Rodyklė 
Protokolas
PDF 212kWORD 151k
Trečiadienis, 2011 m. vasario 2 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 7.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 8.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (pateikimas)
 10.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido pripažinimas ES
 14.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. vasario 4 d.) (diskusijos)
 15.Padėtis Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte (diskusijos)
 16.Referendumas dėl Pietų Sudano statuso ateityje (diskusijos)
 17.EPI vyresniųjų vadovų skyrimas (diskusijos)
 18.Susitarimai dėl prekybos bananais *** - Tarybos reglamento (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų panaikinimas ***I - Susitarimai dėl prekybos bananais (diskusijos)
 19.Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyva (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon pranešė, kad per klaidą balsavo už Laimos Liucijos Andrikienės pranešimo A7-0339/2010 13 pakeitimą (punktas 6.4 protokolo 16.12.2010); jis ketino balsuoti prieš.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas atkreipė dėmesį į demokratizacijos procesą Tunise ir į nestabilią Egipto padėtį. Jis pabrėžė, kad Parlamentas laisvę ir demokratiją laiko būtinomis regiono pažangos ir stabilumo sąlygomis.

Pirmininkas priminė, kad Latvijoje 2011 m. sausio 20 d. buvo paminėtos 20-osios „kruvinojo sekmadienio“ metinės, kuomet sovietų armija užėmė sostinės strateginius pastatus; tą dieną žuvo nemažai žmonių ir buvo daug sužeistųjų.

Pirmininkas atkreipė dėmesį į Sahros Bahrami atvejį, kuri, būdama Nyderlandų piliete, buvo nuteista mirties bausmei ir 2011 m. sausio 29 d. Irane buvo įvykdyta jos egzekucija. Jis pareikalavo, kad Irano vyriausybė pateiktų paaiškinimus, kodėl tai įvyko, ir išreiškė Europos Sąjungos poziciją, kad mirties bausmė niekada negali būti vertinama kaip teisinga bausmė.

Pirmininkas taip pat atkreipė dėmesį į Davido Kato atvejį. Šis žmogaus teisių gynėjas 2011 m. sausio 26 d. buvo nužudytas Ugandoje. Pirmininkas kreipėsi į Ugandos vyriausybę prašydamas, kad kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Baigdamas, Pirmininkas paminėjo, kad Pirmininkų sueigos posėdis, atviras visiems EP nariams, vyks 2011 m. vasario 8 d.

Kalbėjo Michael Cashman dėl Davido Kato atvejo.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

JURI komitetas: Syed Kamall vietoj Daniel Hannan;

AFCO komitetas: Daniel Hannan vietoj Syed Kamall.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


5. Įgaliojimų tikrinimas

Teisės reikalų komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti šių Parlamento narių įgaliojimus: María Irigoyen Pérez – nuo 2010 m. lapkričio 16 d., Philippe Boulland – nuo 2010 m. gruodžio 15 d. ir Agnès Le Brun – nuo 2011 m. sausio 1 d.


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą (P7_TA-PROV(2010)0480(cor01)):

Europos Parlamento pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą 2010 m. gruodžio 15 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl piliečių iniciatyvos, klaidų ištaisymas
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


7. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 73, 74, 76 ir 77/2010 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


8. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas;

- Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas.


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (pateikimas)

Nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-0203/2010), kurį pateikė Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes ir Marina Yannakoudakis Komisijai: Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyva. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint iki 2015 m. pasiekti šeštąjį TVT tikslą (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011), kurį pateikė Vital Moreira ir Francesca Balzani INTA komiteto vardu Tarybai: Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais sudarymas (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011), kurį pateikė Vital Moreira ir Francesca Balzani INTA komiteto vardu Komisijai: Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais sudarymas (B7-0008/2011).


10. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- [data] Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą, arba teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - terminas: 18/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007, projektas (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - terminas: 24/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- [data] Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus su vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų sveikumą projektas (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - terminas: 21/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras mišrias atliekas į IIIA priedą, projektas (Tekstas svarbus EEE) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - terminas: 20/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Ekvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Peru ir Venesuelos Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais, taip pat dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos bananais sudarymo projekto (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Tamáso Deutscho imunitetą (2010/2123(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - AFET komitetas - Referentes: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)


12. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2011 m. vasario mėn. I sesijos (PE 457.398/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir, frakcijų pritarimu, pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

1. Po Pirmininko pareiškimo dėl Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido pripažinimo ES (galutinio darbotvarkės projekto 39 punktas) žodis bus suteiktas Tarybos ir Komisijos atstovams bei frakcijoms.

2. Diskusijų dėl padėties Tunise
(galutinio darbotvarkės projekto 27 punktas) pavadinimas keičiamas taip:
Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte".

3. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Tuniso vyks, kaip numatyta, 2011 m. vasario 3 d., ketvirtadienį. Vasario mėn. II sesijos metu bus balsuojama dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Egipto.

4. Diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl išaugusių maisto kainų
(galutinio darbotvarkės projekto 37 punktas) perkeliamos į vasario mėn. II sesiją. Šias diskusijas keičia diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl EPI vyresniųjų vadovų skyrimo, po to žodis suteikiamas frakcijų atstovams.

Ketvirtadienis

Francesco Enrico Speroni pranešimas dėl prašymo atšaukti Europos Parlamento nario Tamáso Deutscho imunitetą (A7-0015/2011) įtraukiamas į balsavimui skirtą laiką.

Pasiūlyti pakeitimai buvo patvirtinti.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Ioan Mircea Paşcu dėl darbų organizavimo.


13. Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido pripažinimas ES

Parlamento Pirmininko pareiškimas: Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido pripažinimas ES

Pirmininkas padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.


14. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. vasario 4 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. vasario 4 d.)

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Krisztina Morvai, kuri uždavė „mėlynosios kortelės“ klausimą Martinui Schulzui, kuris į jį atsakė, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rebecca Harms, kuri uždavė „mėlynosios kortelės“ klausimą Herbertui Reuliui, kuris į jį atsakė, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski ir Jo Leinen.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

Kalbėjo: Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Enikő Győri.

Diskusijos baigtos.


15. Padėtis Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, kuris atsakė į Niki Tzavela užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į Marc Tarabella užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, kuris taip pat atsakė į Nirj Deva užduotą „mėlynosios kortelės“ klausimą, Mario Mauro ir Pier Antonio Panzeri.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, kuri uždavė „mėlynosios kortelės“ klausimą Richardui Howittui, į kurį jis atsakė, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser ir Marco Scurria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Tunisas:

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu, dėl padėties Magrebo šalyse, ypač Tunise (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson ir Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, dėl padėties Tunise (B7-0088/2011).

Egiptas:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Tuniso: punktas 8.10 protokolo 3.2.2011.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Egipto: kitos sesijos metu.


16. Referendumas dėl Pietų Sudano statuso ateityje (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Referendumas dėl Pietų Sudano statuso ateityje

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Nedelcheva PPE frakcijos vardu, ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Martin Ehrenhauser , nepriklausomas Parlamento narys, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel ir Jarosław Leszek Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr ir Seán Kelly.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.


17. EPI vyresniųjų vadovų skyrimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: EPI vyresniųjų vadovų skyrimas

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, ir Marta Andreasen EFD frakcijos vardu.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Enikő Győri.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį baigiantis diskusijoms pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos:

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu, dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) pirmininko skyrimo (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu, dėl Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) pirmininko skyrimo (B7-0092/2011);

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu, dėl Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos) pirmininko skyrimo (B7-0093/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.13 protokolo 3.2.2011, punktas 8.14 protokolo 3.2.2011 ir punktas 8.15 protokolo 3.2.2011.


18. Susitarimai dėl prekybos bananais *** - Tarybos reglamento (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų panaikinimas ***I - Susitarimai dėl prekybos bananais (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos, Ekvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Kolumbijos, Kosta Rikos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Peru ir Venesuelos Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais, taip pat Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos bananais sudarymo projekto [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų [COM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0012/2011), kurį pateikėVital Moreira ir Francesca Balzani INTA komiteto vardu Tarybai: Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais sudarymas (B7-0007/2011),

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0013/2011), kurį pateikėVital Moreira ir Francesca Balzani INTA komiteto vardu Komisijai: Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais sudarymas (B7-0008/2011)

Francesca Balzani pateikė rekomendaciją, pranešimą ir pateikė žodinius klausimus.

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dacian Cioloş (Komisijos narys) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nuno Teixeira ir João Ferreira.

Kalbėjo: Dacian Cioloş, Enikő Győri ir Francesca Balzani.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Francesca Balzani ir Vital Moreira INTA komiteto vardu, dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos, Ekvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Kolumbijos, Kosta Rikos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Peru ir Venesuelos Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais, taip pat Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų susitarimo dėl prekybos bananais sudarymo (B7-0074/2011/rév1).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 3.2.2011, punktas 8.6 protokolo 3.2.2011 ir punktas 8.7 protokolo 3.2.2011.


19. Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyva (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0203/2010), kurį pateikėLouis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes ir Marina Yannakoudakis Komisijai: Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyva. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint iki 2015 m. pasiekti šeštąjį TVT tikslą (B7-0006/2011)

Charles Goerens pateikė žodinį klausimą.

Dacian Cioloş (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Maria Da Graça Carvalho PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra ir Anna Záborská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira ir Csanád Szegedi.

Kalbėjo Dacian Cioloş.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, dėl Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyvos. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint pasiekti šeštąjį TVT tikslą ir išnaikinti tuberkuliozę iki 2050 m. (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyvos. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint iki 2015 m. pasiekti šeštąjį TVT tikslą (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, dėl kovos su tuberkulioze siekiant 6-ojo TVT (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman ir Ricardo Cortés Lastra S&D frakcijos vardu, dėl Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyvos. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint pasiekti 6-ąjį Tūkstantmečio vystymosi tikslą ir išnaikinti tuberkuliozę iki 2050 m. (B7-0089/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 3.2.2011.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu ir Ricardo Cortés Lastra.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 457.398/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika