Protokoll
 - Ajutine väljaanne

8.9. Teenuste direktiivi rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport teenuste direktiivi 2006/123/EÜ rakendamise kohta [2010/2053(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA-PROV(2011)0051)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika