Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 202kWORD 146k
Keskiviikko 2. helmikuuta 2011 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 8.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 9.Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa
 14.Eurooppa-neuvoston kokouksen (4. helmikuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 15.Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne (keskustelu)
 16.Kansanäänestys Etelä-Sudanin tulevasta asemasta (keskustelu)
 17.EVV:n puheenjohtajien nimitykset (keskustelu)
 18.Banaanikauppasopimukset *** - Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoaminen ***I - Banaanikauppasopimukset (keskustelu)
 19.Tuberkuloosirokotehanke (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon ilmoitti, että hän oli epähuomiossa äänestänyt Laima Liucija Andrikienėn mietintöön A7-0339/2010 (istunnon pöytäkirja 16.12.2010, kohta 6.4) esitetyn tarkistuksen 13 puolesta, vaikka hänen tarkoituksenaan oli ollut äänestää sitä vastaan.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies otti esille Tunisian demokratisoitumisprosessin ja Egyptin epävakaan tilanteen. Hän korosti, että parlamentti pitää vapautta ja demokratiaa kyseisen alueen edistyksen ja vakauden kannalta olennaisen tärkeinä tekijöinä.

Hän muistutti, että 20. tammikuuta 2011 Latviassa muistettiin 20 vuotta sitten tapahtunutta niin kutsuttua veristä sunnuntaita, jona neuvostoarmeija hyökkäsi maan pääkaupungin hallintorakennuksiin. Selkkauksessa kuoli monia ja loukkaantui suuri joukko ihmisiä.

Hän otti esille Alankomaiden kansalaisen Sahra Bahramin tapauksen. Bahrami tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin Iranissa 29. tammikuuta 2011. Puhemies vaati Iranin hallitukselta selitystä kyseiseen tapaukseen ja ilmaisi Euroopan unionin kannan, jonka mukaan kuolemanrangaistusta ei voida koskaan pitää oikeudenmukaisena rangaistuksena.

Hän otti lisäksi esille Ugandassa 26. tammikuuta 2011 surmatun ihmisoikeusaktivistin David Katon tapauksen. Hän vetosi Ugandan hallitukseen, jotta syylliset joutuisivat oikeuden eteen.

Puhemies mainitsi lopuksi, että kaikille parlamentin jäsenille avoin puheenjohtajakokouksen kokous pidetään 8. helmikuuta 2011.

Michael Cashman käytti puheenvuoron David Katon tapauksesta.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

JURI-valiokunta: Syed Kamall Daniel Hannanin tilalle

AFCO-valiokunta: Daniel Hannan Syed Kamallin tilalle.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa seuraavien jäsenten valtuutukset päteviksi: María Irigoyen Pérez 16. marraskuuta 2010 lähtien, Philippe Boulland 15. joulukuuta 2010 lähtien sekä Agnès Le Brun 1. tammikuuta 2011 lähtien.


6. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on toimittanut Euroopan parlamentin hyväksymää tekstiä koskevan seuraavan oikaisun (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)):

Oikaisu Euroopan parlamentin kantaan, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kansalaisaloitteesta
P7_TA-PROV(2010)0480 - (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO-valiokunta

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


7. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0073/2010, 0074/2010, 0076/2010 ja 0077/2010 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


8. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan puitesopimuksesta Marokon kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen n:o 1, n:o 2 ja n:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamisesta ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen sopimus riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta

- pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus.


9. Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suulliset kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0203/2010) Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes ja Marina Yannakoudakis komissiolle: Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen 6 saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä (B7-0006/2011)

- (O-0012/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven yleissopimuksen tekeminen (B7-0007/2011)

- (O-0013/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven sopimuksen tekeminen (B7-0008/2011).


10. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission asetukseksi muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - määräaika: 18/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - määräaika: 24/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - määräaika: 21/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta tiettyjen jätetyyppien seosten lisäämiseksi sen liitteeseen IIIA (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - määräaika: 20/04/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi banaanien kaupasta tehdyn Geneven sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välillä sekä banaanikauppasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoamisesta (KOM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Mietintö Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2010/2123(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijät: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011).


12. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Helmikuun 2011 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 457.398/PDOJ) on jaettu ja siihen on poliittisten ryhmien suostumuksella ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

1. Puhemiehen julkilausumaa Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustamisesta EU:ssa (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 39) seuraavat neuvoston ja komission puheenvuorot sekä poliittisten ryhmien puhujakierros.

2. Tunisian tilannetta koskevan keskustelun
(lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 27) otsikkoa muutetaan seuraavasti:
"
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanteesta".

3. Äänestys Tunisiaa koskevista päätöslauselmaesityksistä toimitetaan suunnitellusti torstaina 3. helmikuuta 2011. Helmikuun 2011 II istuntojaksolla toimitetaan äänestys Egyptiä koskevista päätöslauselmaesityksistä.

4.
Keskustelu elintarvikkeiden hintojen nousua koskevista neuvoston ja komission julkilausumista (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 37) siirretään helmikuun 2011 II istuntojaksoon. Sen sijasta käydään keskustelu EVV:n puheenjohtajien nimityksiä koskevista neuvoston ja komission julkilausumista. Julkilausumia seuraa poliittisten ryhmien puhujakierros.

Torstai

Francesco Enrico Speronin mietintö Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A7-0015/2011) kirjataan suoraan äänestyksiin.

Ehdotetut muutokset hyväksyttiin.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Ioan Mircea Paşcu käytti puheenvuoron työskentelyn järjestämisestä.


13. Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa

Puhemiehen julkilausuma: Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa

Puhemies antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta.

Käsittely julistettiin päättyneeksi.


14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (4. helmikuuta 2011) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (4. helmikuuta 2011) valmistelu

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Krisztina Morvai, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Martin Schulzille, joka vastasi kysymykseen, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Rebecca Harms, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Herbert Reulille, joka vastasi kysymykseen, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski ja Jo Leinen.

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Puheenvuorot: Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Enikő Győri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Mario Mauro ja Pier Antonio Panzeri.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Richard Howittille, joka vastasi kysymykseen, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser ja Marco Scurria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška ja Andreas Mölzer.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Tunisia:

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0078/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta Maghreb-maiden ja erityisesti Tunisian tilanteesta (B7-0079/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson ja Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0080/2011)

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0081/2011)

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0087/2011)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta Tunisian tilanteesta (B7-0088/2011).

Egypti:

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys Tunisiaa koskevista päätöslauselmaesityksistä: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.10.

Äänestys Egyptiä koskevista päätöslauselmaesityksistä: seuraava istuntojakso.


16. Kansanäänestys Etelä-Sudanin tulevasta asemasta (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kansanäänestys Etelä-Sudanin tulevasta asemasta

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mariya Nedelcheva PPE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Ehrenhauser, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr ja Seán Kelly.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. EVV:n puheenjohtajien nimitykset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EVV:n puheenjohtajien nimitykset

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta ja Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Enikő Győri.

Työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) puheenjohtajan nimityksestä (B7-0091/2011)

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajan nimityksestä (B7-0092/2011)

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) puheenjohtajan nimityksestä (B7-0093/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.13, istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.14 ja istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.15.


18. Banaanikauppasopimukset *** - Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoaminen ***I - Banaanikauppasopimukset (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi banaanien kaupasta tehdyn Geneven sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välillä sekä banaanikauppasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoamisesta [KOM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Suullinen kysymys (O-0012/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven yleissopimuksen tekeminen (B7-0007/2011)

Suullinen kysymys (O-0013/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven sopimuksen tekeminen (B7-0008/2011)

Francesca Balzani esitteli suosituksen, mietinnön sekä suulliset kysymykset.

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Dacian Cioloş (komission jäsen) vastasivat suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Charles Goerens (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Kriton Arsenis S&D-ryhmän puolesta, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nuno Teixeira ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş, Enikő Győri ja Francesca Balzani.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Francesca Balzani ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta banaanien kaupasta tehdyn Geneven sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välillä sekä banaanikauppasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä (B7-0074/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.6 ja istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.7.


19. Tuberkuloosirokotehanke (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0203/2010) Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes ja Marina Yannakoudakis komissiolle: Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen 6 saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä (B7-0006/2011)

Charles Goerens esitteli suullisen kysymyksen.

Dacian Cioloş (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Maria Da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra ja Anna Záborská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira ja Csanád Szegedi.

Dacian Cioloş käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta tuberkuloosirokotehankkeesta (Tuberculosis Vaccine Initiative, TBVI) – Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen nro 6 saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä (B7-0075/2011)

- Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta tuberkuloosirokotehankkeesta (Tuberculosis Vaccine Initiative, TBVI) – Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen nro 6 saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä (B7-0076/2011)

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta tuberkuloosin torjunnasta vuosituhannen kehitystavoitteen 6 saavuttamiseksi (B7-0086/2011)

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman ja Ricardo Cortés Lastra S&D-ryhmän puolesta tuberkuloosirokotehankkeesta (Tuberculosis Vaccine Initiative, TBVI) – Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen nro 6 saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä (B7-0089/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.11.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu ja Ricardo Cortés Lastra.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 457.398/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö