Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург

6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (Преработен текст) (COM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейностт, председателят информира, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно записването на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от страна на Европейския съюз вследствие на решението за увеличаване на въпросния капитал (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение: Решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от парламентарни комисии, доклади

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета (Евратом) относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (преработен текст) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS)) - Комисия ITRE - Докладчик: Ivo Belet (A7-0001/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE)) – Комисия TRAN - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE)) – Комисия LIBE - Докладчик: Wim Van De Camp (A7-0007/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE)) - Комисия LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE)) – Комисия LIBE - Докладчик: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE)) – Комисия LIBE - Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0011/2011)

- Доклад относно прилагане на Директивата за услугите 2006/123/EО (2010/2053(INI)) – Комисия IMCO - Докладчик: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE)) – Комисия LIBE - Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE)) – Комисия DEVE - Докладчик: Eva Joly (A7-0018/2011)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD)) – Комисия BUDG - Докладчик: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)) - JURI - Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

- Доклад относно „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ (2010/2239(INI)) – Комисия EMPL - Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)) - Комисия INTA - Докладчик: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD)) -Комисия ENVI - Докладчик: Martin Callanan (A7-0287/2010)

- Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE)) – Комисия INTA - Докладчик: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

3) от членове на Парламента

3.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(B7-0009/2011)

- до Съвета

Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Chountis Nikolaos, Schaake Marietje, Toussas Georgios, Kelly Seán, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Balčytis Zigmantas, Koumoutsakos Georgios, Harkin Marian

- до Комисията

Pargneaux Gilles, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Crowley Brian, Harkin Marian, Kelly Seán, Aylward Liam, Szymański Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Blinkevičiūtė Vilija, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Schaake Marietje, Balčytis Zigmantas, Paleckis Justas Vincas, McGuinness Mairead, Gallagher Pat the Cope, Koumoutsakos Georgios, La Via Giovanni, Riera Madurell Teresa, Dantin Michel, Bendtsen Bendt, Jeggle Elisabeth

3.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Vincenzo Iovine. Предложение за резолюция относно нормативната уредба за строежа на летища, обслужващи гражданската авиация (B7-0095/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, REGI

4) от делегацията на Парламента в Помирителния комитет

- ***III Доклад относно одобрен от Помирителния комитет общ проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (00063/2010 - C7-0015/2011 - 2008/0237(COD)) – Делегация на Парламента в Помирителния комитет - Докладчик: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Правна информация - Политика за поверителност