Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/3016(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0075/2011

Συζήτηση :

PV 02/02/2011 - 19
CRE 02/02/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0039

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες

19. Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0203/2010) που κατέθεσαν οι Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes και Μαρίνα Γιαννακουδάκη, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης (TBVI) μια πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 6 των ΑΣΧ έως το 2015 (B7-0006/2011)

Ο Charles Goerens αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Maria Da Graça Carvalho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira και Csanád Szegedi.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο κατά της Φυματίωσης ("Tuberculosis Vaccine Initiative" (TBVI)), μια συγκεκριμένη εφαρμογή της στρατηγικής 2020 προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 6 των ΑΣΧ και την εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2050 (B7-0075/2011

- Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την «πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης» (TBVI) – μια πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 6 των ΑΣΧ έως το 2015» (B7-0076/2011

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την καταπολέμηση της φυματίωσης για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας (ΑΣΧ) αριθ. 6 (B7-0086/2011

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman και Ricardo Cortés Lastra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την "Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης" (TBVI), μια χειροπιαστή εφαρμογή της Στρατηγικής 2020 ως συμβολή στην επίτευξη του 6ου Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας (ΑΣΧ6) και στην εξάλειψη της φυματίωσης μέχρι το 2050 (B7-0089/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου