Zoznam 
Zápisnica
PDF 206kWORD 149k
Streda, 2. februára 2011 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 11.Predložené dokumenty
 12.Program práce
 13.Uznanie genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny, ktoré vyjadrila EÚ
 14.Príprava zasadnutia Európskej rady (4. februára 2011) (rozprava)
 15.Situácia v oblasti Stredozemia, najmä v Tunisku a Egypte (rozprava)
 16.Referendum o budúcom štatúte južného Sudánu (rozprava)
 17.Vymenovanie riadiacich pracovníkov ESA (rozprava)
 18.Dohoda o obchode s banánmi *** - Zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány ***I - Dohoda o obchode s banánmi (rozprava)
 19.Iniciatíva Vakcína proti tuberkulóze (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon oznámil, že omylom hlasoval za PDN 13 správy Laima Liucija Andrikienė A7-0339/2010 (bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.12.2010); pričom jeho zámerom bolo hlasovať proti tomuto PDN.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda sa vyjadril k procesu demokratizácie v Tunisku a nestabilnej situácii v Egypte. Zdôraznil, že Parlament považuje slobodu a demokraciu za neodmysliteľné prvky pokroku a stability v tomto regióne.

Pripomenul, že 20. januára 2011 si Lotyšsko pripomenulo 20. výročie tzv. krvavej nedele, počas ktorej sovietská armáda napadla úradné budovy v hlavnom meste, pričom zahynulo niekoľko ľudí a bol zranený veľký počet osôb.

Uviedol prípad Zahráy Bahrámíovej, holandskej štátnej príslušníčky, ktorá bola v Iráne odsúdená na smrť a 29. januára 2011 popravená. Požiadal iránsku vládu o objasnenie a uviedol pozíciu Európskej únie, podľa ktorej nemožno trest smrti v žiadnom prípade považovať za spravodlivý trest.

Ďalej uviedol prípad Davida Kata, aktívneho bojovníka za ľudské práva, ktorý bol 26. januára 2011 zabitý v Ugande. Vyzval ugandskú vládu, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd.

Predseda na záver uviedol, že schôdza Konferencie predsedov, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci poslanci, sa bude konať 8. februára 2011.

V rozprave vystúpil Michael Cashman k prípadu Davida Kata.


4. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor JURI: Syed Kamall, ktorým je nahradený Daniel Hannan

výbor AFCO: Daniel Hannan, ktorým je nahradený Syed Kamall.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Parlament na návrh výboru JURI rozhodol potvrdiť mandáty poslancov Maríe Irigoyenovej Pérezovej s účinnosťou od 16. novembra 2010, Philippa Boullanda s účinnosťou od 15. decembra 2010 a Agnès Le Brunovej s účinnosťou od 1. januára 2011.


6. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil korigendum (P7_TA-PROV(2010)0480(cor01)) na základe textu, ktorý prijal Európsky parlament:

Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 15. decembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o iniciatíve občanov
P7_TA-PROV(2010)0480 - (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


7. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 73, 74, 76 et 77/2010 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


8. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Marockého kráľovstva na programoch Únie;

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou Úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej;

- Dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov;

- Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom;

- Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0203/2010), ktorú položili Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes a Marina Yannakoudakis, pre Komisiu: Iniciatíva Vakcína proti tuberkulóze (TBVI) - praktické vykonávanie stratégie Európa 2020 s cieľom dosiahnuť rozvojový cieľ tisícročia (MDG) č. 6 do roku 2015 (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011), ktorú položili Vital Moreira a Francesca Balzani, v mene výboru INTA, pre Radu: Závery Ženevskej dohody o obchode s banánmi (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011), ktorú položili Vital Moreira a Francesca Balzani, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Závery Ženevskej dohody o obchode s banánmi (B7-0008/2011).


10. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh nariadenia Komisie o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - lehota: 18/04/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nariadenia Komisie o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - lehota: 24/04/2011)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh nariadenia Komisie o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - lehota: 21/04/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - lehota: 20/04/2011)
pridelené gestorský: ENVI


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Kolumbiou, Kostarikou, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou a Dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány (KOM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Tamása Deutscha (2010/2123(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - výbor AFET - Spravodajkyne: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)


12. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej februárovej schôdze 2011 (PE 457.398/PDOJ), ku ktorému boli so súhlasom politických skupín navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Streda

1. Po vyhlásení predsedu o uznaní genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny, ktoré vyjadrila EÚ (bod 39 konečného návrhu programu schôdze) budú nasledovať vystúpenia Rady a Komisie a kolo vystúpení rečníkov politických skupín.

2. Názov rozpravy o situácii v Tunisku
(bod 27 konečného návrhu programu schôdze) bol takto zmenený:
"Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v oblasti Stredozemia, najmä v Tunisku a Egypte".

3. Hlasovanie o návrhoch uznesenia o Tunisku sa bude konať vo štvrtok 3. februára 2011, ako bolo stanovené. Na druhej februárovej schôdzi sa bude hlasovať o návrhoch uznesenia o Egypte.

4. Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o rastúcich cenách potravín
(bod 37 konečného návrhu programu schôdze) je odložená na druhú februárovú schôdzu. Namiesto nej sa uskutoční rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o vymenovaní riadiacich pracovníkov ESA, po ktorých nasleduje kolo vystúpení rečníkov politických skupín.


Štvrtok

Správa Francesca Enrica Speroniho o žiadosti o zbavenie imunity Tamása Deutscha (A7-0015/2011) bude zaradená priamo do hlasovania.

Návrhy na zmenu boli schválené.

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Ioan Mircea Paşcu k organizácii práce.


13. Uznanie genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny, ktoré vyjadrila EÚ

Vyhlásenie predsedu Parlamentu: Uznanie genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny, ktoré vyjadrila EÚ

Predseda vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Niki Tzavela v mene skupiny EFD.

Bod je uzavretý.


14. Príprava zasadnutia Európskej rady (4. februára 2011) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (4. februára 2011)

Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Krisztina Morvai, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Martinovi Schulzovi, ktorý na ňu odpovedal, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Francisco Sosa Wagner nezaradený poslanec a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms, ktorá zdvihnutím modrej karty položila otázku Herbertovi Reulovi, ktorý na ňu odpovedal, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski a Jo Leinen.

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili títo poslanci: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Enikő Győri.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v oblasti Stredozemia, najmä v Tunisku a Egypte (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v oblasti Stredozemia, najmä v Tunisku a Egypte

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Adrian Severin v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Niki Tzavela, Charles Tannock v mene skupiny ECR, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva, Mario Mauro a Pier Antonio Panzeri.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, ktorá zdvihnutím modrej karty položila otázku Richardovi Howittovi, ktorý na ňu odpovedal, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser a Marco Scurria.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Tunisko:

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Tunisku (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser a Michael Gahler v mene skupiny PPE, o situácii v Magrebe, najmä v Tunisku (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson a Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Tunisku (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon a Richard Howitt v mene skupiny S&D, o situácii v Tunisku (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o situácii v Tunisku (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, o situácii v Tunisku (B7-0088/2011).

Egypt:

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie o návrhoch uznesenia o Tunisku: bod 8.10 zápisnice zo dňa 3. 2. 2011.

Hlasovanie o návrhoch uznesenia o Egypte: nasledujúca schôdza.


16. Referendum o budúcom štatúte južného Sudánu (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Referendum o budúcom štatúte južného Sudánu

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Nedelcheva v mene skupiny PPE a Véronique De Keyser v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Martin Ehrenhauser nezaradený poslanec, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Oriol Junqueras Vies, Peter van Dalen, Gay Mitchell, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Frank Engel a Jarosław Leszek Wałęsa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.


17. Vymenovanie riadiacich pracovníkov ESA (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vymenovanie riadiacich pracovníkov ESA

Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Michel Barnier (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR a Marta Andreasen v mene skupiny EFD.

Vystúpili: Michel Barnier a Enikő Győri.

Návrhy uznesení predložené podľa článku 120 rokovacieho poriadku v závere rozpravy:

- Sharon Bowles, v mene výboru ECON, o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) (B7-0091/2011);

- Sharon Bowles, v mene výboru ECON, o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (B7-0092/2011);

- Sharon Bowles, v mene výboru ECON, o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (B7-0093/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 3.2.2011, bod 8.14 zápisnice zo dňa 3.2.2011 a bod 8.15 zápisnice zo dňa 3.2.2011.


18. Dohoda o obchode s banánmi *** - Zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány ***I - Dohoda o obchode s banánmi (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Kolumbiou, Kostarikou, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou a Dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány [KOM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0012/2011), ktorú položili Vital Moreira a Francesca Balzani, v mene výboru INTA, pre Radu: Závery Ženevskej dohody o obchode s banánmi (B7-0007/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0013/2011), ktorú položili Vital Moreira a Francesca Balzani, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Závery Ženevskej dohody o obchode s banánmi (B7-0008/2011)

Francesca Balzani uviedla odporúčanie a správu a rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Dacian Cioloş (člen Komisie) odpovedali na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, David Campbell Bannerman v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen nezaradená poslankyňa, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger a Seán Kelly.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Nuno Teixeira a João Ferreira.

Vystúpili títo poslanci: Dacian Cioloş, Enikő Győri a Francesca Balzani.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Francesca Balzani a Vital Moreira, v mene výboru INTA, o uzatvorení Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou a Dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (B7-0074/2011/rev1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 3.2.2011, bod 8.6 zápisnice zo dňa 3.2.2011 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 3.2.2011.


19. Iniciatíva Vakcína proti tuberkulóze (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0203/2010), ktorú položili Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes a Marina Yannakoudakis, pre Komisiu: Iniciatíva Vakcína proti tuberkulóze (TBVI) - praktické vykonávanie stratégie Európa 2020 s cieľom dosiahnuť rozvojový cieľ tisícročia (MDG) č. 6 do roku 2015 (B7-0006/2011)

Charles Goerens rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Dacian Cioloş (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Maria Da Graça Carvalho v mene skupiny PPE, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra a Anna Záborská.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira a Csanád Szegedi.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, o nadácii „Tuberculosis Vaccine Initiative” (TBVI), ktorá je konkrétnym uplatnením stratégie 2020 s cieľom prispieť k dosiahnutiu 6. cieľa tisícročia a odstráneniu tuberkulózy do roku 2050 (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, o iniciatíve Vakcína proti tuberkulóze (TBVI) – praktické vykonávanie stratégie Európa 2020 s cieľom dosiahnuť rozvojový cieľ tisícročia č. 6 do roku 2015 (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, o boji proti tuberkulóze v záujme dosiahnutia šiesteho rozvojového cieľa tisícročia (RCT) (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman a Ricardo Cortés Lastra v mene skupiny S&D, o iniciatíve TBVI („Tuberculosis Vaccine Initiative”), ktorá je konkrétnym uplatnením stratégie 2020 s cieľom prispieť k dosiahnutiu 6. cieľa tisícročia a odstráneniu tuberkulózy do roku 2050 (B7-0089/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 3.2.2011.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă, Metin Kazak, Michail Tremopoulos, Zbigniew Ziobro, Ilda Figueiredo, Marian-Jean Marinescu, Rovana Plumb, Marian Harkin, Diane Dodds, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Csanád Szegedi, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Alexander Mirsky, Ioan Enciu, Corina Creţu a Ricardo Cortés Lastra.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 457.398/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia