Indeks 
Protokół
PDF 223kWORD 185k
Poniedziałek, 14 lutego 2011 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 8.Petycje
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług (debata)
 14.Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej *** (debata)
 15.Skażenie radioaktywne środków spożywczych * (debata)
 16.Praktyczne aspekty dotyczące przeglądu instrumentów UE z myślą o wsparciu finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania (debata)
 17.Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (debata)
 18.Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Werner Langen był obecny, ale jego nazwisko nie widnieje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wyraził poparcie Parlamentu dla przemian, do jakich w ostatnich dniach doszło w Egipcie, i wezwał rządy w regionie do otwarcia się na dialog z obywatelami, do zaprzestania prześladowań demonstrujących pokojowo osób i do zniesienia stanów wojennych. Zaapelował o solidarność Unii Europejskiej z tymi krajami.

Przewodniczący potwierdził konieczność, by Unia Europejska wsparła kraje, które doświadczają napływu uchodźców.

Poinformował, że dnia12 lutego 2011 r. obchodzono międzynarodowy dzień przeciwko wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy, i przypomniał zaangażowanie Parlamentu w tę sprawę.

Na koniec przewodniczący zwrócił uwagę, że od początku roku w Iranie dokonano wielu egzekucji, i wezwał władze Iranu do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci, a następnie do jej zniesienia.


4. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej (00065/2010/LEX - C7-0043/2011 - 2010/0074(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (00064/2010/LEX - C7-0042/2011 - 2010/0051(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (00063/2010/LEX - C7-0041/2011 - 2008/0237(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (przekształcenie) (00057/2010/LEX - C7-0040/2011 - 2009/0054(COD))


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem: Jan Philipp Albrecht w miejsce Jill Evans

Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Agnès Le Brun

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (przekształcenie) (COM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w następstwie decyzji o podwyższeniu tego kapitału (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Ivo Belet (A7-0001/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

- Zalecenie dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Wim Van De Camp (A7-0007/2011)

- Zalecenie dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Lichtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Lichtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0011/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach (2006/123/WE) (2010/2053(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

- Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, zmieniającej umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Eva Joly (A7-0018/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej. (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

- Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

- Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi Komisji na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie (2010/2239(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Martin Callanan (A7-0287/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0009/2011)

- do Rady

Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Chountis Nikolaos, Schaake Marietje, Toussas Georgios, Kelly Seán, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Balčytis Zigmantas, Koumoutsakos Georgios, Harkin Marian

- do Komisji

Pargneaux Gilles, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Crowley Brian, Harkin Marian, Kelly Seán, Aylward Liam, Szymański Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Blinkevičiūtė Vilija, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Schaake Marietje, Balčytis Zigmantas, Paleckis Justas Vincas, McGuinness Mairead, Gallagher Pat the Cope, Koumoutsakos Georgios, La Via Giovanni, Riera Madurell Teresa, Dantin Michel, Bendtsen Bendt, Jeggle Elisabeth

3.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Vincenzo Iovine. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących budowy lotnisk cywilnych (B7-0095/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, REGI

4) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego

- ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (00063/2010 - C7-0015/2011 - 2008/0237(COD)) – delegacja Parlamentu do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Antonio Cancian (A7-0020/2011)


7. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0078 i 0079/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


8. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 24 stycznia 2011 r.

(nazwisko utajnione) (nr 1550/2010); Tanja Platzer (EAFCHR e.V. Europäische Vereinigung für Kinderrechte) (nr 1551/2010); Erich Seib (nr 1552/2010); Charlie Fenech (nr 1553/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1554/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1555/2010); Axel Wartburg (nr 1556/2010); Axel Wartburg (nr 1557/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1558/2010); Roberto Tommasini (Comitato Difesa Famiglie) (nr 1559/2010); Bernhard Zuendorff (nr 1560/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1561/2010); Christa Blasczyk (nr 1562/2010); Aldo Annecchini (nr 1563/2010); Stefan Igelmann (nr 1564/2010); Peter Hemmerich (nr 1565/2010); Sasa Fiser (nr 1566/2010); Birgit Kramper (nr 1567/2010); Heinz-Peter Tjaden (nr 1568/2010); Norbert Warnack (nr 1569/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1570/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1571/2010); nazwisko utajnione) (nr 1572/2010); Domenico Romito (Associazione Avvocatideiconsumatori) (260 podpisów) (nr 1573/2010); Mohamed Esmail Mamon (nr 1574/2010); Gianpaolo Franzoso (nr 1575/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1576/2010); Tania Luisa Rodrigues Ing Deep (nr 1577/2010); Milvia Pestilli (nr 1578/2010); Roberto Quaglia (nr 1579/2010); Graziano Benedetto (nr 1580/2010); Sebastiano Gottardelli (nr 1581/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1582/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1583/2010); Heinz Gerhardt (nr 1584/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1585/2010); Maria da Conceição Pereira Santos (nr 1586/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1587/2010); Sara Nolasco (nr 1588/2010); Barbara Bernardi (nr 1589/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1590/2010); Radenko Lazov Mitev (nr 1591/2010); Václav Gavlovsky (nr 1592/2010); Francesco Pierandrea Luca Falcone (Studio Legale dell'Avvocato Francesco Silluzio del Foro di Catania ) (nr 1593/2010); Gabrielle CerviI (nr 1594/2010); Noel Trevor Hatcher (2 podpisy) (nr 1595/2010); Caesar Attard (nr 1596/2010); MediaSind Federatia Romana a Journalistilor (Federatia Romana a Journalistilor MediaSind) (nr 1597/2010); Vasilev Angel Aleksandrov (nr 1598/2010).

Dnia 2 lutego 2011 r.

Diana Yuditxa Bautista Martinez (nr 1599/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1600/2010); László Dr. Halák (nr 1601/2010); Maria Karagiannaki (nr 1602/2010); Ioannis Alabanos (nr 1603/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1604/2010); Yvan Bachaud (Rassemblement pour l'initiative populaire - MIP) (nr 1605/2010); Francisco Padrino Pérez (nr 1606/2010); Miguel Lasca Martín (nr 1607/2010); Sergio Rebollo Suero (nr 1608/2010); Xavier Ortiz Badia (nr 1609/2010); Karkkainen Uolevi (nr 1610/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1611/2010); Mariann Jakus (nr 1612/2010); Rosa Letamendia Pérez de San Román (nr 1613/2010); Michael Dahl (nr 1614/2010); Dias Ateve Kataskevastiki (Kataskevastiki Dias Ateve) (nr 1615/2010); Gerhard Wlodkowski (Landwirtschaftskammer Österreich) (nr 1616/2010); Jürgen Sieveking (nr 1617/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1618/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1619/2010); Fabio Albanese (nr 1620/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1621/2010); Alfredo Tarallo (nr 1622/2010); Peter Hayward (nr 1623/2010); Moses Azzopardi (nr 1624/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1625/2010); Diacovschi Diana (nr 1626/2010); Mehmet Erdinci (Cagrupin Cooperativa Agricola (Grup de Producatori IndependentiI)) (nr 1627/2010); Carlos V. Clavijo (nr 1628/2010); Arvid Strand (nr 1629/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1630/2010); Kevin O'Malley (nr 1631/2010); Kevin O'Malley (nr 1632/2010); John Parsons (nr 1633/2010); Vilut Calin Alexa (nr 1634/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1635/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1636/2010); (nazwisko utajnione) (16 podpisów) (nr 1637/2010); Duncan Anderson (nr 1638/2010); Emil Brinzea (nr 1639/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1640/2010); Viorica Marandici (nr 1641/2010); Patric Lausch (nr 1642/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1643/2010); Stanislaw Olenski (nr 1644/2010); Peter Boulter (nr 1645/2010); Dumitru George Gavriloaie (nr 1646/2010); Natalia Samorukova (2 podpisy) (nr 1647/2010); Adriana Miron (nr 1648/2010); Eberhard Gertsmann (nr 1649/2010).

Dnia 3 lutego 2011 r.

Dumitru-Iulian Andrian (nr 1650/2010).

Dnia 9 lutego 2011 r.

(nazwisko utajnione) (nr 0001/2011); Pablo Gacimartín González (nr 0002/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0003/2011); José Ortega Ortega (nr 0004/2011); Miguel Angel Galan Castellanos (nr 0005/2011); Arsène Schmitt (Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle ) (nr 0006/2011); Paul Herzog Von Oldenburg (Federation Pro Europea Christiana) (18300 podpisów) (nr 0007/2011); Rita Dahl (n° 0008/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0009/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0010/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0011/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0012/2011); Dana-Marina Dumitriu (nr 0013/2011); Françoise Vassaux (nr 0014/2011); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nr 0015/2011); Maria Karagiannaki (nr 0016/2011); Maria Karagiannaki (nr 0017/2011); Eduardo Rodriguez Campo (nr 0018/2011); (nom confidentiel) (nr 0019/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0020/2011); Manuel García Orellana (nr 0021/2011); Jorge Enrique Perez Villa-Zevallos (nr 0022/2011); (nazwisko utajnione ) (nr 0023/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0024/2011); Marcelo Aguilar Serrano (nr 0025/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0026/2011); Cesar Augusto Saavedra Naranjo (nr 0027/2011); (nazwisko utajnione) (nr 0028/2011).


9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne celne porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory;

- Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli;

- Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony.


10. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas pierwszej sesji we wrześniu 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


11. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0009/2011), które zadali Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE i Monica Luisa Macovei, do Komisji: Przegląd ram dotyczących grup ekspertów Komisji oraz zrównoważonej reprezentacji i przejrzystości (B7-0010/2011);

- (O-0014/2011), które zadali Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, do Komisji: Strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0011/2011);

- (O-0020/2011), które zadała Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Strategia energetyczna Banku Światowego dla krajów rozwijających się (B7-0012/2011);

- (O-0029/2011), które zadali Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug i Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro i Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter i Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen i Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, do Komisji: Wdrożenie strategii UE na rzecz regionu Dunaju (B7-0013/2011);

- (O-0035/2011), które zadały Corinne Lepage, Diana Wallis i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przegląd ram dotyczących grup ekspertów Komisji oraz zrównoważonej reprezentacji i przejrzystości (B7-0014/2011).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand i Zoran Thaler, w sprawie inicjatyw „Cleanup in Europe” i „Let's do it World 2012” (0003/2011);

- Angelika Werthmann, Evelyn Regner i Ulrike Lunacek, w sprawie wprowadzenia Europejskiego dnia przeciwko mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy (0004/2011);

- Dieter-Lebrecht Koch, w sprawie wzmocnienia na szczeblu europejskim bezpieczeństwa w drodze do szkoły (0005/2011);

- Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis i Diana Wallis, w sprawie naruszania podstawowych praw więźniów w Unii Europejskiej (0006/2011);

- Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta i Tadeusz Zwiefka, w sprawie zwalczania korupcji w sporcie europejskim (0007/2011).


12. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych na luty II 2011 r. (PE 457.601/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek
Grupy Verts/ALE et ALDE złożyły wniosek, by do porządku obrad wpisano oświadczenie Catherine Ashton, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w sprawie rządów prawa w Rosji.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, by uzasadnić ten wniosek, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, by wyrazić poparcie dla niego, i Adrian Severin w imieniu grupy S&D, by się mu sprzeciwić.

Głos zabrał Joseph Daul.

W GE (przy 170 głosach za, 132 głosach przeciw, 25 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

Oświadczenie zostało wpisane jako pkt. 3 porządku obrad we wtorek rano.

wyznaczono następujące terminy::

- projekty rezolucji: wtorek 15 lutego 2011 r., godz. 10:00

- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 16 lutego 2011 r., godz. 10:00

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 16 lutego 2011 r., godz.11:00

Głosowanie odbędzie się w czwartek 17 lutego 2011 r.

°
° ° °

Grupa PPE złożyła wniosek, by do porządku obrad wpisano oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji na Lampedusie.

Głos zabrali: Mario Mauro w imieniu grupy PPE, by uzasadnić wniosek, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, by go poprzeć i wnieść uściślenie do tytułu debaty.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Rui Tavares.

Głos zabrał Martin Schulz w imieniu grupy S&D, by zaproponować następujący tytuł debaty: "Niezwłoczne przyjęcie przez UE środków wsparcia dla Włoch i innych państw członkowskich borykających się z nadzwyczajnymi przepływami migracyjnymi".

Parlament przyjął wniosek.

Środa

Bez zmian.

Czwartek
Grupa EFD złożyła wniosek, by do porządku obrad wpisać pytanie ustne do Komisji w sprawie użycia europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Juliana Assange'a.

Głos zabrali: Gerard Batten w imieniu grupy EFD, by uzasadnić ten wniosek, Edit Herczog i Martin Schulz.

Parlament odrzucił wniosek

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach (2006/123/WE) [2010/2053(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Sophie Auconie (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Małgorzata Handzlik w imieniu grupy PPE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, i Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner i Sylvana Rapti.

Głos zabrali: Michel Barnier i Evelyne Gebhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 15.2.2011.


14. Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej *** (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Klaus-Heiner Lehne przedstawił zalecenie.

Głos zabrała Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Raffaele Baldassarre w imieniu grupy PPE, Bernhard Rapkay w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo i Andreas Mölzer niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová i Małgorzata Handzlik.

Głos zabrali: Michel Barnier, Enikő Győri i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 15.2.2011.


15. Skażenie radioaktywne środków spożywczych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [COM(2010)0184 - C7-0137/2010- 2010/0098(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Ivo Belet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Romana Jordan Cizelj w imieniu grupy PPE, Adam Gierek w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Vasilica Viorica Dăncilă i João Ferreira.

Głos zabrał Michel Barnier.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Ivo Belet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 15.2.2011.


16. Praktyczne aspekty dotyczące przeglądu instrumentów UE z myślą o wsparciu finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania (debata)

Oświadczenie Komisji: Praktyczne aspekty dotyczące przeglądu instrumentów UE z myślą o wsparciu finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Paul Rübig, George Sabin Cutaş, Elisabetta Gardini, Zoran Thaler i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Petru Constantin Luhan, Giovanni Collino, Vasilica Viorica Dăncilă i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Othmar Karas i Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, i Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, w sprawie praktycznych aspektów przeglądu unijnych instrumentów mających na celu wspieranie finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania (B7-0096/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.2.2011.


17. Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (debata)

Pytanie ustne (O-0029/2011), które zadali Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen i Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, do Komisji: Wdrożenie strategii UE na rzecz regionu Dunaju (B7-0013/2011)

Pytanie ustne (O-0014/2011), które zadali Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, do Komisji: Strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0011/2011)

Silvia-Adriana Ţicău, Ramona Nicole Mănescu, Elisabeth Schroedter i Oldřich Vlasák zadali pytanie ustne B7-0013/2011.

Tamás Deutsch zadał pytanie ustne B7-0011/2011.

Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedział na pytania ustne.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Filiz Hakaeva Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Lambert van Nistelrooij, Evgeni Kirilov, Olga Sehnalová, Karin Kadenbach i Ivailo Kalfin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Franz Obermayr, Alajos Mészáros i Vasilica Viorica Dăncilă.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 17.2.2011.


18. Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Antonio Cancian, Seán Kelly, Nicole Sinclaire, Miroslav Mikolášik i Brian Crowley.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.


19. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Damien Abad, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Oriol Junqueras Vies, Marisa Matias, Slavi Binev, Jim Higgins, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Kyriacos Triantaphyllides, Ágnes Hankiss, Luigi de Magistris, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Martin Ehrenhauser, Antonio Masip Hidalgo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sándor Tabajdi, Georgios Toussas, Antonello Antinoro, Antolín Sánchez Presedo, Jarosław Kalinowski, Ivailo Kalfin, George Sabin Cutaş, Mario Pirillo, Zigmantas Balčytis i Brian Crowley.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 457.601/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności