Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 229kWORD 182k
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 8.Αναφορές
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (συζήτηση)
 14.Ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας *** (συζήτηση)
 15.Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές * (συζήτηση)
 16.Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (συζήτηση)
 17.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)
 18.Βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Werner Langen ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στον κατάλογο παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει τη στήριξη του Σώματος στις πρόσφατες αλλαγές στην Αίγυπτο και καλεί τις κυβερνήσεις της περιοχής να είναι πιο ανοικτές στο διάλογο με τους πολίτες, να σταματήσουν τις επιθετικές εκδηλώσεις εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών και να άρουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αλληλέγγυα με αυτές τις χώρες.

Επιβεβαιώνει την ανάγκη να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια στις χώρες που αντιμετωπίζουν συρροή μεταναστών.

Επισημαίνει ότι η 12η Φεβρουαρίου 2011 έχει ανακηρυχθεί παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης παιδιών στρατιωτών και υπενθυμίζει τη δέσμευση του Σώματος σε αυτό το ζήτημα.

Επισημαίνει, τέλος, ότι από την αρχή της χρονιάς το Ιράν έχει προβεί σε πολυάριθμες εκτελέσεις θανατικών ποινών και καλεί το ιρανικό καθεστώς να εισαγάγει μορατόριουμ στην εφαρμογή της θανατικής ποινής και εν συνεχεία να την καταργήσει.


4. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τετάρτη τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (00065/2010/LEX - C7-0043/2011 - 2010/0074(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (00064/2010/LEX - C7-0042/2011 - 2010/0051(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (00063/2010/LEX - C7-0041/2011 - 2008/0237(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (αναδιατύπωση) (00057/2010/LEX - C7-0040/2011 - 2009/0054(COD))


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ: Jan Philipp Albrecht αντί του Jill Evans

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Agnès Le Brun

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη από τις εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά την σύσταση της ανωνύμου εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (αναδιατύπωση) (COM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί επ' αυτού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) μετά την απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου της (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) εκθέσεις από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (αναδιατύπωση) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0001/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Wim Van De Camp (A7-0007/2011)

- Σύσταση σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0011/2011)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK (2010/2053(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

- Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Eva Joly (A7-0018/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

- Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της θέσπισης ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

- Έκθεση σχετικά με τα «Επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» (2010/2239(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Martin Callanan (A7-0287/2010)

- Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Μαρία Ελένη Κοππά (A7-0372/2010)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισμού) (B7-0009/2011)

- προς το Συμβούλιο
Posselt Bernd, Higgins Jim, Παπανικολάου Γεώργιος, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Χουντής Νικόλαος, Schaake Marietje, Τούσσας Γεώργιος, Kelly Seán, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Balčytis Zigmantas, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Harkin Marian

- προς την Επιτροπή
Pargneaux Gilles, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Higgins Jim, Παπανικολάου Γεώργιος, Crowley Brian, Harkin Marian, Kelly Seán, Aylward Liam, Szymański Konrad, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Blinkevičiūtė Vilija, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Childers Nessa, Χουντής Νικόλαος, Schaake Marietje, Balčytis Zigmantas, Paleckis Justas Vincas, McGuinness Mairead, Gallagher Pat the Cope, Κουμουτσάκος Γεώργιος, La Via Giovanni, Riera Madurell Teresa, Dantin Michel, Bendtsen Bendt, Jeggle Elisabeth

3.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Vincenzo Iovine. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση της κατασκευής αεροδρομίων πολιτικής αεροπορίας (B7-0095/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, REGI

4) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2006/2004 (00063/2010 - C7-0015/2011 - 2008/0237(COD)) – Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής - Εισηγητής: Antonio Cancian (A7-0020/2011)


7. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 0078 και 0079/2010 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


8. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 24 Ιανουαρίου 2011

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1550/2010)· Tanja Platzer (EAFCHR e.V. Europäische Vereinigung für Kinderrechte) (αριθ. 1551/2010)· Erich Seib (αριθ. 1552/2010)· Charlie Fenech (αριθ. 1553/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1554/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1555/2010)· Axel Wartburg (αριθ. 1556/2010)· Axel Wartburg (αριθ. 1557/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1558/2010)· Roberto Tommasini (Comitato Difesa Famiglie) (αριθ. 1559/2010)· Bernhard Zuendorff (αριθ. 1560/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1561/2010)· Christa Blasczyk (αριθ. 1562/2010)· Aldo Annecchini (αριθ. 1563/2010)· Stefan Igelmann (αριθ. 1564/2010)· Peter Hemmerich (αριθ. 1565/2010)· Sasa Fiser (αριθ. 1566/2010)· Birgit Kramper (αριθ. 1567/2010)· Heinz-Peter Tjaden (αριθ. 1568/2010)· Norbert Warnack (αριθ. 1569/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1570/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1571/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1572/2010)· Domenico Romito (Associazione Avvocatideiconsumatori) (260 υπογραφές) (αριθ. 1573/2010)· Mohamed Esmail Mamon (αριθ. 1574/2010)· Gianpaolo Franzoso (αριθ. 1575/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1576/2010)· Tania Luisa Rodrigues Ing Deep (αριθ. 1577/2010)· Milvia Pestilli (αριθ. 1578/2010)· Roberto Quaglia (αριθ. 1579/2010)· Graziano Benedetto (αριθ. 1580/2010)· Sebastiano Gottardelli (αριθ. 1581/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1582/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1583/2010)· Heinz Gerhardt (αριθ. 1584/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1585/2010)· Maria da Conceição Pereira Santos (αριθ. 1586/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1587/2010)· Sara Nolasco (αριθ. 1588/2010)· Barbara Bernardi (αριθ. 1589/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1590/2010)· Radenko Lazov Mitev (αριθ. 1591/2010)· Václav Gavlovsky (αριθ. 1592/2010)· Francesco Pierandrea Luca Falcone (Studio Legale dell'Avvocato Francesco Silluzio del Foro di Catania ) (αριθ. 1593/2010)· Gabrielle CerviI (αριθ. 1594/2010)· Noel Trevor Hatcher (2 υπογραφές) (αριθ. 1595/2010)· Caesar Attard (αριθ. 1596/2010)· MediaSind Federatia Romana a Journalistilor (Federatia Romana a Journalistilor MediaSind) (αριθ. 1597/2010)· Vasilev Angel Aleksandrov (αριθ. 1598/2010).

Στις 2 Φεβρουαρίου 2011

Diana Yuditxa Bautista Martinez (αριθ. 1599/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1600/2010)· László Dr. Halák (αριθ. 1601/2010)· Maria Karagiannaki (αριθ. 1602/2010)· Ioannis Alabanos (αριθ. 1603/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1604/2010)· Yvan Bachaud (Rassemblement pour l'initiative populaire - MIP) (αριθ. 1605/2010)· Francisco Padrino Pérez (αριθ. 1606/2010)· Miguel Lasca Martín (αριθ. 1607/2010)· Sergio Rebollo Suero (αριθ. 1608/2010)· Xavier Ortiz Badia (αριθ. 1609/2010)· Karkkainen Uolevi (αριθ. 1610/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1611/2010)· Mariann Jakus (αριθ. 1612/2010)· Rosa Letamendia Pérez de San Román (αριθ. 1613/2010)· Michael Dahl (αριθ. 1614/2010)· Dias Ateve Kataskevastiki (Kataskevastiki Dias Ateve) (αριθ. 1615/2010)· Gerhard Wlodkowski (Landwirtschaftskammer Österreich) (αριθ. 1616/2010)· Jürgen Sieveking (αριθ. 1617/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1618/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1619/2010)· Fabio Albanese (αριθ. 1620/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1621/2010)· Alfredo Tarallo (αριθ. 1622/2010)· Peter Hayward (αριθ. 1623/2010)· Moses Azzopardi (αριθ. 1624/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1625/2010)· Diacovschi Diana (αριθ. 1626/2010)· Mehmet Erdinci (Cagrupin Cooperativa Agricola (Grup de Producatori IndependentiI)) (αριθ. 1627/2010)· Carlos V. Clavijo (αριθ. 1628/2010)· Arvid Strand (αριθ. 1629/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1630/2010)· Kevin O'Malley (αριθ. 1631/2010)· Kevin O'Malley (αριθ. 1632/2010)· John Parsons (αριθ. 1633/2010)· Vilut Calin Alexa (αριθ. 1634/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1635/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1636/2010)· (απόρρητο όνομα) (16 υπογραφές) (αριθ. 1637/2010)· Duncan Anderson (αριθ. 1638/2010)· Emil Brinzea (αριθ. 1639/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1640/2010)· Viorica Marandici (αριθ. 1641/2010)· Patric Lausch (αριθ. 1642/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1643/2010)· Stanislaw Olenski (αριθ. 1644/2010)· Peter Boulter (αριθ. 1645/2010)· Dumitru George Gavriloaie (αριθ. 1646/2010)· Natalia Samorukova (2 υπογραφές) (αριθ. 1647/2010)· Adriana Miron (αριθ. 1648/2010)· Eberhard Gertsmann (αριθ. 1649/2010).

Στις 3 Φεβρουαρίου 2011

Dumitru-Iulian Andrian (αριθ. 1650/2010).

Στις 9 Φεβρουαρίου 2011

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0001/2011)· Pablo Gacimartín González (αριθ. 0002/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0003/2011)· José Ortega Ortega (αριθ. 0004/2011)· Miguel Angel Galan Castellanos (αριθ. 0005/2011)· Arsène Schmitt (Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle ) (αριθ. 0006/2011)· Paul Herzog Von Oldenburg (Federation Pro Europea Christiana) (18300 υπογραφές) (αριθ. 0007/2011)· Rita Dahl (αριθ. 0008/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0009/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0010/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0011/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0012/2011)· Dana-Marina Dumitriu (αριθ. 0013/2011)· Françoise Vassaux (αριθ. 0014/2011)· Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (αριθ. 0015/2011)· Maria Karagiannaki (αριθ. 0016/2011)· Maria Karagiannaki (αριθ. 0017/2011)· Eduardo Rodriguez Campo (αριθ. 0018/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0019/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0020/2011)· Manuel García Orellana (αριθ. 0021/2011)· Jorge Enrique Perez Villa-Zevallos (αριθ. 0022/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0023/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0024/2011)· Marcelo Aguilar Serrano (αριθ. 0025/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0026/2011)· Cesar Augusto Saavedra Naranjo (αριθ. 0027/2011)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0028/2011).


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας·

- πρωτόκολλο περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινότητας και της δημοκρατίας των Σεϋχελλών·

- ευρωμεσογειακή αεροπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του χασεμιτικού βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου.


10. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Σεπτεμβρίου I 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


11. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0009/2011) που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Monica Luisa Macovei, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0010/2011);

- (O-0014/2011) που κατέθεσαν οι Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (B7-0011/2011);

- (O-0020/2011) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ενεργειακή στρατηγική της παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες (B7-0012/2011);

- (O-0029/2011) που κατέθεσαν οι Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro και Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter και Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen και Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (B7-0013/2011);

- (O-0035/2011) που κατέθεσαν οι Corinne Lepage, Diana Wallis και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0014/2011).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand και Zoran Thaler, σχετικά με την εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και την πρωτοβουλία «Let’s do it world» για το 2012 (0003/2011)·

- Angelika Werthmann, Evelyn Regner και Ulrike Lunacek, σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας δράσης ενάντια στον εκφοβισμό και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας (0004/2011)·

- Dieter-Lebrecht Koch, σχετικά με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών διαδρομών προς το σχολείο (0005/2011)·

- Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης και Diana Wallis, σχετικά με παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0006/2011)·

- Γεώργιος Παπαστάμκος, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta και Tadeusz Zwiefka, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό (0007/2011).


12. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Φεβρουαρίου II 2011 (PE 457.601/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη
Οι ομάδες Verts/ALE και ALDE ζήτησαν να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, ο Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος το στηρίζει, και ο Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul.

Με ΗΨ (170 υπέρ, 132 κατά, 25 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η δήλωση καταχωρίζεται ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη για την Τρίτη το πρωί.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης::

- προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011, 10.00

- τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, 10.00

- τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, 11.00

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011.

°
° ° °

Η Ομάδα PPE ζήτησε να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Λαμπεντούζα.

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος το στηρίζει και εισάγει μια διευκρίνιση στον τίτλο της συζήτησης.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Rui Tavares.

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος ζητεί να δοθεί στη συζήτηση ο τίτλος "Άμεσα μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της Ιταλίας και άλλων κρατών μελών που επηρεάζονται από έκτακτη συρροή μεταναστών".

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη
Η Ομάδα EFD ζήτησε να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην υπόθεση Τζούλιαν Ασάνζ.

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Edit Herczog και Martin Schulz.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK [2010/2053(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Η Evelyne Gebhardt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Małgorzata Handzlik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Κωνσταντίνος Πουπάκης και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner και Συλβάνα Ράπτη.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.


14. Ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της θέσπισης ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Ο Klaus-Heiner Lehne παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Raffaele Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernhard Rapkay, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Enikő Győri και Klaus-Heiner Lehne.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.


15. Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2010)0184 - C7-0137/2010- 2010/0098(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adam Gierek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vasilica Viorica Dăncilă και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011.


16. Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, George Sabin Cutaş, Elisabetta Gardini, Zoran Thaler και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Petru Constantin Luhan, Giovanni Collino, Vasilica Viorica Dăncilă και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Othmar Karas και Bendt Bendtsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jürgen Creutzmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕπ) κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (B7-0096/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2011.


17. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0029/2011) που κατέθεσαν οι Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen και Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (B7-0013/2011)

Προφορική ερώτηση (O-0014/2011) που κατέθεσαν οι Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (B7-0011/2011)

Οι Silvia-Adriana Ţicău, Ramona Nicole Mănescu, Elisabeth Schroedter και Oldřich Vlasák αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση B7-0013/2011.

Ο Tamás Deutsch αναπτύσσει την προφορική ερώτηση B7-0011/2011.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lambert van Nistelrooij, Evgeni Kirilov, Olga Sehnalová, Karin Kadenbach και Ivailo Kalfin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Franz Obermayr, Alajos Mészáros και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.


18. Βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος

Ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antonio Cancian, Seán Kelly, Nicole Sinclaire, Miroslav Mikolášik και Brian Crowley.

Παρεμβαίνει ο John Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Damien Abad, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Oriol Junqueras Vies, Marisa Matias, Slavi Binev, Jim Higgins, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Ágnes Hankiss, Luigi de Magistris, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Martin Ehrenhauser, Antonio Masip Hidalgo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sándor Tabajdi, Γεώργιος Τούσσας, Antonello Antinoro, Antolín Sánchez Presedo, Jarosław Kalinowski, Ivailo Kalfin, George Sabin Cutaş, Mario Pirillo, Zigmantas Balčytis και Brian Crowley.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 457.601/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου