Index 
Proces-verbal
PDF 207kWORD 172k
Miercuri, 2 februarie 2011 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 7.Declaraţii scrise caduce
 8.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Recunoaşterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
 14.Pregătirea reuniunii Consiliului European (4 februarie 2011) (dezbatere)
 15.Situaţia din Mediterana, în special din Tunisia şi din Egipt (dezbatere)
 16.Referendumul privind viitorul statut al Sudanului de Sud (dezbatere)
 17.Numirea directorilor executivi ai AES (dezbatere)
 18.Acordurile privind comerţul cu banane *** - Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor ***I - Acordurile privind comerţul cu banane (dezbatere)
 19.Iniţiativa privind vaccinul împotriva tuberculozei (dezbatere)
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Încheierea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 15.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon a comunicat că, din greşeală, a votat în favoarea amendamentului 13 din raportul Laima Liucija Andrikienė A7-0339/2010 (punctul 6.4 al PV din 16.12.2010); intenţia sa era de a vota împotrivă.


3. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a evocat procesul de democratizare din Tunisia şi situaţia instabilă din Egipt. El a subliniat faptul că Parlamentul European consideră libertatea şi democraţia drept elemente indispensabile pentru progresul şi stabilitatea în regiune.

El a reamintit că, la 20 ianuarie 2011, Letonia a comemorat cea de-a 20-a aniversare a „duminicii sângeroase”, când armata sovietică a atacat clădirile oficiale din capitală. S-au înregistrat atunci mai mulţi morţi şi un mare număr de răniţi.

Preşedintele a evocat cazul Zahrei Bahrami, de cetăţenie olandeză, condamnată la moarte şi executată în Iran la 29 ianuarie 2011. El a solicitat explicaţii guvernului iranian şi a exprimat poziţia Uniunii Europene, potrivit căreia pedeapsa cu moartea nu poate fi niciodată considerată drept o pedeapsă justă.

De asemenea, acesta a evocat cazul lui David Kato, militant pentru drepturile omului, ucis la 26 ianuarie 2011, în Uganda. El a făcut apel la guvernul ugandez pentru aducerea vinovaţilor în faţa justiţiei.

Preşedintele a încheiat cu precizarea că reuniunea Conferinţei Preşedinţilor la care vor avea acces toţi deputaţii va avea loc la 8 februarie 2011.

A intervenit Michael Cashman cu privire la cazul lui David Kato.


4. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

JURI: Syed Kamall în locul lui Daniel Hannan;

AFCO: Daniel Hannan în locul lui Syed Kamall.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis validarea mandatului lui María Irigoyen Pérez, cu intrarea în vigoare la 16 noiembrie 2010, a mandatului lui Philippe Boulland, cu intrarea în vigoare la 15 decembrie 2010 şi a mandatului lui Agnès Le Brun, cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2011.


6. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis rectificarea (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)) în urma unui text adoptat de către Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele patruzeci şi opt de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


7. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu au întrunit numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 73, 74, 76 şi 77/2010 au devenit caduce în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


8. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- protocol la Acordul euro-mediteraneean între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, cu privire la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale de participare a Regatului Maroc la programele Uniunii;

- acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte;

- acord între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor;

- protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor;

- acord privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte.


9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0203/2010) adresată de Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes şi Marina Yannakoudakis, Comisiei: Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - punerea în aplicare concretă a strategiei Europa 2020 în vederea îndeplinirii ODM 6 până în 2015 (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011) adresată de Vital Moreira şi Francesca Balzani, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Incheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011) adresată de Vital Moreira şi Francesca Balzani, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Incheierea Acordului de la Geneva privind comerţul cu banane (B7-0008/2011).


10. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei privind refuzarea autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - termen: 18/04/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - termen: 24/04/2011)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de regulament al Comisiei privind autorizarea și refuzul autorizării anumitor mențiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - termen: 21/04/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de Regulament (UE) nr. …/.. al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri pentru a include anumite amestecuri de deșeuri în anexa IIIA (Text prezentând interes pentru SEE) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - termen: 20/04/2011)
retrimis fond: ENVI


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela, precum și a unui Acord privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - INTA - Raportoare: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - INTA - Raportoare: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Tamás Deutsch (2010/2123(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (reformare) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - ENVI - Raportor: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - DEVE - Raportor: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - AFET - Raportoare: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)


12. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din februarie I 2011 (PE 457.398/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia, cu acordul grupurilor politice (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

1. Declaraţia Preşedintelui privind recunoaşterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (punctul 39 din proiectul definitiv de ordine de zi) va fi urmată de intervenţii din partea Consiliului şi a Comisiei şi de o serie de vorbitori din partea grupurilor politice.

2. Titlul dezbaterii prevăzute privind situaţia din Tunisia
(punctul 27 din proiectul definitiv de ordine de zi) a fost modificat după cum urmează:

„Declaraţia Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate privind situaţia din Mediterana, în special din Tunisia şi din Egipt”.

3. Votul privind propunerile de rezoluţie referitoare la Tunisia va avea loc, aşa cum este prevăzut, joi, 3 februarie 2011. Va avea loc un vot în timpul perioadei de sesiune februarie II privind propunerile de rezoluţie referitoare la Egipt.

4. Dezbaterea privind declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei referitoare la creşterea preţurilor produselor alimentare
(punctul 37 din proiectul definitiv de ordine de zi) a fost amânată pentru perioada de sesiune februarie II. Aceasta a fost înlocuită de o dezbatere privind declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei referitoare la numirea directorilor executivi ai AES, urmate de o serie de vorbitori din partea grupurilor politice.Joi

Raportul întocmit de Francesco Enrico Speroni privind cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Tamás Deutsch (A7-0015/2011) va fi înscris direct la votare.

Modificările propuse au fost aprobate.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Ioan Mircea Paşcu cu privire la organizarea lucrărilor.


13. Recunoaşterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Declaraţia Preşedintelui Parlamentului: Recunoaşterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Preşedintele a făcut declaraţia.

Au intervenit: Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, şi Niki Tzavela, în numele Grupului EFD.

Acest punct este închis.


14. Pregătirea reuniunii Consiliului European (4 februarie 2011) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (4 februarie 2011)

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Krisztina Morvai, pentru a adresa o întrebare „cartonaş albastru ” lui Martin Schulz, care a răspuns la aceasta, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, şi Herbert Reul.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Rebecca Harms, pentru a adresa o întrebare „cartonaş albastru ” lui Herbert Reul, care a răspuns la aceasta, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski şi Jo Leinen.

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

Au intervenit: Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Enikő Győri.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situaţia din Mediterana, în special din Tunisia şi din Egipt (dezbatere)

Declaraţia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Mediterana, în special din Tunisia şi din Egipt

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Adrian Severin, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări „cartonaş albastru” adresată de Niki Tzavela, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări „cartonaş albastru” adresată de Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener care a răspuns, de asemenea, unei întrebări „cartonaş albastru” adresată de Nirj Deva, Mario Mauro şi Pier Antonio Panzeri.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, pentru a adresa o întrebare „cartonaş albastru” lui Richard Howitt, care a răspuns la aceasta, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser şi Marco Scurria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška şi Andreas Mölzer.

A intervenit Catherine Ashton.

Tunisia:

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Tunisia (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser şi Michael Gahler, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Maghreb, în special din Tunisia (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson şi Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Tunisia (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Tunisia (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Tunisia (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Tunisia (B7-0088/2011).

Egipt:

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot privind propunerile de rezoluţie referitoare la Tunisia: punctul 8.10 al PV din 3.2.2011.

Vot privind propunerile de rezoluţie referitoare la Egipt: următoarea perioadă de sesiune.


16. Referendumul privind viitorul statut al Sudanului de Sud (dezbatere)

Declaraţia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Referendumul privind viitorul statut al Sudanului de Sud

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Mariya Nedelcheva, în numele Grupului PPE, şi Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Martin Ehrenhauser, neafiliat, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel şi Jarosław Leszek Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr şi Seán Kelly.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Numirea directorilor executivi ai AES (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Numirea directorilor executivi ai AES

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

A PREZIDAT: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, şi Marta Andreasen, în numele Grupului EFD.

Au intervenit: Michel Barnier şi Enikő Győri.

Propuneri de rezoluţie depuse în temeiul articolului 120 din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, referitoare la numirea preşedintelui Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, referitoare la numirea preşedintelui Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale) (B7-0092/2011);

- Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, referitoare la numirea preşedintelui Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) (B7-0093/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 3.2.2011, punctul 8.14 al PV din 3.2.2011 şi punctul 8.15 al PV din 3.2.2011.


18. Acordurile privind comerţul cu banane *** - Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor ***I - Acordurile privind comerţul cu banane (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela, precum și a unui Acord privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor [COM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Întrebare orală (O-0012/2011) adresată de Vital Moreira şi Francesca Balzani, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Încheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane (B7-0007/2011)

Întrebare orală (O-0013/2011) adresată de Vital Moreira şi Francesca Balzani, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Încheierea Acordului de la Geneva privind comerţul cu banane (B7-0008/2011)

Francesca Balzani a prezentat recomandarea, raportul şi a dezvoltat întrebările orale.

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Dacian Cioloş (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări orale.

Au intervenit: Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger şi Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Teixeira şi João Ferreira.

Au intervenit: Dacian Cioloş, Enikő Győri şi Francesca Balzani.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Francesca Balzani şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, referitoare la încheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane dintre Uniunea Europeană și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela, precum și a Acordului privind comerțul cu banane dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (B7-0074/2011/rev1).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 3.2.2011, punctul 8.6 al PV din 3.2.2011 şi punctul 8.7 al PV din 3.2.2011.


19. Iniţiativa privind vaccinul împotriva tuberculozei (dezbatere)

Întrebare orală (O-0203/2010) adresată de Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes şi Marina Yannakoudakis, Comisiei: Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - punerea în aplicare concretă a strategiei Europa 2020 în vederea îndeplinirii ODM 6 până în 2015 (B7-0006/2011)

Charles Goerens a dezvoltat întrebarea orală.

Dacian Cioloş (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Maria Da Graça Carvalho, în numele Grupului PPE, Michael Cashman, în numele Grupului S&D, Angelika Werthmann, neafiliată, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra şi Anna Záborská.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira şi Csanád Szegedi.

A intervenit Dacian Cioloş.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, referitoare la „Tuberculosis Vaccine Initiative” o aplicare concretă a strategiei 2020 pentru a contribui la atingerea ODM 6 şi la eliminarea tuberculozei până în 2050 (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la „Tuberculosis Vaccine Initiative” (TBVI), o aplicaţie concretă a Strategiei Europa 2020 pentru a contribui la atingerea celui de-al şaselea obiectiv de dezvoltare al mileniului până în 2015 (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la combatere tuberculozei în vederea realizării ODM 6 (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D, referitoare la inițiativa TBVI („Tuberculosis Vaccine Initiative”), o aplicație concretă a strategiei Europa 2020 pentru a contribui la atingerea celui de-al șaselea obiectiv de dezvoltare al mileniului și la eliminarea tuberculozei până în 2050 (B7-0089/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 3.2.2011.


20. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu şi Ricardo Cortés Lastra.


21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 457.398/OJJE).


22. Încheierea şedinţei

Şedinţa s-a încheiat la 23.20.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate