Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris - Brisele

2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam (COM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā2003/71/EK un Direktīvā2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (COM(2011)0008 - C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)). Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 03/2011 - III iedaļa - Komisija (N7-0033/2011 - C7-0028/2011 - 2011/2028(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Harald WÖGERBAUER - AT) (N7-0034/2011 - C7-0029/2011 - 2011/0801(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/75/EK attiecībā uz vakcinēšanu pret infekciozo katarālo drudzi (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru paplašina Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Andoras Firstisti, iekļaujot tajā muitas drošības pasākumus (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

IMCO

2. Samierināšanas komiteja

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (00063/2010 - C7-0015/2011 - 2008/0237(COD))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika