Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες

10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας στα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - προθεσμία: 18/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για σύστημα πιστοποίησης φορέων υπεύθυνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - προθεσμία: 24/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - προθεσμία: 21/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα III.A (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - προθεσμία: 20/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου