Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0241(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0229/2010

Ingivna texter :

A7-0229/2010

Debatter :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0037

Protokoll
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel

5. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (omarbetning) [KOM(2008)0810 - C6-0472/2008- 2008/0241(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

Karl-Heinz Florenz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, och Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Oldřich Vlasák, Paul Nuttall, som även besvarade två frågor (blått kort) från Chris Davies och Karl-Heinz Florenz, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sirpa Pietikäinen och Pilar Ayuso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Carl Schlyter, Alfreds Rubiks och Jaroslav Paška.

Talare: Janez Potočnik och Karl-Heinz Florenz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 3.2.2011.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.10, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy