Zoznam 
Zápisnica
PDF 239kWORD 225k
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (rozprava)
 4.Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (rozprava)
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Rámcová dohoda medzi EÚ a Líbyou (hlasovanie)
  
7.2.Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (hlasovanie)
  
7.3.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
  
7.4.Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (hlasovanie)
  
7.5.Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (hlasovanie)
  
7.6.Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tásíra
  
11.2.Brazília: vydanie Cesara Battistiho
  
11.3.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
 12.Hlasovanie
  
12.1.Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tásíra (hlasovanie)
  
12.2.Brazília: vydanie Cesara Battistiho (hlasovanie)
  
12.3.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov (KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

Predseda v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 (KOM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení adopĺňa rozhodnutie 2004/162/ES ovýrobkoch, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane nazývanej „octroi de mer“ (námorná daň) alebo jej zníženie (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

pridelené

gestorský :

REGI

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej cestnej preprave eurovej hotovosti medzi členskými štátmi eurozóny (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

EMPL, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

2) poslancov, návrh odporúčania (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Alexander Graf Lambsdorff, v mene skupiny ALDE. Návrh odporúčania pre Radu k 66. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (B7-0072/2011)

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

DEVE


3. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (rozprava)

Správa o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Silvana Koch-Mehrin (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Michael Cramer (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Arturs Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, tiež k vystúpeniu Philippa Lambertsa, ktorý vystúpil s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Williama (The Earl of) Dartmoutha, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, taktiež k priebehu rozpravy, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Štefan Füle a Derk Jan Eppink.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


4. Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (rozprava)

Správa o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe [2009/2214(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Inese Vaidere v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher a Edit Herczog.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks a Anna Rosbach.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr a Sari Essayah.

Vystúpili: Štefan Füle a Michael Gahler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE Parlament schválil tieto menovania:

výbor AGRI: Agnès Le Brun

výbor EMPL: Philippe Boulland

výbor PETI: Philippe Boulland


6. Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (rozprava)

Správa o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora [2010/2087(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Metin Kazak ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Victor Boştinaru (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elmar Brok v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, David Campbell Bannerman v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec a George Sabin Cutaş.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystúpili: Štefan Füle a Traian Ungureanu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pri príležitosti 20. výročia krvavých udalostí vo Vilniuse 13. januára 1991.


7.1. Rámcová dohoda medzi EÚ a Líbyou (hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prebiehajúcich rokovaniach o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou [2010/2268(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (článok 97 odsek 4 rokovacieho poriadku) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0039/2011

(nahrádzajúci B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah a Othmar Karas v mene skupiny PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli a Patrizia Toia v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera v mene skupiny EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou a Kyriacos Triantaphyllides.

Prijatý (P7_TA(2011)0021)

(Návrh uznesenia B7-0052/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie:

Elmar Brok predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14, ktorý bol prijatý.


7.3. Situácia v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 a B7-0057/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA - RC-B7-0044/2011

(nahrádzajúci B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 a B7-0057/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool a Paweł Zalewski v mene skupiny PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec a Richard Howitt v mene skupiny S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff a Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter a Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal a Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0022)

(Návrh uznesenia B7-0055/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Justas Vincas Paleckis predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý;

Jacek Protasiewicz predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 3, ktorý bol prijatý;

Vytautas Landsbergis predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9, ktorý bol prijatý;

Kristiina Ojuland predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 13, ktorý bol prijatý.


7.4. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (hlasovanie)

Správa o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0023)

Vystúpenie:

Michael Cramer predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 105, druhej časti, ktorý bol prijatý.


7.5. Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (hlasovanie)

Správa o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe [2009/2214(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA VÝBORU AFET

Prijatý (P7_TA(2011)0024)


7.6. Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora [2010/2087(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0025)

Vystúpenie:

Adrian Severin predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 13, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Situácia v Bielorusku - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Správa: Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Správa: Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Správa: Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Situácia v Bielorusku - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 18.1.2011 )


11.1. Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tásíra

Návrhy uznesenia B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 a B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat a Jean Lambert uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis a Csaba Sógor.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt a Sari Essayah.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


11.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho

Návrhy uznesenia B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 a B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli a Ryszard Czarnecki uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Mario Mauro v mene skupiny PPE, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Francesco Enrico Speroni a Roberta Angelilli, Fiorello Provera v mene skupiny EFD a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Carlo Fidanza.

V rozprave vystúpil Charles Tannock k priebehu rozpravy.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu a Marie-Christine Vergiat, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Roberta Angelilli.

V rozprave vystúpil Mario Mauro k organizácii rozpravy.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Oreste Rossi.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


11.3. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 a B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR a Marco Scurria.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Monica Luisa Macovei.

Vystúpili: Štefan Füle (člen Komisie) a Bernd Posselt, ktorý sa vyjadril k priebehu rozpravy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 20.1.2011.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tásíra (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 a B7-0063/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0041/2011

(nahrádzajúci B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 a B7-0063/2011):

podaný týmito poslancami:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach a Richard Howitt v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Elizabeth Lynne v mene skupiny ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2011)0026)

Vystúpenia:

Marietje Schaake predložila ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 8 a 17, ktoré boli prijaté.

Charles Tannock predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14, ktorý bol prijatý.


12.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 a B7-0066/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0042/2011

(nahrádzajúci B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 a B7-0066/2011):

podaný týmito poslancami:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor a Thomas Mann v mene skupiny PPE;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella a David-Maria Sassoli v mene skupiny S&D;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki a Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR;
Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2011)0027)

(Návrh uznesenia B7-0050/2011 sa stal bezpredmetným.)


12.3. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 a B7-0071/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2011/rev1

(nahrádzajúci B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 a B7-0071/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE;
María Muñiz De Urquiza a Ana Gomes v mene skupiny S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR;
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2011)0028).


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
pridelené gestorský: IMCO

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 21. januára 2011.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní správy (článok 127 rokovacieho poriadku)

- Medziinštitucionálna dohoda o spoločnom registri transparentnosti medzi Európskym parlamentom a Európskym parlamentom a Komisiou (2010/2291 ACI)
(výbor: AFCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 18.11.2010)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Stav vykonávania Stratégie EÚ pre Strednú Áziu (2011/2008(INI))
(stanovisko: INTA)

- Pokrok dosiahnutý v boji proti mínam (2011/2007(INI))

výbor CONT

- Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (2011/2014(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)

výbor DEVE

- Úloha vlastníckych práv, vlastníctva majetku a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podpore udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách (2011/2009(INI))

výbor ECON

- Globálna správa ekonomických záležitostí (2011/2011(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

- Systémy ochrany poistenia (2011/2010(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Analýza variantov, ako prekročiť 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (2011/2012(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor JURI

- Možnosti politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky (2011/2013(INI))
(stanovisko: ECON, IMCO)

- Konkurzné konanie v kontexte práva obchodných spoločností EÚ (2011/2006(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)

Pridružené výbory

výbor ENVI

- Analýza variantov, ako prekročiť 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (2011/2012(INI))
Pridružené výbory ENVI, ITRE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 13.1.2011)

výbor JURI

- Možnosti politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky (2011/2013(INI))
(stanovisko: ECON)
Pridružené výbory JURI, IMCO
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 13.1.2011)

Pridelenie výborom

výbor DEVE

- Budúca európska medzinárodná investičná politika (2010/2203(INI))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: DEVE, ECON

výbor JURI

- Harmonizácia trestného práva v EÚ (2010/2310(INI))
pridelené gestorský: LIBE
stanovisko: JURI

výbor FEMM

- Organizovaný zločin v Európskej únii (2010/2309(INI))
pridelené gestorský: LIBE
stanovisko: FEMM


16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

°
° ° °

Vystúpil Robert Sturdy, aby sa opýtal na podrobnosti o účasti na dnešnom hlasovaní podľa mien (predseda pripomenul platné ustanovenia).


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce schôdze sa budú konať 2. februára 2011 a 3. februára 2011.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 17.00 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia