Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 152k
Środa, 2 lutego 2011 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 7.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 9.Pytania ustne (składanie dokumentów)
 10.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Uznanie przez UE faktu ludobójstwa Romów w czasie drugiej wojny światowej
 14.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (4 lutego 2011 r.) (debata)
 15.Sytuacja w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Tunezji i Egipcie (debata)
 16.Referendum w sprawie przyszłego statusu Południowego Sudanu (debata)
 17.Powołanie wyższej kadry zarządzającej ESA (debata)
 18.Porozumienie w sprawie handlu bananami *** - Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów ***I - Porozumienie w sprawie handlu bananami (debata)
 19.Inicjatywa na rzecz szczepień przeciwko gruźlicy (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:00.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon poinformował, że pomyłkowo zagłosował za przyjęciem poprawki 13 do sprawozdania Laimy Liuciji Andrikienė A7-0339/2010 (pkt 6.4 protokołu z dnia 16.12.2010), choć zamierzał głosować przeciwko.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wspomniał o procesie demokratyzacji Tunezji oraz o niepewnej stytuacji w Egipcie. Podkreślił, że Parlament uznaje wolność i demokrację za nieodzowne elementy osiągnięcia postępu i stabilizacji w regionie.

Przypomniał, że dnia 20 stycznia 2011 r. na Łotwie obchodzono 20. rocznicę «krwawej niedzieli», kiedy to wojska radzieckie zaatakowały budynki urzędowe w stolicy. Kilka osób wtedy zginęło, a wiele zostało rannych.

Przewodniczący wspomniał o Sahrze Bahrami, obywatelce Holandii, która została skazana na śmierć i powieszona w Iranie dnia 29 stycznia 2011 r. Zwrócił sie do rządu irańskiego o wyjaśnienia i wyraził stanowisko Unii Europejskiej, zgodnie z którym kara śmierci nigdy nie była uznawana za karę sprawiedliwą.

Ponadto przewodniczący przywołał przypadek David Kato, działacza praw człowieka, który został zamordowany dnia 26 stycznia 2011 r. w Ugandzie. Przewodniczący zaapelował do władz ugańskich o postawienie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Na zakończenie przewodniczący poinformował, że obrady Konferencji Przewodniczących w dniu 8 lutego 2011 r. będą otwarte dla wszystkich posłów.

Głos zabrał Michael Cashman na temat Davida Kato.


4. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy ECR następujące wnioski o mianowanie:

komisja JURI: Syed Kamall zamiast Daniela Hannana;

komisja AFCO: Daniel Hannan zamiast Syeda Kamalla.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek Komisji Prawnej, Parlament postanowił zatwierdzić mandat Maríi Irigoyen Pérez ze skutkiem od dnia 16 listopada 2010 r., Philippe'a Boullanda ze skutkiem od dnia 15 grudnia 2010 r. i Agnès Le Brun ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.


6. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)) :

Sprostowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania z dnia 15 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (UE) nr .../2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


7. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 73, 74, 76 et 77/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół do układu Euro-Śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych;

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu Euro-Śródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony;

- Umowa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiająca mechanizm rozstrzygania sporów;

- Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów;

- Umowa o wspólnotowym obszarze lotniczym miedzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony.


9. Pytania ustne (składanie dokumentów)

Następujące pytania ustne zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-0203/2010) zadane przez Louisa Michela, Charles'a Goerens, Antonyię Parvanovą, Frédérique Ries i Olla Schmidta w imieniu grupy ALDE, Marię Da Graça Carvalho, Nessę Childers, Marca Tarabella, Barta Staesa i Marinę Yannakoudakis, do Komisji: Inicjatywa "Szczepienia przeciwko gruźlicy (Tuberculosis Vaccine Initiative - TBVI) - przykład praktycznego wdrażania strategii Europa 2020 jako wkład w realizację milenijnych celów rozwoju do 2015 r. (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011) zadane przez Vitala Moreirę i Francescę Balzani w imieniu komisji INTA, do Rady: Zawarcie umowy genewskiej w sprawie handlu bananami (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011) zadane przez Vitala Moreirę i Francescę Balzani w imieniu komisji INTA, do Komisji: Zawarcie umowy genewskiej w sprawie handlu bananami (B7-0008/2011).


10. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - termin: 18/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - termin: 24/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - termin: 21/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu włączenia niektórych mieszanin odpadów do załącznika IIIA do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - termin: 20/04/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


11. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- ***Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Tamása Deutscha (2010/2123(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - komisja AFET - Sprawozdawczynie: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)


12. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I lutowej sesji miesięcznej 2011 (PE 457.398/PDOJ), w którym, za zgodą grup politycznych, zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Środa

1. Oświadczenie Przewodniczącego w sprawie uznania przez UE faktu ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej (pkt 39 PDOJ), po którym nastąpią wystąpienia Rady i Komisji oraz tura mówców w imieniu grup politycznych.

2. Tytuł debaty na temat sytuacji w Tunezji
(point 27 du PDOJ) zostaje zmieniony w sposób następujący:
"Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, w szczególności w Tunezji i Egipcie".

3. Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Tunezji odbędzie się, tak jak przewidziano, w czwartek 3 lutego 2011 r. Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Egiptu odbędzie się w czasie II lutowej sesji miesięcznej w Strasburgu.

4. Debata na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie rosnących cen żywności
(point 37 du PDOJ) zostaje odroczona na II lutową sesję miesięczną. Zostaje ona zastąpiona debatą nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie powołania członków wyższej kadry kierowniczej Europejskich Urzędów Nadzoru, po której nastąpi tura mówców z grup politycznych.

Czwartek

Sprawozdanie Francesco Enrico Speroni w sprawie wniosku o uchylenie iminitetu poselskiego Tamás Deutsch (A7-0015/2011) zostanie bezpośrednio wpisane pod głosowanie.

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Ioan Mircea Paşcu w sprawie organizacji prac.


13. Uznanie przez UE faktu ludobójstwa Romów w czasie drugiej wojny światowej

Oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu: Uznanie przez UE faktu ludobójstwa Romów w czasie drugiej wojny światowej

Przewodniczący złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Niki Tzavela w imieniu grupy EFD.

Punkt został zamknięty.


14. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (4 lutego 2011 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (4 lutego 2011 r.)

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Krisztina Morvai, by zadać pytanie Martinowi Schulzowi za pomocą “niebieskiej karty”, który na nie odpowiedział, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rebecca Harms, by zadać pytanie Herbertowi Reulowi za pomocą “niebieskiej karty”, który na nie odpowiedział, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski i Jo Leinen.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Głos zabrali: Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Enikő Győri.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Tunezji i Egipcie (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Tunezji i Egipcie

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Niki Tzavelę, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Marka Tarabellę, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Nirja Devę, Mario Mauro i Pier Antonio Panzeri.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, by zadać pytanie zgodnie z procedurą niebieskiej kartki Richardowi Howittowi, który na nie odpowiedział, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser i Marco Scurria.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška i Andreas Mölzer.

Głos zabrał Catherine Ashton.

Tunisie:

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Tunezji (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser i Michael Gahler w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w krajach Maghrebu, zwłaszcza w Tunezji (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson i Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Tunezji (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Tunezji (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Tunezji (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Tunezji (B7-0088/2011).

Egipt:

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie nad projektami rezolucji w sprawie Tunezji: pkt 8.10 protokołu z dnia 3 lutego 2011 r..

Głosowanie nad projektami rezolucji w sprawie Egiptu: kolejna sesja miesięczna.


16. Referendum w sprawie przyszłego statusu Południowego Sudanu (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Referendum w sprawie przyszłego statusu Południowego Sudanu

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE, i Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel i Jarosław Leszek Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr i Seán Kelly.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


17. Powołanie wyższej kadry zarządzającej ESA (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Powołanie wyższej kadry zarządzającej ESA

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, i Marta Andreasen w imieniu grupy EFD.

Głos zabrali: Michel Barnier i Enikő Győri.

Projekty rezolucji złożone, na podstawie art. 120 Regulaminu, na zakończenie debaty:

- Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, w sprawie mianowania przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego) (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, w sprawie powołania przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (B7-0092/2011);

- Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, w sprawie mianowania przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (B7-0093/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13, 8.14 i 8.15 protokołu z dnia 3 lutego 2011 r.


18. Porozumienie w sprawie handlu bananami *** - Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów ***I - Porozumienie w sprawie handlu bananami (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów [COM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Pytanie ustne (O-0012/2011), które zadali Vital Moreira i Francesca Balzani, w imieniu komisji INTA, do Rady: Zawarcie umowy genewskiej w sprawie handlu bananami (B7-0007/2011)

Pytanie ustne (O-0013/2011), które zadali Vital Moreira i Francesca Balzani, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Zawarcie umowy genewskiej w sprawie handlu bananami (B7-0008/2011)

Francesca Balzani przedstawiła zalecenie i sprawozdanie oraz zadała pytania ustne.

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dacian Cioloş (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania ustne.

Głos zabrali: Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nuno Teixeira i João Ferreira.

Głos zabrali: Dacian Cioloş, Enikő Győri i Francesca Balzani.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francesca Balzani i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, w sprawie podpisania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (B7-0074/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5, 8.6 i 8.7 protokołu z dnia 3 lutego 2011 r.


19. Inicjatywa na rzecz szczepień przeciwko gruźlicy (debata)

Pytanie ustne (O-0203/2010) zadane przezLouis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes i Marina Yannakoudakis, do Komisji: Inicjatywa "Szczepienia przeciwko gruźlicy (Tuberculosis Vaccine Initiative - TBVI) - przykład praktycznego wdrażania strategii Europa 2020 jako wkład w realizację milenijnych celów rozwoju do 2015 r. (B7-0006/2011)

Charles Goerens zadał pytanie ustne.

Dacian Cioloş (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann niezrzeszona, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira i Csanád Szegedi.

Głos zabrał Dacian Cioloş.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, w sprawie „Inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy” (TBVI), praktycznej realizacji strategii EU 2020 jako wkładu do osiągnięcia szóstego MCR i likwidacji gruźlicy do 2050 roku (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie „Inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy” (TBVI) – praktycznej realizacji strategii Europa 2020, aby przyczynić się do osiągnięcia szóstego milenijnego celu rozwoju do 2015 roku (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zwalczania gruźlicy w celu osiągnięcia 6. milenijnego celu rozwoju (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman i Ricardo Cortés Lastra w imieniu grupy S&D, w sprawie inicjatywy TBVI („TuBerculosis Vaccine Initiative”), praktycznego zastosowania strategii Europa 2020 w celu przyczynienia się do realizacji szóstego milenijnego celu rozwoju i do likwidacji gruźlicy do 2050 roku (B7-0089/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 3.2.2011.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu i Ricardo Cortés Lastra.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 457.398/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:20.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności