Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2053(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0012/2011

Внесени текстове :

A7-0012/2011

Разисквания :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0051

Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург

13. Прилагане на Директивата за услугите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на Директивата за услугите 2006/123/EО [2010/2053(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Sophie Auconie (докладчик по становището на комисията ECON), Филиз Хакъева Хюсменова (докладчик по становището на комисията REGI), Małgorzata Handzlik, от името на групата PPE, Bernadette Vergnaud, от името на групата S&D, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, Pascal Canfin, от името на групата Verts/ALE, и Malcolm Harbour, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner и Sylvana Rapti.

Изказаха се: Michel Barnier и Evelyne Gebhardt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 15.2.2011.

Правна информация - Политика за поверителност