Rodyklė 
Protokolas
PDF 227kWORD 227k
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.2009 m. konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 4.Tvari ES Tolimosios Šiaurės politika (diskusijos)
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.ES Juodosios jūros strategija (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo (balsavimas)
  
7.2.Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (balsavimas)
  
7.3.Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)
  
7.4.2009 m. konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
  
7.5.Tvari ES Tolimosios Šiaurės politika (balsavimas)
  
7.6.ES Juodosios jūros strategija (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
11.1.Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas
  
11.2.Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija
  
11.3.Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas (balsavimas)
  
12.2.Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija (balsavimas)
  
12.3.Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla (balsavimas)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 17.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl siauros tarpvežės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapų taikymo iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002m. protokolo (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį arba kuriuos galima nuo jo atleisti, iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą taikymo srities išplėtimo (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento narių: pasiūlymas dėl rekomendacijos (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 66-osios sesijos (B7-0072/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE


3. 2009 m. konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2009 m. konkurencijos politikos ataskaitos 2010/2137(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Silvana Koch-Mehrin (ITRE komiteto nuomonės referentas), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komiteto nuomonės referentas), Michael Cramer (TRAN komiteto nuomonės referentas), Arturs Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į pagal mėlynosios kortelės procedūrą Hans-Peter Martin, pateiktą klausimą; Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, taip pat kalbėjo dėl Philippe Lamberts pranešimo ir pastarasis kalbėjo asmeniniu klausimu, atsakydamas į William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys pranešimą, taip pat kalbėjo dėl diskusijų eigos, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Derk Jan Eppink.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.4 protokolo 20.1.2011.


4. Tvari ES Tolimosios Šiaurės politika (diskusijos)

Pranešimas dėl tvarios ES politikos Tolimojoje Šiaurėje [2009/2214(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Inese Vaidere PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, kuri taip pat atsakė į pagal mėlynosios kortelės procedūrą pateiktą Liisa Jaakonsaari klausimą, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher ir Edit Herczog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks ir Anna Rosbach.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr ir Sari Essayah.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Michael Gahler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.5 protokolo 20.1.2011.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AGRI komitetas: Agnès Le Brun

EMPL komitetas: Philippe Boulland

PETI komitetas: Philippe Boulland


6. ES Juodosios jūros strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl ES Juodosios jūros strategijos [2010/2087(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Metin Kazak (INTA komiteto nuomonės referentas), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komiteto nuomonės referentas), Victor Boştinaru (REGI komiteto nuomonės referentas), Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij ir Vasilica Viorica Dăncilă.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Traian Ungureanu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 20.1.2011.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė dėl kruvinųjų 1991 m. sausio 13 d. įvykių Vilniuje dvidešimtųjų metinių.


7.1. Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo [2010/2268(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnio 4 dalis) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ir B7-0058/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0039/2011

(keičiama B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ir B7-0058/2011)

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ir Othmar Karas PPE frakcijos vardu,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ir Patrizia Toia S&D frakcijos vardu,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu,
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ir Kyriacos Triantaphyllides.

Priimta (P7_TA(2011)0021)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0052/2011 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Elmar Brok pateikė žodinį 14 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


7.3. Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 ir B7-0057/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS - RC-B7-0044/2011

(keičiama B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 ir B7-0057/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool ir Paweł Zalewski PPE frakcijos vardu,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ir Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter ir Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal ir Jacek Olgierd Kurski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0022)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0055/2011 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Justas Vincas Paleckis pateikė žodinį 2 dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas;

Jacek Protasiewicz pateikė žodinį 3 dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas;

Vytautas Landsbergis pateikė žodinį 3 dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas;

Kristiina Ojuland pateikė žodinį 13 dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


7.4. 2009 m. konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2009 m. konkurencijos politikos ataskaitos 2010/2137(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0023)

Kalbėjo:

Michael Cramer pateikė žodinį 105 dalies 2 pastraipos pakeitimą, kuris buvo patvirtintas;


7.5. Tvari ES Tolimosios Šiaurės politika (balsavimas)

Pranešimas dėl tvarios ES politikos Tolimojoje Šiaurėje [2009/2214(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS DE LA COMMISSION AFET

Priimta (P7_TA(2011)0024)


7.6. ES Juodosios jūros strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES Juodosios jūros strategijos [2010/2087(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0025)

Kalbėjo:

Adrian Severin pateikė žodinį 13 dalies pakeitimą, kuris nebuvo patvirtintas, nes jam prieštaravo daugiau kaip 40 narių.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Padėtis Baltarusijoje - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Pranešimas: Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Pranešimas: Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Pranešimas: Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Padėtis Baltarusijoje - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 18.1.2011)


11.1. Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ir B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat ir Jean Lambert pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt ir Sari Essayah.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 20.1.2011.


11.2. Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ir B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli ir Ryszard Czarnecki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Mario Mauro PPE frakcijos vardu, Gianluca Susta S&D frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, kuri atsakė į pagal mėlynosios kortelės procedūrą pateiktus Francesco Enrico Speroni klausimus ir Roberta Angelilli, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, ir Salvatore Iacolino klausimus.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlo Fidanza.

Kalbėjo Charles Tannock dėl diskusijų eigos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, ir Marie-Christine Vergiat, kuri taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Roberta Angelilli.

Kalbėjo Mario Mauro dėl diskusijų rengimo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Oreste Rossi.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 20.1.2011.


11.3. Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ir B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, ir Marco Scurria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Monica Luisa Macovei.

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narys) ir Bernd Posselt, pastarasis kalbėjo dėl diskusijų eigos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 20.1.2011.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ir B7-0063/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0041/2011

(keičiama B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ir B7-0063/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;
Fiorello Provera ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0026)

Kalbėjo:

Marietje Schaake pateikė žodinius pakeitimus dėl 8 ir 17 dalių, kurie buvo priimti.

Charles Tannockpateikė žodinį pakeitimą dėl 14 dalies, kuris buvo patvirtintas.


12.2. Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ir B7-0066/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0042/2011

(keičiama B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ir B7-0066/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella ir David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ir Jacek Olgierd Kurski ECR frakcijos vardu;
Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0027)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0050/2011 anuliuotas.)


12.3. Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ir B7-0071/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0043/2011/rév1

(keičiama B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ir B7-0071/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu;
María Muñiz De Urquiza ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu;
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;
Fiorello Provera ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0028).


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl jos:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/121/EB (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2011 m. sausio 21 d..


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas parengti pranešimą (Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnis)

- Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro sukūrimo(2010/2291 ACI)
(komitetas: AFCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 18.11.2010)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. State of implementation of the EU Strategy for Central Asia (2011/2008(INI))
(nuomonė: INTA)

- Kovos su minomis pažanga (2011/2007(INI))

CONT komitetas

- ES finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolė (2011/2014(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET)

DEVE komitetas

- Nuosavybės teisių, turto nuosavybės ir turto kūrimo vaidmuo kovojant su skurdu ir skatinant tvariąją plėtrą besivystančiose šalyse (2011/2009(INI))

ECON komitetas

- Pasaulio ekonomikos valdysena (2011/2011(INI))
(nuomonė: EMPL, INTA)

- Draudimo garantijų sistemos (2011/2010(INI))
(nuomonė: JURI, IMCO)

ENVI komitetas

- Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas (2011/2012(INI))
(nuomonė: ITRE)

JURI komitetas

- Politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms (2011/2013(INI))
(nuomonė: ECON, IMCO)

- Nemokumo procedūros pagal ES bendrovių teisę (2011/2006(INI))
(nuomonė: EMPL, ECON)

Susiję komitetai

ENVI komitetas

- Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20% analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas (2011/2012(INI))
Susiję komitetai ENVI, ITRE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 01 13)

JURI komitetas

- Politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms (2011/2013(INI))
(nuomonė: ECON)
Susiję komitetai JURI, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 01 13)

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas

- Būsima Europos tarptautinė investicijų politika (2010/2203(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, ECON

JURI komitetas

- Baudžiamosios teisės suderinimas ES (2010/2310(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI

FEMM komitetas

- Organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje (2010/2309(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: FEMM


16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.

Kalbėjo: Robert Sturdy dėl prašymo patikslinti dalyvavusiuosius šios dienos vardiniame balsavime (Pirmininkas priminė apie galiojančias nuostatas).


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2011 m. vasario 2 d. ir 2011 m. vasario 3 d..


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 17.00 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika