Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург

4. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (00065/2010/LEX - C7-0043/2011 - 2010/0074(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (00064/2010/LEX - C7-0042/2011 - 2010/0051(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (00063/2010/LEX - C7-0041/2011 - 2008/0237(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработка) (00057/2010/LEX - C7-0040/2011 - 2009/0054(COD))

Правна информация - Политика за поверителност