Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel

10. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning av den om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - tidsfrist: 18/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - tidsfrist: 24/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - tidsfrist: 21/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall i syfte att införa vissa blandningar av avfallsslag i bilaga IIIA (Text av betydelse för EES) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - tidsfrist: 20/04/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy