Index 
Notulen
PDF 228kWORD 207k
Donderdag 20 januari 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verslag over het mededingingsbeleid 2009 (debat)
 4.Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden (debat)
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Kaderovereenkomst EU-Libië (stemming)
  
7.2.Situatie van christenen in de context van vrijheid van godsdienst (stemming)
  
7.3.Situatie in Wit-Rusland (stemming)
  
7.4.Verslag over het mededingingsbeleid 2009 (stemming)
  
7.5.Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden (stemming)
  
7.6.Een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer
  
11.2.Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti
  
11.3.Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh
 12.Stemmingen
  
12.1.Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer (stemming)
  
12.2.Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti (stemming)
  
12.3.Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn2000/25/EG wat de toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers betreft (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch Sociaal Fonds over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974 (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ECON

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de deelneming van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

2) van de leden, een ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement)

- Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de 66ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (B7-0072/2011)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE


3. Verslag over het mededingingsbeleid 2009 (debat)

Verslag over het verslag over het mededingingsbeleid 2009 [2010/2137(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Silvana Koch-Mehrin (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Cristian Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Michael Cramer (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, eveneens over de woorden van Philippe Lamberts, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, eveneens over het verloop van het debat, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Derk Jan Eppink.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 20.1.2011.


4. Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden (debat)

Verslag over een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden [2009/2214(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher en Edit Herczog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks en Anna Rosbach.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Michael Gahler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 20.1.2011.


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AGRI: Agnès Le Brun

Commissie EMPL: Philippe Boulland

Commissie PETI: Philippe Boulland


6. Een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied (debat)

Verslag over een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied [2010/2087(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Metin Kazak (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Victor Boştinaru (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij en Vasilica Viorica Dăncilă.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Traian Ungureanu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 20.1.2011.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de bloedige incidenten van 13 januari 1991 in Vilnius.


7.1. Kaderovereenkomst EU-Libië (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over een kaderovereenkomst tussen de EU en Libië [2010/2268(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (artikel 97, lid 4, van het Reglement) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Situatie van christenen in de context van vrijheid van godsdienst (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 en B7-0058/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0039/2011

(ter vervanging van B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 en B7-0058/2011)

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah en Othmar Karas, namens de PPE-Fractie,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli en Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,
Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou en Kyriacos Triantaphyllides.

Aangenomen (P7_TA(2011)0021)

(Ontwerpresolutie B7-0052/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok die een mondeling amendement indiende op paragraaf 14 dat in aanmerking werd genomen.


7.3. Situatie in Wit-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 en B7-0057/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE - RC-B7-0044/2011

(ter vervanging van B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 en B7-0057/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool en Paweł Zalewski, namens de PPE-Fractie,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff en Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal en Jacek Olgierd Kurski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0022)

(Ontwerpresolutie B7-0055/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Justas Vincas Paleckis die een mondeling amendement indiende op paragraaf 2 dat in aanmerking werd genomen;

Jacek Protasiewicz die een mondeling amendement indiende op paragraaf 3 dat in aanmerking werd genomen;

Vytautas Landsbergis die een mondeling amendement indiende op paragraaf 9 dat in aanmerking werd genomen;

Kristiina Ojuland die een mondeling amendement indiende op paragraaf 13 dat in aanmerking werd genomen.


7.4. Verslag over het mededingingsbeleid 2009 (stemming)

Verslag over het verslag over het mededingingsbeleid 2009 [2010/2137(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0023)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Cramer die een mondeling amendement indiende op paragraaf 105, tweede deel, dat in aanmerking werd genomen.


7.5. Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden (stemming)

Verslag over een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden [2009/2214(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE AFET

Aangenomen (P7_TA(2011)0024)


7.6. Een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied (stemming)

Verslag over een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied [2010/2087(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0025)

Het woord werd gevoerd door:

Adrian Severin die een mondeling amendement indiende op paragraaf 13 dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Situatie van christenen in de context van vrijheid van godsdienst - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Situatie in Wit-Rusland - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Verslag Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Verslag Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Verslag Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Situatie in Wit-Rusland - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 18.1.2011 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer

Ontwerpresoluties B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 en B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat en Jean Lambert lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 20.1.2011.


11.2. Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti

Ontwerpresoluties B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 en B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli en Ryszard Czarnecki lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op «blauwe kaart»-vragen van Francesco Enrico Speroni en Roberta Angelilli, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlo Fidanza.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock over het verloop van het debat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, en Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Roberta Angelilli.

Het woord wordt gevoerd door Mario Mauro over de organisatie van het debat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Oreste Rossi.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 20.1.2011.


11.3. Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh

Ontwerpresoluties B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 en B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, en Marco Scurria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Monica Luisa Macovei.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Bernd Posselt, laatstgenoemde over het verloop van het debat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 20.1.2011.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 en B7-0063/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0041/2011

(ter vervanging van B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 en B7-0063/2011):

ingediend door de volgende leden:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;
Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0026)

Het woord werd gevoerd door:

Marietje Schaake die mondelinge amendementen indiende op paragraaf 8 en paragraaf 17, die in aanmerking werden genomen.

Charles Tannock die een mondeling amendement indiende op paragraaf 14, dat in aanmerking werd genomen.


12.2. Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 en B7-0066/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0042/2011

(ter vervanging van B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 en B7-0066/2011):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella en David-Maria Sassoli, namens de S&D-Fractie;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki en Jacek Olgierd Kurski, namens de ECR-Fractie;
Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0027)

(Ontwerpresolutie B7-0050/2011 komt te vervallen.)


12.3. Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 en B7-0071/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0043/2011/rev1

(ter vervanging van B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 en B7-0071/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie;
María Muñiz De Urquiza en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie;
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;
Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0028).


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 21 januari 2011, in.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van een verslag (artikel 127 van het Reglement)

- Interinstitutioneel akkoord over een gemeenschappelijk transparantieregister voor het Europees Parlement en de Commissie (2010/2291 ACI)
(Commissie AFCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18.11.2010)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFET

- De staat van de uitvoering van de EU-strategie voor Centraal-Azië (2011/2008(INI))
(advies: INTA)

- Voortgang van de acties tegen mijnen (2011/2007(INI))

Commissie CONT

- Begrotingscontrole op de financiële bijstand van de EU aan Afghanistan (2011/2014(INI))
(advies: DEVE, AFET)

Commissie DEVE

- De rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden (2011/2009(INI))

Commissie ECON

- Mondiaal economisch bestuur (2011/2011(INI))
(advies: EMPL, INTA)

- Verzekeringsgarantiestelsels (2011/2010(INI))
(advies: JURI, IMCO)

Commissie ENVI

- Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage (2011/2012(INI))
(advies: ITRE)

Commissie JURI

- Beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen (2011/2013(INI))
(advies: ECON, IMCO)

- Insolventieprocedures in het kader van het EU-vennootschapsrecht (2011/2006(INI))
(advies: EMPL, ECON)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie ENVI

- Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage (2011/2012(INI))
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.01.2011)

Commissie JURI

- Beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen (2011/2013(INI))
(advies: ECON)
Medeverantwoordelijke commissies JURI, IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.01.2011)

Aanwijzing commissies

Commissie DEVE

- Toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid (2010/2203(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, ECON

Commissie JURI

- Harmonisatie van strafrecht in de EU (2010/2310(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: JURI

Commissie FEMM

- Georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (2010/2309(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

°
° ° °

Robert Sturdy voert het woord om een nadere toelichting te vragen op de deelname aan de hoofdelijke stemmingen van vandaag (de Voorzitter wijst op de bepalingen ter zake).


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 2 februari 2011 en 3 februari 2011.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 17.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid