Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» της Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνει ο Mario Mauro σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Oreste Rossi.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


11.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011

Οι Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) και Bernd Posselt, ο τελευταίος σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


12.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0041/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 και B7-0063/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·
Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0026)

Παρεμβάσεις:

Η Marietje Schaake προτείνει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 8 και 17, οι οποίες κρατούνται.

Ο Charles Tannock προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14, η οποία κρατείται.


12.2. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 και B7-0066/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0042/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 και B7-0066/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Hannes Swoboda, Gianni Pittella και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0027)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0050/2011 καταπίπτει.)


12.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2011/αναθ.1

(αντικαθιστά τιςB7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
María Muñiz De Urquiza και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·
Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0028).


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έχει λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, καθώς και τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 73/44/EOK του Συμβουλίου και 96/73/EK και 2008/121/EK του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 21 Ιανουαρίου 2011.


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη έκθεσης (άρθρο 127 του Κανονισμού)

- Διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (2010/2291 ACI)
(επιτροπή: AFCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18.11.2010)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Το στάδιο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (2011/2008(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά την απενεργοποίηση των ναρκών (2011/2007(INI))

επιτροπή CONT

- Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (2011/2014(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET)

επιτροπή DEVE

- Ο ρόλος των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας και της δημιουργίας πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες (2011/2009(INI))

επιτροπή ECON

- Παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση (2011/2011(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, INTA)

- Συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων (2011/2010(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα (2011/2012(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή JURI

- Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (2011/2013(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, IMCO)

- Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις επιχειρήσεις (2011/2006(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ECON)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή ENVI

- Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα (2011/2012(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές ENVI, ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 13.01.2011)

επιτροπή JURI

- Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (2011/2013(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)
Συνδεδεμένες επιτροπές JURI, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 13.01.2011)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή DEVE

- Η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (2010/2203(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: DEVE, ECON

επιτροπή JURI

- Εναρμόνιση του ποινικού δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/2310(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: JURI

επιτροπή FEMM

- Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2309(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM


16. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Σταύρος Λαμπρινίδης, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Robert Sturdy, ο οποίος ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή στις ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση της σημερινής συνεδρίασης (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις).


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2011 και 3 Φεβρουαρίου 2011.


19. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Κοππά, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου