Protokoll
 - Preliminär utgåva

8.9. Genomförandet av tjänstedirektivet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG [2010/2053(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA-PROV(2011)0051)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy