Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0012/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0012/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

13. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK [2010/2053(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Η Evelyne Gebhardt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Małgorzata Handzlik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Κωνσταντίνος Πουπάκης και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner και Συλβάνα Ράπτη.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου