Протокол
 - Неокончателна версия

8.9. Прилагане на Директивата за услугите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за услугите 2006/123/EО [2010/2053(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA-PROV(2011)0051)

Правна информация - Политика за поверителност