Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0098(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0001/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2011 - 15
CRE 14/02/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

15. Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2010)0184 - C7-0137/2010- 2010/0098(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adam Gierek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vasilica Viorica Dăncilă και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου