Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. februára 2011 - Štrasburg

11. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0009/2011), ktorú položili Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Verts/ALE a Monica Luisa Macovei, pre Komisiu: Revízia rámca pre expertné skupiny Komisie a vyrovnané zastúpenie a transparentnosť (B7-0010/2011);

- (O-0014/2011), ktorú položili Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler a Elisabeth Jeggle v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (B7-0011/2011);

- (O-0020/2011), ktorú položila Eva Joly, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Energetická stratégia Svetovej banky pre rozvojové krajiny (B7-0012/2011);

- (O-0029/2011), ktorú položili Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug a Edit Herczog v mene skupiny S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro a Holger Krahmer v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter a Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen a Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Plnenie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (B7-0013/2011);

- (O-0035/2011), ktorú položili Corinne Lepage, Diana Wallis a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Revízia rámca pre expertné skupiny Komisie a vyrovnané zastúpenie a transparentnosť (B7-0014/2011).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand a Zoran Thalero vyčistení Európy a akcii Let’s do it World 2012 (0003/2011);

- Angelika Werthmann, Evelyn Regner a Ulrike Lunacek o vytvorení európskeho akčného dňa proti obťažovaniu na pracovisku (0004/2011);

- Dieter-Lebrecht Koch o posilnení bezpečnosti na ceste zo školy v Európe (0005/2011);

- Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis a Diana Wallis o porušení základných práv zadržiavaných osôb v Európskej únii (0006/2011);

- Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta a Tadeusz Zwiefka o boji proti korupcii v európskom športe (0007/2011).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia