Notulen
 - Voorlopige uitgave

8.9. Uitvoering van de dienstenrichtlijn (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG [2010/2053(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA-PROV(2011)0051)

Juridische mededeling - Privacybeleid