Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 230kWORD 205k
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (arutelu)
 4.ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.ELi Musta mere piirkonna strateegia (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.ELi ja Liibüa raamleping (hääletus)
  
7.2.Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (hääletus)
  
7.3.Olukord Valgevenes (hääletus)
  
7.4.2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (hääletus)
  
7.5.ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (hääletus)
  
7.6.ELi Musta mere piirkonna strateegia (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv
  
11.2.Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine
  
11.3.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
 12.Hääletused
  
12.1.Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (hääletus)
  
12.2.Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (hääletus)
  
12.3.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/25/EÜ seoses heitkoguste etappide kohaldamisega kitsarööpmeliste traktorite suhtes (KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas istungi juhataja, et konsulteerib kõnealuse ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga (KOM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust2004/162/EÜ seoses toodetega, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed, soovituse ettepanek (kodukorra artikkel 121)

- Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärgu kohta (B7-0072/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE


3. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (arutelu)

Raport 2009. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta [2010/2137(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink tutvustas raportit.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Silvana Koch-Mehrin (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Michael Cramer (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Arturs Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Hans-Peter Martin, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, kes käsitles ka Philippe Lambertsi sõnavõttu isiklikus küsimuses pärast William (The Earl of) Dartmouthi sõnavõttu, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes käsitles ka arutelu kulgemist, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi ja Sari Essayah.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Derk Jan Eppink.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 7.4.


4. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (arutelu)

Raport ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta [2009/2214(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler tutvustas raportit.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher ja Edit Herczog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks ja Anna Rosbach.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr ja Sari Essayah.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Michael Gahler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 7.5.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

AGRI komisjon: Agnès Le Brun

EMPL komisjon: Philippe Boulland

PETI komisjon: Philippe Boulland


6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (arutelu)

Raport ELi Musta mere piirkonna strateegia kohta [2010/2087(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu tutvustas raportit.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Metin Kazak (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Victor Boştinaru (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec ja George Sabin Cutaş.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Traian Ungureanu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 7.6.


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Vilniuses 13. jaanuaril 1991. aastal toimunud veriste sündmuste 20. aastapäeva puhul.


7.1. ELi ja Liibüa raamleping (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi ja Liibüa raamlepingu käimasolevate läbirääkimiste kohta [2010/2268(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (kodukorra artikli 97 lõige 4) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0039/2011

(asendades B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ja Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ja Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel ning
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0021)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0052/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Elmar Brok esitas lõike 14 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.3. Olukord Valgevenes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 ja B7-0057/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK - RC-B7-0044/2011

(asendades B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 ja B7-0057/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0022)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0055/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Justas Vincas Paleckis esitas lõike 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Jacek Protasiewicz esitas lõike 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Vytautas Landsbergis esitas lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Kristiina Ojuland esitas lõike 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.4. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (hääletus)

Raport 2009. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta [2010/2137(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0023)

Sõnavõtt

Michael Cramer esitas lõike 105 teise osa kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.5. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (hääletus)

Raport ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta [2009/2214(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

AFET KOMISJONI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0024)


7.6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (hääletus)

Raport ELi Musta mere piirkonna strateegia kohta [2010/2087(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0025)

Sõnavõtt

Adrian Severin esitas lõike 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest enam kui 40 parlamendiliiget olid selle vastu.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Kristlaste olukord seoses usuvabadusega - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Olukord Valgevenes - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Raport: Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Raport: Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Raport: Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Olukord Valgevenes - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.10 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.1.2011protokoll punkt 2.)


11.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv

Resolutsiooni ettepanekud B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat ja Jean Lambert tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt ja Sari Essayah.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.1.


11.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine

Resolutsiooni ettepanekud B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli ja Ryszard Czarnecki tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ka küsimustele, mille esitasid sinist kaarti tõstes Francesco Enrico Speroni ja Roberta Angelilli, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Carlo Fidanza.

Sõna võttis Charles Tannock arutelu kulgemise kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, et Marie-Christine Vergiat, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Roberta Angelilli.

Sõna võttis Mario Mauro arutelu korralduslikku poolt puudutavas küsimuses.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Oreste Rossi.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.2.


11.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, ja Marco Scurria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Monica Luisa Macovei.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Bernd Posselt, kes käsitles arutelu kulgemist.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.3.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0041/2011

(asendades B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ning
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0026)

Sõnavõtud

Marietje Schaake esitas artiklite 8 ja 17 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

Charles Tannock esitas lõike 14 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0042/2011

(asendades B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella ja David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel;
Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0027)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0050/2011 muutus kehtetuks.)


12.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0043/2011/rev1

(asendades B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel;
María Muñiz De Urquiza ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ning
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0028).


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


14. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas istungi juhataja, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/73/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/121/EÜ (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 21. jaanuarist 2011.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus koostada raport (kodukorra artikkel 127)

- Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise kohta (2010/2291 ACI)
(AFCO komisjon)
(Esimeeste konverentsi 18.11.2010 otsuse alusel)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise hetkeseis (2011/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- Edusammud miinivastases tegevuses (2011/2007(INI))

CONT komisjon

- ELi rahaline abi Afganistanile ja sellega seotud eelarvekontroll (2011/2014(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET)

DEVE komisjon

- Omandiõiguste, vara omamise ja jõukuse loomise roll vaesuse kaotamisel ning jätkusuutliku arengu toetamisel arengumaades (2011/2009(INI))

ECON komisjon

- Ülemaailmne majanduse juhtimine (2011/2011(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, INTA)

- Kindlustuse tagamise skeemid (2011/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO)

ENVI komisjon

- Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine (2011/2012(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

JURI komisjon

- Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks (2011/2013(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, IMCO)

- Maksejõuetusmenetlused ELi äriühinguõiguse raames (2011/2006(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ECON)

Kaasatud komisjonid

ENVI komisjon

- Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine (2011/2012(INI))
Kaasatud komisjonid ENVI, ITRE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 13.01.2011)

JURI komisjon

- Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks (2011/2013(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)
Kaasatud komisjonid JURI, IMCO
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 13.01.2011)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

DEVE komisjon

- Euroopa tulevane rahvusvaheline investeerimispoliitika (2010/2203(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, ECON

JURI komisjon

- Kriminaalõiguse ühtlustamine ELis (2010/2310(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: JURI

FEMM komisjon

- Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (2010/2309(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: FEMM


16. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.

°
° ° °

Sõna võttis Robert Sturdy, kes palus täpsemat teavet samal päeval toimunud nimelistel hääletustel osalemise kohta (istungi juhataja tuletas meelde kehtivaid sätteid).


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2. ja 3. veebruaril 2011.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika