Indekss 
Protokols
PDF 207kWORD 149k
Trešdiena, 2011. gada 2. februāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 7.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 8.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu genocīda atzīšana no ES puses
 14.Gatavošanās Eiropadomes 2011. gada 4. februāra sanāksmei (debates)
 15.Situācija Vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē (debates)
 16.Referendums par Dienvidsudānas turpmāko statusu (debates)
 17.Eiropas Uzraudzības iestādes augstākā līmeņa vadošo darbinieku iecelšana (debates)
 18.Nolīgumi par banānu tirdzniecību *** - Padomes Regulas (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem atcelšana ***I - Nolīgumi par banānu tirdzniecību (debates)
 19.Prettuberkulozes vakcīnas iniciatīva (debates)
 20.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon ir paziņojis, ka kļūdas dēļ viņš ir nobalsojis par Laima Liucija Andrikienė ziņojuma A7-0339/2010 (2010. gada 16. decembra protokola 6.4. punkts) 13. grozījumu; viņa nodoms bija balsot pret šo grozījumu.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs norādīja uz demokratizācijas procesu Tunisijā un nestabilo situāciju Ēģiptē. Viņš uzsvēra, ka Parlaments brīvību un demokrātiju uzskata par obligātiem priekšnoteikumiem progresam un stabilitātei šajā reģionā.

Viņš atgādināja, ka 2011. gada 20. janvārī Latvija pieminēja 20. gadadienu kopš „asiņainās svētdienas”, kad padomju armija uzbruka valsts iestāžu ēkām Latvijas galvaspilsētā, vairākus cilvēkus nogalinot un daudzus ievainojot.

Viņš pieminēja nīderlandietes Sahra Bahrami lietu, kurai Irānā tika piespriests un 2011. gada 29. janvārī izpildīts nāvessods. Viņš pieprasīja Irānas valdības paskaidrojumus un pauda Eiropas Savienības nostāju, proti, ka nāvessods nekad nav uzskatāms par atbilstošu soda veidu.

Vēl viņš pieminēja 2011. gada 26. janvārī Ugandā nogalinātā cilvēktiesību aizstāvja David Kato lietu. Viņš aicināja Ugandas valdību vainīgos saukt pie atbildības.

Nobeigumā priekšsēdētājs informēja, ka 2011. gada 8. februārī notiks Priekšsēdētāju konferences sanāksme, kurā atļauts piedalīties visiem deputātiem.

Uzstājās Michael Cashman par David Kato lietu.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

JURI komiteja: Syed Kamall aizstāj Daniel Hannan.

AFCO komiteja: Daniel Hannan aizstāj Syed Kamall.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments pieņēma lēmumu apstiprināt šādu deputātu mandātus: María Irigoyen Pérez — sākot ar 2010. gada 16. novembri, Philippe Boulland — sākot ar 2010. gada 15. decembri, un Agnès Le Brun — sākot ar 2011. gada 1. janvāri.


6. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)) Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011 par pilsoņu iniciatīvu
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


7. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 73, 74, 76 un 77/2010 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


8. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par vispārējiem principiem Marokas Karalistes līdzdalībai Savienības programmās.

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses.

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu.

- Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā.

- Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses.


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants):

- (O-0203/2010), kuru uzdeva Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes un Marina Yannakoudakis Komisijai: Iniciatīva prettuberkulozes vakcīnas izstrādei (TBVI) - stratēģijas "Eiropa 2020" praktiskas īstenošanas pasākums, kas palīdzētu līdz 2015. gadam sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011), kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Padomei: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011), kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Komisijai: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0008/2011).


10. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas regulai par atļaujas piešķiršanas atteikumu dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - termiņš: 18/04/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas regulai, ar ko izveido sistēmu par kravas vagonu tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijai un izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - termiņš: 24/04/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas Regulai (..) par atļauju piešķiršanu un atļaujas piešķiršanas atteikumu konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - termiņš: 21/04/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../... ([…]. gada […]), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, lai tās IIIA pielikumā iekļautu dažus atkritumu maisījumus (dokuments attiecas uz EEZ) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - termiņš: 20/04/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


11. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ženēvas nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu un nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Francesca Balzani (A7-0002/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - INTA komiteja - Referente: Francesca Balzani (A7-0003/2011).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti (2010/2123(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādātā redakcija) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - INTA komiteja - Referents: Helmut Scholz (A7-0005/2011).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - DEVE komiteja - Referents: Gay Mitchell (A7-0006/2011).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE komiteja - Referents: Charles Goerens (A7-0009/2011).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - AFET komiteja - Referentes: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011).


12. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2011. gada februāra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 457.398/PDOJ), kuram ar politisko grupu piekrišanu bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Trešdiena

1. Pēc priekšsēdētāja paziņojuma par Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu genocīda atzīšanu no ES puses (GDKP 39. punkts) sekos Padomes un Komisijas, kā arī politisko grupu pārstāvju uzstāšanās.

2. Virsraksts paredzētajām debatēm par situāciju Tunisijā
(GDKP 27. punkts) ir grozīts šādi:
"Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par situāciju Vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē".

3. Balsošana attiecībā uz priekšlikumiem rezolūcijai par Tunisiju notiks, kā paredzēts, ceturtdien, 2011. gada 3. februārī. Februāra II sesijā notiks balsošana par priekšlikumiem rezolūcijai par Ēģipti.

4. Debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par pārtikas cenu pieaugumu
(GDKP 37. punkts) ir pārceltas uz februāra II sesiju. To vietā notiks debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par Eiropas Uzraudzības iestādes augstākā līmeņa vadošo darbinieku iecelšanu, pēc kurām uzstāsies politisko grupu pārstāvji.

Ceturtdiena

Francesco Enrico Speroni ziņojums par pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti (A7-0015/2011) tiks tieši iekļauts balsošanas laikā.

Ierosinātie grozījumi tika apstiprināti.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Ioan Mircea Paşcu par sēžu organizēšanu.


13. Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu genocīda atzīšana no ES puses

Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums: Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu genocīda atzīšana no ES puses.

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu.

Uzstājās Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā un Niki Tzavela EFD grupas vārdā.

Darba kārtības punkts tika slēgts.


14. Gatavošanās Eiropadomes 2011. gada 4. februāra sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2011. gada 4. februāra sanāksmei.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Krisztina Morvai, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Martin Schulz, kurš uz to atbildēja, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, un Herbert Reul.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rebecca Harms, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kurš uz to atbildēja, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski un Jo Leinen.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

Uzstājās Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Enikő Győri.

Debates tika slēgtas.


15. Situācija Vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Situācija Vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Adrian Severin S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Niki Tzavela uzdoto zilās kartītes jautājumu, Charles Tannock ECR grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Marc Tarabella uzdoto zilās kartītes jautājumu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, kurš atbildēja arī uz Nirj Deva uzdoto zilās kartītes jautājumu, Mario Mauro un Pier Antonio Panzeri.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Richard Howitt, kurš uz to atbildēja, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser un Marco Scurria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška un Andreas Mölzer.

Uzstājās Catherine Ashton.

Tunisija

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Tunisijā (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser un Michael Gahler PPE grupas vārdā - par situāciju Magribas valstīs, īpaši Tunisijā (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson un Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Tunisijā (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon un Richard Howitt S&D grupas vārdā - par stāvokli Tunisijā (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā - par situāciju Tunisijā (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā - par situāciju Tunisijā (B7-0088/2011).

Ēģipte

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsošana par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz Tunisiju: 2011. gada 3. februāra protokola 8.10. punkts.

Balsošana par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz Ēģipti: nākamajā sesijā.


16. Referendums par Dienvidsudānas turpmāko statusu (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Referendums par Dienvidsudānas turpmāko statusu.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Nedelcheva PPE grupas vārdā un Véronique De Keyser S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Martin Ehrenhauser, pie grupām nepiederošs deputāts, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel un Jarosław Leszek Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr un Seán Kelly.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.


17. Eiropas Uzraudzības iestādes augstākā līmeņa vadošo darbinieku iecelšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Uzraudzības iestādes augstākā līmeņa vadošo darbinieku iecelšana.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā un Marta Andreasen EFD grupas vārdā.

Uzstājās Michel Barnier un Enikő Győri.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 120. pantu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Sharon Bowles ECON komitejas vārdā - par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) priekšsēdētāja iecelšanu (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles ECON komitejas vārdā - par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) priekšsēdētāja iecelšanu (B7-0092/2011);

- - Sharon Bowles, ECON komitejas vārdā, par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) priekšsēdētāja iecelšanu (B7-0093/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 3. februāra protokola 8.13. punkts, 2011. gada 3. februāra protokola 8.14. punkts un 2011. gada 3. februāra protokola 8.15. punkts.


18. Nolīgumi par banānu tirdzniecību *** - Padomes Regulas (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem atcelšana ***I - Nolīgumi par banānu tirdzniecību (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ženēvas nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu un nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0002/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem [COM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0003/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0012/2011) un kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Padomei: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0007/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0013/2011) un kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Komisijai: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0008/2011).

Francesca Balzani iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu, kā arī izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild mutiski.

Uzstājās Charles Goerens (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Kriton Arsenis S&D grupas vārdā, Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nuno Teixeira un João Ferreira.

Uzstājās Dacian Cioloş, Enikő Győri un Francesca Balzani.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Francesca Balzani un Vital Moreira INTA komitejas vārdā - par to, lai noslēgtu Ženēvas nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu un Nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (B7-0074/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 3. februāra protokola 8.5. punkts, 2011. gada 3. februāra protokola 8.6. punkts un 2011. gada 3. februāra protokola 8.7. punkts.


19. Prettuberkulozes vakcīnas iniciatīva (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0203/2010) un kuru uzdeva Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes un Marina Yannakoudakis Komisijai: Iniciatīva prettuberkulozes vakcīnas izstrādei (TBVI) - stratēģijas "Eiropa 2020" praktiskas īstenošanas pasākums, kas palīdzētu līdz 2015. gadam sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi (B7-0006/2011).

Charles Goerens izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Maria Da Graça Carvalho PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira un Csanád Szegedi.

Uzstājās Dacian Cioloş.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā - Iniciatīva prettuberkulozes vakcīnas izstrādei (TBVI) — stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēta izmantošana, lai palīdzētu sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi un līdz 2050. gadam izskaustu tuberkulozi (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā - par iniciatīvu prettuberkulozes vakcīnas izstrādei (TBVI) — stratēģijas „Eiropa 2020” praktiskas īstenošanas pasākums, kas palīdzētu līdz 2015. gadam sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par tuberkulozes apkarošanu ar mērķi sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman un Ricardo Cortés Lastra S&D grupas vārdā - par TBVI iniciatīvu („TuBerculosis Vaccine Initiative”) — konkrēts stratēģijas „Eiropa 2020” piemērojums, kas veicina sestā Tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanu un tuberkulozes izskaušanu līdz 2050. gadam (B7-0089/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 3. februāra protokola 8.11. punkts.


20. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu un Ricardo Cortés Lastra.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 457.398/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika