Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 219kWORD 209k
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (keskustelu)
 4.Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (keskustelu)
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Mustaamerta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.EU:n ja Libyan puitesopimus (äänestys)
  
7.2.Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (äänestys)
  
7.3.Valko-Venäjän tilanne (äänestys)
  
7.4.Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (äänestys)
  
7.5.Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (äänestys)
  
7.6.Mustaamerta koskeva EU:n strategia (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha
  
11.2.Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen
  
11.3.Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus
 12.Äänestykset
  
12.1.Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (äänestys)
  
12.2.Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen (äänestys)
  
12.3.Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta (KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.


- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan (KOM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välisistä ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisalan laajentamisesta (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä, ehdotus suositukseksi (työjärjestyksen 121 artikla):

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle: Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 66. istunnosta (B7-0072/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE


3. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (keskustelu)

Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009 [2010/2137(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Silvana Koch-Mehrin (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michael Cramer (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arturs Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, myös Philippe Lambertsin puheenvuorosta, viimeksi mainittu antaakseen henkilökohtaisen lausuman William (The Earl of) Dartmouthin puheenvuoron johdosta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, myös keskustelun järjestämisestä, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Derk Jan Eppink.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.4.


4. Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (keskustelu)

Mietintö pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta [2009/2214(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher ja Edit Herczog.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks ja Anna Rosbach.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr ja Sari Essayah.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Michael Gahler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.5.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

AGRI-valiokunta: Agnès Le Brun

EMPL-valiokunta: Philippe Boulland

PETI-valiokunta: Philippe Boulland


6. Mustaamerta koskeva EU:n strategia (keskustelu)

Mietintö Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta [2010/2087(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Metin Kazak (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Victor Boştinaru (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Traian Ungureanu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.6.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė käytti puheenvuoron sen muistoksi, että Vilnan verisistä tapahtumista 13. tammikuuta 1991 on kulunut kaksikymmentä vuotta.


7.1. EU:n ja Libyan puitesopimus (äänestys)

Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n ja Libyan puitesopimuksesta parhaillaan käytävistä neuvotteluista [2010/2268(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (työjärjestyksen 97 artiklan 4 kohta) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0039/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ja Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ja Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0021)

(Päätöslauselmaesitys B7-0052/2011 raukesi.)

Puheenvuoro:

Elmar Brok esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.3. Valko-Venäjän tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 ja B7-0057/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS - RC-B7-0044/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 ja B7-0057/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool ja Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter ja Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal ja Jacek Olgierd Kurski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0022)

(Päätöslauselmaesitys B7-0055/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

Justas Vincas Paleckis esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Jacek Protasiewicz esitti 3 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Vytautas Landsbergis esitti 9 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Kristiina Ojuland esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.4. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (äänestys)

Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009 [2010/2137(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0023)

Puheenvuoro:

Michael Cramer esitti 105 kohdan 2. osaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.5. Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (äänestys)

Mietintö pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta [2009/2214(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

AFET-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0024)


7.6. Mustaamerta koskeva EU:n strategia (äänestys)

Mietintö Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta [2010/2087(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0025)

Puheenvuoro:

Adrian Severin esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Valko-Venäjän tilanne - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Mietintö: Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Mietintö: Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Mietintö: Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Valko-Venäjän tilanne - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 2)


11.1. Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha

Päätöslauselmaesitykset B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat ja Jean Lambert esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt ja Sari Essayah.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 12.1.


11.2. Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen

Päätöslauselmaesitykset B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli ja Ryszard Czarnecki esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymyksiin, jotka esitti sinistä korttia nostamalla Francesco Enrico Speroni ja Roberta Angelilli, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta ja Salvatore Iacolino.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlo Fidanza.

Charles Tannock käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu ja Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kysymykseen, jonka esitti sinistä korttia nostamalla Roberta Angelilli.

Mario Mauro käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Oreste Rossi.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 12.2.


11.3. Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ja Marco Scurria.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Monica Luisa Macovei.

Puheenvuorot: Štefan Füle (komission jäsen) ja Bernd Posselt, viimeksi mainittu keskustelun järjestämisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 12.3.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0041/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta,
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta,
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta,
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0026)

Puheenvuorot:

Marietje Schaake esitti 8 ja 17 artiklaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Charles Tannock esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.2. Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0042/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda, Gianni Pittella ja David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta,
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ja Jacek Olgierd Kurski ECR-ryhmän puolesta,
Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0027)

(Päätöslauselmaesitys B7-0050/2011 raukesi.)


12.3. Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0043/2011/rev1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta,
María Muñiz De Urquiza ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta,
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta,
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0028).


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/73/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/121/EY kumoamisesta (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 21. tammikuuta 2011.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia mietintö (työjärjestyksen 127 artikla)

- Toimielinten sopimus Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta (2010/2291(ACI)
(AFCO-valiokunta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.11.2010)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytila (2011/2008(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Edistys miinoja koskevissa toimissa (2011/2007(INI))

CONT-valiokunta

- EU:n Afganistanille antama taloudellinen tuki ja sen talousarvion valvonta (2011/2014(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET)

DEVE-valiokunta

- Omistusoikeuden, omistamisen ja vaurauden luomisen rooli köyhyyden torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä kehitysmaissa (2011/2009(INI))

ECON-valiokunta

- Maailmantalouden hallinto (2011/2011(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, INTA)

- Vakuutustakuujärjestelmät (2011/2010(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)

ENVI-valiokunta

- Analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi (2011/2012(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

JURI-valiokunta

- Toimintavaihtoehdot etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (2011/2013(INI))
(lausuntoa varten: ECON, IMCO)

- Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä (2011/2006(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON)

Valiokuntien yhteistyömenettely

ENVI-valiokunta

- Analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi (2011/2012(INI))
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.1.2011)

JURI-valiokunta

- Toimintavaihtoehdot etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (2011/2013(INI))
(lausuntoa varten: ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely JURI, IMCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.1.2011)

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

- Tuleva kansainvälisiä sijoituksia koskeva eurooppalainen politiikka (2010/2203(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, ECON

JURI-valiokunta

- Rikoslainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa (2010/2310(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: JURI

FEMM-valiokunta

- Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (2010/2309(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Robert Sturdy käytti puheenvuoron pyytääkseen tänään toimitettuihin nimenhuutoäänestyksiin osallistumista koskevia täsmennyksiä (puhemies palautti mieliin voimassa olevat määräykset).


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 2. helmikuuta 2011 ja 3. helmikuuta 2011.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö