Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

11. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0009/2011) που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Monica Luisa Macovei, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0010/2011);

- (O-0014/2011) που κατέθεσαν οι Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (B7-0011/2011);

- (O-0020/2011) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ενεργειακή στρατηγική της παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες (B7-0012/2011);

- (O-0029/2011) που κατέθεσαν οι Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro και Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter και Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen και Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (B7-0013/2011);

- (O-0035/2011) που κατέθεσαν οι Corinne Lepage, Diana Wallis και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0014/2011).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand και Zoran Thaler, σχετικά με την εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και την πρωτοβουλία «Let’s do it world» για το 2012 (0003/2011)·

- Angelika Werthmann, Evelyn Regner και Ulrike Lunacek, σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας δράσης ενάντια στον εκφοβισμό και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας (0004/2011)·

- Dieter-Lebrecht Koch, σχετικά με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών διαδρομών προς το σχολείο (0005/2011)·

- Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης και Diana Wallis, σχετικά με παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0006/2011)·

- Γεώργιος Παπαστάμκος, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta και Tadeusz Zwiefka, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό (0007/2011).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου