Index 
Notulen
PDF 207kWORD 144k
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 7.Vervallen schriftelijke verklaringen
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Mondelinge vragen (indiening)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (4 februari 2011) (debat)
 15.De toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte (debat)
 16.Referendum over de toekomstige status van Zuid-Soedan (debat)
 17.Benoeming van de directeurs van de Europese toezichthoudende autoriteiten (debat)
 18.Overeenkomsten betreffende de handel in bananen *** - Intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen ***I - Overeenkomsten betreffende de handel in bananen (debat)
 19.Initiatief inzake een tuberculosevaccin (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2010 - 2011

Vergaderingen van 2 en 3 februari 2011

BRUSSEL

NOTULEN

WOENSDAG 2 FEBRUARI 2011

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon heeft laten weten dat hij per vergissing vóór amendement 13 op het verslag Laima Liucija Andrikienė A7-0339/2010 (punt 6.4 van de notulen van 16.12.2010) heeft gestemd; het was zijn bedoeling om tegen te stemmen.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter verwijst naar het democratiseringsproces in Tunesië en de onstabiele situatie in Egypte. Hij onderstreept dat volgens het Parlement vrijheid en democratie onontbeerlijk zijn voor de vooruitgang en de stabiliteit in de regio.

Hij herinnert eraan dat Letland op 20 januari 2011 de 20ste verjaardag heeft herdacht van de «bloedige zondag», de dag waarop de sovjettroepen de officiële gebouwen in de hoofdstad aanvielen. Er vielen verscheidene doden en een groot aantal gewonden.

Hij verwijst naar de zaak van Sahra Bahrami, Nederlandse, die op 29 januari 2011 in Iran ter dood is veroordeeld en terechtgesteld. Hij vraagt uitleg aan de Iraanse regering en verwoordt het standpunt van de Europese Unie, volgens hetwelk de doodstraf nooit als een rechtvaardige straf kan worden beschouwd.

Voorts verwijst hij naar de zaak van David Kato, de mensenrechtenactivist die op 26 januari 2011 in Oeganda gedood werd. Hij roept de Oegandese regering op de schuldigen te berechten.

De Voorzitter rondt af met de vermelding dat er op 8 februari 2011 een vergadering zal plaatsvinden van de Conferentie van voorzitters, waaraan alle leden kunnen deelnemen.

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman over de zaak van David Kato.


4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Syed Kamall in de plaats van Daniel Hannan;

Commissie AFCO: Daniel Hannan in de plaats van Syed Kamall.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI heeft het Parlement besloten de mandaten van de leden María Irigoyen Pérez met ingang van 16 november 2010, Philippe Boulland met ingang van 15 december 2010 en Agnès Le Brun met ingang van 1 januari 2011 te bekrachtigen.


6. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)) op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement, op 15 december 2010 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.


7. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 73, 74, 76 en 77/2010 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 5, van het Reglement te vervallen.


8. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- protocol bij de euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de algemene beginselen voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan EU-programma's;

- overeenkomsti in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen;

- protocol tot vaststelling van de vangstmogellijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte.


9. Mondelinge vragen (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0203/2010) van Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes en Marina Yannakoudakis, aan de Commissie: Tuberculose Vaccin Initiatief (TBVI) - uitvoering in de praktijk van de Europa 2020-strategie met het oog op het bereiken van millennium-ontwikkelingsdoelstelling 6 vóór 2015 (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011) van Vital Moreira en Francesca Balzani, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011) van Vital Moreira en Francesca Balzani, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen (B7-0008/2011).


10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - termijn: 18/04/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende een systeem voor de certificering van met het onderhoud van goederenwagons belaste entiteiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - termijn: 24/04/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - termijn: 21/04/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen tot opneming van bepaalde mengsels van afvalstoffen in bijlage III A (Voor de EER relevante tekst ) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - termijn: 20/04/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- ***Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Tamás Deutsch (2010/2123(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden en andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - Commissie AFET - Rapporteurs: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)


12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari I 2011 (PE 457.398/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden met instemming van de fracties de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Woensdag

1. De verklaring van de Voorzitter over de erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog (punt 39 PDOJ) wordt gevolgd door mededelingen van de Raad en de Commissie en een sprekersronde van de fracties.

2. De titel van het debat over de situatie in Tunesië
(punt 27 PDOJ) wordt als volgt gewijzigd:
"Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte".

3. De stemming over de ontwerpresoluties betreffende Tunesië vindt plaats zoals gepland op donderdag 3 februari 2011. De stemming over de ontwerpresoluties betreffende Egypte zal plaatsvinden in de vergaderperiode van februari II.

4. Het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de stijgende voedselprijzen
(punt 37 PDOJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van februari II. Het wordt vervangen door een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de aanstelling van de hogere functionarissen van de Europese toezichthoudende autoriteiten, gevolgd door een sprekersronde van de fracties.


Donderdag

Het verslag van Francesco Enrico Speroni over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Tamás Deutsch (A7-0015/2011) wordt direct onder de stemmingen van morgen ingeschreven.

De voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Ioan Mircea Paşcu over de regeling van de werkzaamheden.


13. Erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verklaring van de Voorzitter van het Parlement: Erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

De Voorzitter legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie.

Het punt wordt gesloten.


14. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (4 februari 2011) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (4 februari 2011)

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Krisztina Morvai, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Martin Schulz, die deze beantwoordt, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-ingeschrevene, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Herbert Reul, die deze beantwoordt, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski en Jo Leinen.

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Enikő Győri.

Het debat wordt gesloten.


15. De toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Niki Tzavela, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Nirj Deva, Mario Mauro en Pier Antonio Panzeri.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Richard Howitt, die deze beantwoordt, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser en Marco Scurria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Tunesië:

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Tunesië (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, over the situatie in de Maghreb, met name in Tunesië (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson en Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Tunesië (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Tunesië (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Tunesië (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Tunesië (B7-0088/2011).

Egypte:

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming over de ontwerpresoluties betreffende Tunesië: punt 8.10 van de notulen van 3.2.2011.

Stemming over de ontwerpresoluties betreffende Egypte: volgende vergaderperiode.


16. Referendum over de toekomstige status van Zuid-Soedan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Referendum over de toekomstige status van Zuid-Soedan

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Nedelcheva, namens de PPE-Fractie, en Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Martin Ehrenhauser, niet-ingeschrevene, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel en Jarosław Leszek Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


17. Benoeming van de directeurs van de Europese toezichthoudende autoriteiten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Benoeming van de directeurs van de Europese toezichthoudende autoriteiten

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, en Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Enikő Győri.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de benoeming van de voorzitter van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de benoeming van de voorzitter van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); (B7-0092/2011);

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de benoeming van de voorzitter van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (B7-0093/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 3.2.2011, punt 8.14 van de notulen van 3.2.2011 en punt 8.15 van de notulen van 3.2.2011.


18. Overeenkomsten betreffende de handel in bananen *** - Intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen ***I - Overeenkomsten betreffende de handel in bananen (debat)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen [COM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Mondelinge vraag (O-0012/2011) van Vital Moreira en Francesca Balzani, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen (B7-0007/2011)

Mondelinge vraag (O-0013/2011) van Vital Moreira en Francesca Balzani, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen (B7-0008/2011)

Francesca Balzani presenteert de aanbeveling en het verslag en licht de mondelinge vragen toe.

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie) beantwoorden de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie, Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-ingeschrevene, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Teixeira en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş, Enikő Győri en Francesca Balzani.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Francesca Balzani en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, over de sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (B7-0074/2011/rev1).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 3.2.2011, punt 8.6 van de notulen van 3.2.2011 en punt 8.7 van de notulen van 3.2.2011.


19. Initiatief inzake een tuberculosevaccin (debat)

Mondelinge vraag (O-0203/2010) van Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes en Marina Yannakoudakis, aan de Commissie: Tuberculose Vaccin Initiatief (TBVI) - uitvoering in de praktijk van de Europa 2020-strategie met het oog op het bereiken van millenium-ontwikkelingsdoelstelling 6 vóór 2015 (B7-0006/2011)

Charles Goerens licht de mondelinge vraag toe.

Dacian Cioloş (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira en Csanád Szegedi.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, over het "Tuberculosis Vaccine Initiative " (TBVI), een concrete toepassing van de Europa 2020-strategie ter verwezenlijking van millenniumdoelstelling 6 en het uitbannen van tuberculose in het jaar 2050 (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, over "Tuberculose Vaccin Initiatief (TBVI) – uitvoering in de praktijk van de Europa 2020-strategie met het oog op het bereiken van millenniumontwikkelingsdoelstelling 6 vóór 2015" (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bestrijding van tuberculose met het oog op de verwezenlijking van MOD 6 (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie, over het "Tuberculosis Vaccine Initiative" (TBVI), een concrete toepassing van de 2020-strategie ter verwezenlijking van millenniumdoelstelling 6 en het uitbannen van tuberculose in het jaar 2050 (B7-0089/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 3.2.2011.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu en Ricardo Cortés Lastra.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 457.398/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid