Indeks 
Protokół
PDF 241kWORD 229k
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (debata)
 4.Zrównoważona polityka UE na dalekiej północy (debata)
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Strategia UE dla Morza Czarnego (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Umowa ramowa UE-Libia (głosowanie)
  
7.2.Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (głosowanie)
  
7.3.Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
  
7.4.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (głosowanie)
  
7.5.Zrównoważona polityka UE na dalekiej północy (głosowanie)
  
7.6.Strategia UE dla Morza Czarnego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu
  
11.2.Brazylia: ekstradycja Cesare'a Battistiego
  
11.3.Iran, zwłaszcza przypadek Nasrin Sotudeh
 12.Głosowanie
  
12.1.Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu (głosowanie)
  
12.2.Brazylia: ekstradycja Cesare'a Battistiego (głosowanie)
  
12.3.Iran, zwłaszcza przypadek Nasrin Sotudeh (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący Parlamentu poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów iich bagażu z 1974 r. (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniająca decyzję 2004/162/WE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez posłów, projekt zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (B7-0072/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE


3. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania na temat polityki konkurencji za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Silvana Koch-Mehrin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Cristian Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Michael Cramer (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, William (Hrabia) Dartmouth w imieniu grupy EFD, odnosząc się również do wypowiedzi Philippe'a Lambertsa, który to wystąpił z uwagami natury osobistej w nawiązaniu do wypowiedzi Williama (Hrabiego) Dartmouth, Hans-Peter Martin niezrzeszony, odnosząc się również do przebiegu debaty, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Štefan Füle i Derk Jan Eppink.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 20.1.2011.


4. Zrównoważona polityka UE na dalekiej północy (debata)

Sprawozdanie dotyczące zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy [2009/2214(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher i Edit Herczog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks i Anna Rosbach.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr i Sari Essayah.

Głos zabrali: Štefan Füle i Michael Gahler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 20.1.2011.


5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja AGRI: Agnès Le Brun

komisja EMPL: Philippe Boulland

komisja PETI: Philippe Boulland


6. Strategia UE dla Morza Czarnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Morza Czarnego [2010/2087(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Metin Kazak (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Victor Boştinaru (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij i Vasilica Viorica Dăncilă.

Głos zabrali: Štefan Füle i Traian Ungureanu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 20.1.2011.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrała Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė na temat dwudziestej rocznicy krwawych starć w Wilnie w dniu 13 stycznia 1991 r.


7.1. Umowa ramowa UE-Libia (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie toczących się negocjacji dotyczących umowy ramowej UE-Libia [2010/2268(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (art. 97 ust. 4 Regulaminu) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 i B7-0058/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0039/2011

(zastępujący B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 i B7-0058/2011)

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah i Othmar Karas w imieniu grupy PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli i Patrizia Toia w imieniu grupy S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,
Fiorello Provera w imieniu grupy EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou i Kyriacos Triantaphyllides.

Przyjęto (P7_TA(2011)0021)

(Projekt rezolucji B7-0052/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Elmar Brok przedstawił poprawkę ustną do ust. 14, która została przyjęta.


7.3. Sytuacja na Białorusi (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 i B7-0057/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI - RC-B7-0044/2011

(zastępujący B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 i B7-0057/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec i Richard Howitt w imieniu grupy S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal i Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0022)

(Projekt rezolucji B7-0055/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Justas Vincas Paleckis przedstawił poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta;

Jacek Protasiewicz przedstawił poprawkę ustną do ust. 3, która została przyjęta;

Vytautas Landsbergis przedstawił poprawkę ustną do ust. 9, która została przyjęta;

Kristiina Ojuland przedstawiła poprawkę ustną do ust. 13, która została przyjęta.


7.4. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania na temat polityki konkurencji za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0023)

Wystąpienie

Michael Cramer przedstawił poprawkę ustną do ust. 105 część druga, która została przyjęta.


7.5. Zrównoważona polityka UE na dalekiej północy (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy [2009/2214(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI KOMISJI AFET

Przyjęto (P7_TA(2011)0024)


7.6. Strategia UE dla Morza Czarnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Morza Czarnego [2010/2087(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0025)

Wystąpienie

Adrian Severin przedstawił poprawkę ustną do ust. 13, która została odrzucona, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Sytuacja na Białorusi - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Sprawozdanie Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Sprawozdanie Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Sprawozdanie Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Sytuacja na Białorusi - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:10 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.1.2011)


11.1. Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu

Projekty rezolucji B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 i B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat i Jean Lambert przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, William (Hrabia) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis i Csaba Sógor.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt i Sari Essayah.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 20.1.2011.


11.2. Brazylia: ekstradycja Cesare'a Battistiego

Projekty rezolucji B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 i B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli i Ryszard Czarnecki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Mario Mauro w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez: Francesco Enrico Speroniego i Robertę Angelilli, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Carlo Fidanza.

Głos zabrał Charles Tannock w sprawie przebiegu debaty.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, i Marie-Christine Vergiat, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Robertę Angelilli.

Głos zabrał Mario Mauro w sprawie organizacji debaty.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Oreste Rossi.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 20.1.2011.


11.3. Iran, zwłaszcza przypadek Nasrin Sotudeh

Projekty rezolucji B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 i B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Marco Scurria.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Monica Luisa Macovei.

Głos zabrali: Štefan Füle (członek Komisji) i Bernd Posselt, który poruszył kwestię przebiegu debaty.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 20.1.2011.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 i B7-0063/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0041/2011

(zastępujący B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 i B7-0063/2011):

złożony przez następujących posłów:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach i Richard Howitt w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;
Fiorello Provera i Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2011)0026)

Wystąpienia

Marietje Schaake złożyła poprawki ustne do ust 8 i 17; poprawki te zostały przyjęte.

Charles Tannock złożył poprawkę ustną do ust. 14; poprawka ta została przyjęta.


12.2. Brazylia: ekstradycja Cesare'a Battistiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 i B7-0066/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0042/2011

(zastępujący B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 i B7-0066/2011):

złożony przez następujących posłów:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor i Thomas Mann w imieniu grupy PPE;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella i David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki i Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy ECR;
Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2011)0027)

(Projekt rezolucji B7-0050/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


12.3. Iran, zwłaszcza przypadek Nasrin Sotudeh (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 i B7-0071/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0043/2011/rév1

(zastępujący B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 i B7-0071/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE;
María Muñiz De Urquiza i Ana Gomes w imieniu grupy S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR;
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;
Fiorello Provera i Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2011)0028).


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 21 stycznia 2011.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania (art. 127 Regulaminu)

- Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie utworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości (2010/2291 ACI)
(komisja: AFCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 18.11.2010 r.)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. State of implementation of the EU Strategy for Central Asia (2011/2008(INI))
(opinia: INTA)

- Postęp działań dotyczących min (2011/2007(INI))

komisja CONT

- Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (2011/2014(INI))
(opinia: DEVE, AFET)

komisja DEVE

- Rola praw własności intelektualnej, własności i tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i umacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się (2011/2009(INI))

komisja ECON

- Światowy ład gospodarczy (2011/2011(INI))
(opinia: EMPL, INTA)

- Ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne (2011/2010(INI))
(opinia: JURI, IMCO)

komisja ENVI

- Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (2011/2012(INI))
(opinia: ITRE)

komisja JURI

- Możliwości polityczne w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))
(opinia: ECON, IMCO)

- Postępowanie upadłościowe w kontekście prawa spółek UE (2011/2006(INI))
(opinia: EMPL, ECON)

Zaangażowane komisje

komisja ENVI

- Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (2011/2012(INI))
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.01.2011 r.)

komisja JURI

- Możliwości polityczne w zakresie w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))
(opinia: ECON)
Zaangażowane komisje JURI, IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.01.2011)

Przydzielenie komisjom

komisja DEVE

- Przyszła europejska polityka inwestycji międzynarodowych (2010/2203(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, ECON

komisja JURI

- Harmonizacja prawa karnego w UE (2010/2310(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

komisja FEMM

- Przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej (2010/2309(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: FEMM


16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

Głos zabrał Robert Sturdy, który poprosił o wyjaśnienia w sprawie udziału w dzisiejszych głosowaniach imiennych (przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy).


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 2 lutego 2011 r. i 3 lutego 2011 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 17:00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności