Pöytäkirja
 - Väliaikainen painos

8.9. Palveludirektiivin täytäntöönpano (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta [2010/2053(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA-PROV(2011)0051)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö