Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0384(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0021/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0021/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0054

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

14. Ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της θέσπισης ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Ο Klaus-Heiner Lehne παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Raffaele Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernhard Rapkay, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Enikő Győri και Klaus-Heiner Lehne.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου