Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург

12. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на février II 2011 (PE 457.601/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник
Групите Verts/ALE и ALDE отправят искане за вписване в дневния ред на декларация на Catherine Ashton, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, относно правовата държава в Русия.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която обосновава искането, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който подкрепя искането, и Adrian Severin, от името на групата S&D, който се противопоставя на искането.

Изказа се Joseph Daul.

С електронно гласуване (170 - гласа „за“ 132- гласа „против“, 25 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

Декралацията е вписана като трета точка в дневния ред за вторник сутрин.

Бяха определени следните крайни срокове::

- Предложения за резолюции: вторник 15 февруари 2011 г, 10.00 ч.

- предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 16 февруари 2011 г., 10.00 ч

- предложения за изменения към предложения за обща резолюция: сряда, 16 февруари 2011 г., 11.00 ч.

Гласуването ще се състои в четвъртък, 17 февруари 2011 г.

°
° ° °

Групата PPE отправя искане за вписване в дневния ред на декларация на Комисията относно положението в Лампедуза.

Изказаха се: Mario Mauro, от името на групата PPE, който обосновава искането, Martin Schulz, от името на групата S&D, който го подкрепя и прави уточнение относно заглавието на разискването.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Rui Tavares.

Изказа се Martin Schulz, от името на групата S&D, който отправя искане разискването да бъде под надслов "Незабавни мерки на ЕС в подкрепа на Италия и останалите държави-членки, които са засегнати от изключителни миграционни потоци от мигранти".

Парламентът одобрява искането.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък
Групата EFD отправя искане за вписване в дневния ред на въпрос с искане за устен отговор на Комисията относно прибягването до европейската заповед за арест при случая Julian Assange.

Изказаха се: Gerard Batten, от името на групата EFD, който обосновава искането, Edit Herczog и Martin Schulz.

Парламентът отхвърля искането

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност