Indekss 
Protokols
PDF 226kWORD 227k
Ceturtdiena, 2011. gada 20. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.2009. gada ziņojums par konkurences politiku (debates)
 4.Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem (debates)
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.ES stratēģija attiecībā uz Melno jūru (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.ES un Lībijas pamatnolīgums (balsošana)
  7.2.Kristiešu stāvoklis saistībā ar reliģijas brīvību (balsošana)
  7.3.Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)
  7.4.2009. gada ziņojums par konkurences politiku (balsošana)
  7.5.Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem (balsošana)
  7.6.ES stratēģija attiecībā uz Melno jūru (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  11.1.Pakistāna — Pendžabas gubernatora Salmana Tasira slepkavība
  11.2.Brazīlija — Cesare Battisti izdošana
  11.3.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Pakistāna — Pendžabas gubernatora Salmana Tasira slepkavība (balsošana)
  12.2.Brazīlija — Cesare Battisti izdošana (balsošana)
  12.3.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu šauras riteņu bāzes traktoriem (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kurā noteiktas Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Grozīts priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos 1974. gada Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada protokolam (COM(2010)0686 – C7-0021/2011 – 2003/0132(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumu no ostu nodevas vai tās samazinājumu, groza Lēmumu 2004/162/EK (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam (16973/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. .../... par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm (17787/2010 – C7-0025/2011 – 2010/0206(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātiieteikuma priekšlikums (Reglamenta 121. pants)

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesiju (B7-0072/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE


3. 2009. gada ziņojums par konkurences politiku (debates)

Ziņojums par 2009. gada ziņojumu par konkurences politiku [2010/2137(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010).

Derk Jan Eppink iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Silvana Koch-Mehrin (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Michael Cramer (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Arturs Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Hans-Peter Martin uzdoto zilās kartītes jautājumu, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā (arī par Philippe Lamberts uzstāšanos), Philippe Lamberts, lai sniegtu personisku paziņojumu, atbildot uz William (The Earl of) Dartmouth uzstāšanos, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts (arī par debašu norisi), Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Štefan Füle un Derk Jan Eppink.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 7.4. punkts.


4. Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem (debates)

Ziņojums par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem [2009/2214(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A7-0377/2010).

Michael Gahler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Inese Vaidere PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, kura atbildēja arī uz Liisa Jaakonsaari uzdoto zilās kartītes jautājumu, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher un Edit Herczog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks un Anna Rosbach.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr un Sari Essayah.

Uzstājās Štefan Füle un Michael Gahler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 7.5. punkts.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

AGRI komiteja: Agnès Le Brun.

EMPL komiteja: Philippe Boulland.

PETI komiteja: Philippe Boulland.


6. ES stratēģija attiecībā uz Melno jūru (debates)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru [2010/2087(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Traian Ungureanu (A7-0378/2010).

Traian Ungureanu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Metin Kazak (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Victor Boştinaru (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elmar Brok PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec un George Sabin Cutaş.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij un Vasilica Viorica Dăncilă.

Uzstājās Štefan Füle un Traian Ungureanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 7.6. punkts.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, pieminot divdesmito gadadienu kopš asiņainajiem notikumiem Viļņā 1991. gada 13. janvārī.


7.1. ES un Lībijas pamatnolīgums (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par pašreizējām sarunām par ES un Lībijas pamatnolīgumu [2010/2268(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A7-0368/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (Reglamenta 97. panta 4. punkts) (P7_TA(2011)0020).


7.2. Kristiešu stāvoklis saistībā ar reliģijas brīvību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 un B7-0058/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0039/2011

(aizstāj B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 un B7-0058/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah un Othmar Karas PPE grupas vārdā,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli un Patrizia Toia S&D grupas vārdā,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,
Fiorello Provera EFD grupas vārdā,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou un Kyriacos Triantaphyllides.

Pieņemts (P7_TA(2011)0021).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0052/2011 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 14. punktam, un to pieņēma.


7.3. Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 un B7-0057/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS - RC-B7-0044/2011

(aizstāj B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 un B7-0057/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool un Paweł Zalewski PPE grupas vārdā,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec un Richard Howitt S&D grupas vārdā,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff un Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter un Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal un Jacek Olgierd Kurski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0022).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0055/2011 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Justas Vincas Paleckis ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, un to pieņēma.

Jacek Protasiewicz ierosināja mutisku grozījumu 3. punktam, un to pieņēma.

Vytautas Landsbergis ierosināja mutisku grozījumu 9. punktam, un to pieņēma.

Kristiina Ojuland ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam, un to pieņēma.


7.4. 2009. gada ziņojums par konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par 2009. gada ziņojumu par konkurences politiku [2010/2137(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0023).

Uzstāšanās

Michael Cramer ierosināja mutisku grozījumu 105. punkta 2. daļai, un to pieņēma.


7.5. Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem (balsošana)

Ziņojums par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem [2009/2214(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A7-0377/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

AFET KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0024).


7.6. ES stratēģija attiecībā uz Melno jūru (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru [2010/2087(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Traian Ungureanu (A7-0378/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0025).

Uzstāšanās

Adrian Severin ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam, bet to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šo grozījumu.


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Ana Gomes ziņojums - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Kristiešu stāvoklis saistībā ar reliģijas brīvību - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Stāvoklis Baltkrievijā - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Derk Jan Eppink ziņojums - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Michael Gahler ziņojums - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Traian Ungureanu ziņojums - A7-0378/2010

Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Stāvoklis Baltkrievijā - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2011. gada 18. janvāra protokola 2. punktā.)


11.1. Pakistāna — Pendžabas gubernatora Salmana Tasira slepkavība

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 un B7-0063/2011.

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat un Jean Lambert iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt un Sari Essayah.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.1. punkts.


11.2. Brazīlija — Cesare Battisti izdošana

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 un B7-0066/2011.

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli un Ryszard Czarnecki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Mario Mauro PPE grupas vārdā, Gianluca Susta S&D grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, kura atbildēja arī uz Francesco Enrico Speroni un Roberta Angelilli uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Fiorello Provera EFD grupas vārdā un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlo Fidanza.

Uzstājās Charles Tannock par debašu norisi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu un Marie-Christine Vergiat, kura atbildēja arī uz Roberta Angelilli uzdoto zilās kartītes jautājumu.

Uzstājās Mario Mauro par debašu rīkošanas kārtību.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Oreste Rossi.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.2. punkts.


11.3. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 un B7-0071/2011.

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā un Marco Scurria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Monica Luisa Macovei.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis) un Bernd Posselt, kurš runāja par debašu norisi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.3. punkts.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Pakistāna — Pendžabas gubernatora Salmana Tasira slepkavība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 un B7-0063/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0041/2011

(aizstāj B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 un B7-0063/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach un Richard Howitt S&D grupas vārdā,
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā,
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Fiorello Provera un Bastiaan Belder EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0026).

Uzstāšanās

Marietje Schaake ierosināja mutiskus grozījumus 8. un 17. punktam, un šos grozījumus pieņēma.

Charles Tannock ierosināja mutisku grozījumu 14. punktam, un šo grozījumu pieņēma.


12.2. Brazīlija — Cesare Battisti izdošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 un B7-0066/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0042/2011

(aizstāj B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 un B7-0066/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor un Thomas Mann PPE grupas vārdā,
Hannes Swoboda, Gianni Pittella un David-Maria Sassoli S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki un Jacek Olgierd Kurski ECR grupas vārdā,
Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0027).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0050/2011 vairs nav spēkā.)


12.3. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 un B7-0071/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0043/2011/rev.1

(aizstāj B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 un B7-0071/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā,
María Muñiz De Urquiza un Ana Gomes S&D grupas vārdā,
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā,
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Fiorello Provera un Bastiaan Belder EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0028).


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/73/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/121/EK atcelšanu (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2011. gada 21. janvārī.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot ziņojumu (Reglamenta 127. pants)

- Iestāžu nolīgums starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru (2010/2291 ACI)
(AFCO komiteja)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.11.2010.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja

- ES panāktais progress Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā (2011/2008(INI))
(atzinums: INTA)

- Pretmīnu pasākumu jomā panāktais progress (2011/2007(INI))

CONT komiteja

- Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrole (2011/2014(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)

DEVE komiteja

- Īpašuma tiesību, šo tiesību esības un labklājības vairošanas nozīme nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā jaunattīstības valstīs (2011/2009(INI))

ECON komiteja

- Pasaules ekonomikas pārvaldība (2011/2011(INI))
(atzinums: EMPL, INTA)

- Apdrošināšanas garantiju sistēmas (2011/2010(INI))
(atzinums: JURI, IMCO)

ENVI komiteja

- Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze (2011/2012(INI))
(atzinums: ITRE)

JURI komiteja

- Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (2011/2013(INI))
(atzinums: ECON, IMCO)

- Maksātnespējas procedūras ES uzņēmējdarbības tiesībās (2011/2006(INI))
(atzinums: EMPL, ECON)

Iesaistītās komitejas

ENVI komiteja

- Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze (2011/2012(INI))
Iesaistītās komitejas ENVI, ITRE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.01.2011.)

JURI komiteja

- Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (2011/2013(INI))
(atzinums: ECON)
Iesaistītās komitejas JURI, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.01.2011.)

Nodošana komitejām

DEVE komiteja

- Turpmākā Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (2010/2203(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, ECON

JURI komiteja

- Krimināltiesību saskaņošana Eiropas Savienībā (2010/2310(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: JURI

FEMM komiteja

- Organizētā noziedzība Eiropas Savienībā (2010/2309(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM


16. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.

°
° ° °

Uzstājās Robert Sturdy, pieprasot precizējumus par dalību šodien notikušajā balsošanā pēc saraksta (sēdes vadītājs atgādināja spēkā esošos noteikumus).


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2011. gada 2. un 3. februārī.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika