Seznam 
Zápis
PDF 244kWORD 198k
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
 4.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***III (rozprava)
 5.Právní stát v Rusku (rozprava)
 6.Různé
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Výklad jednacího řádu
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (finanční mechanismy na období 2009–2014 a dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období 2009–2014) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Brazílií o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi EU, ES a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.6.Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi ES a Švýcarskou konfederací o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.7.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.8.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.9.Provádění směrnice o službách (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.10.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***III (hlasování)
  9.11.Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)
  9.12.Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany *** (hlasování)
  9.13.Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv * (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Přijetí změn Smlouvy (rozprava)
 14.Stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (rozprava)
 15.Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků (rozprava)
 16.Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (rozprava)
 17.Padělání léčivých přípravků ***I (rozprava)
 18.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 19.Situace v Albánii (rozprava)
 20.Skandál s odposlechy v Bulharsku (rozprava)
 21.Energetická strategie Světové banky (rozprava)
 22.Předložení dokumentů
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 15. ÚNORA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Střety na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0132/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0134/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti a Rolandas Paksas za skupinu EFD o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0136/2011);

- Helmut Scholz a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0137/2011);

- Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa a Martin Kastler za skupinu PPE o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0138/2011);

- Marc Tarabella za skupinu S&D o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0139/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou (B7-0140/2011).

II.   Jemen: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland a Alexandra Thein za skupinu ALDE o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0135/2011);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0141/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Angelika Niebler, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Martin Kastler za skupinu PPE o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0142/2011);

- Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0144/2011);

- Corina Creţu, Ana Gomes, Richard Howitt, Claude Moraes a Jutta Steinruck za skupinu S&D o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0147/2011);

- Charles Tannock za skupinu ECR o Jemenu: odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Muhammada Táhira Tábita Samúna (B7-0148/2011).

III.   Uganda: vražda Davida Kata

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert a Keith Taylor za skupinu Verts/ALE o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0133/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez a Alexandra Thein za skupinu ALDE o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0143/2011);

- Charles Tannock za skupinu ECR o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0145/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0146/2011);

- Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Filip Kaczmarek a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0149/2011);

- Michael Cashman, Richard Howitt, Corina Creţu a Ana Gomes za skupinu S&D o Ugandě: vražda Davida Kata (B7-0150/2011).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [2009/0173(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Martin Callanan uvedl zprávu.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Vystoupili: Werner Langen (navrhovatel výboru ITRE), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru TRAN), Richard Seeber za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Miroslav Ouzký za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Paul Nuttall za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Chris Davies, Nick Griffin nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Carl Schlyter, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Chris Davies, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Marita Ulvskog, Corinne Lepage, Elisabetta Gardini, Saïd El Khadraoui, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Dominique Riquet, Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a Carlo Fidanza.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ioan Enciu, João Ferreira, Gilles Pargneaux, Karin Kadenbach, Judith A. Merkies a Inés Ayala Sender.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Martin Callanan.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 15.2.2011.


4. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***III (rozprava)

Zpráva o společném znění nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, které schválil dohodovací výbor [PE-CONS 00063/2010 - C7-0015/2011- 2008/0237(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru. Zpravodaj: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Antonio Cancian uvedl zprávu.

Vystoupili: Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Mathieu Grosch za skupinu PPE, Brian Simpson za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Roberts Zīle za skupinu ECR, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, a Juozas Imbrasas za skupinu EFD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Franz Obermayr nezařazený, Dieter-Lebrecht Koch, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Ryszard Czarnecki, Anna Rosbach, Georges Bach, Saïd El Khadraoui, Vilja Savisaar-Toomast, Philip Bradbourn, Jim Higgins, Oldřich Vlasák, Ville Itälä a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Frédérique Ries, Michael Cramer a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Siim Kallas, Enikő Győri a Antonio Cancian.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 15.2.2011.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Právní stát v Rusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Právní stát v Rusku

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové.

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Adrian Severin za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Bruno Gollnisch nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz a Michael Gahler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Graham Watson, Heidi Hautala, Jaroslav Paška a Indrek Tarand, posledně jmenovaný, aby zvednutím modré karty položil otázku Knutu Fleckensteinovi, který na ni odpověděl.

Vystoupila Enikő Győri.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o právním státě v Rusku (B7-0101/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere a Joachim Zeller za skupinu PPE o právním státě v Rusku (B7-0108/2011);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o právním státě v Rusku (B7-0110/2011);

- Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o právním státě v Rusku (B7-0111/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR on právním státě v Rusku (B7-0113/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 17.2.2011.

Denní zasedání bylo přerušeno v 11:45.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:45, pokračovalo v 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

6. Různé

Vystoupil Philip Bradbourn k přítomnosti lobbistů a asistentů, kteří u vchodu do jednacího sálu rozdávají trakty (předsedající poslanci odpověděla, že jeho připomínky postoupí kvestorům).


7. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu (P7_TA-PROV(2011)0004(COR01)) k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava k postoji Evropského parlamentu přijatému v druhém čtení dne 18. ledna 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních produktů na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS P7_TA-PROV(2011)0004 (10753/3/2010 – C7- 0267/2010 – 2008/0098(COD))

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


8. Výklad jednacího řádu

V souladu s čl. 211 odst. 3 jednacího řádu předsedající informovala Parlament o výkladu článků 50 a 56, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, kterému byla otázka uplatňování těchto ustanovení postoupena:

1) Výklad článku 56

V případě vrácení věci výboru podle čl. 56 odst. 3 umožní věcně příslušný výbor přidruženému výboru podle článku 50 předtím, než přijme rozhodnutí o postupu, stanovit svou volbu, pokud se jedná o pozměňovací návrhy v jeho výlučné působnosti, zejména volbu pozměňovacích návrhů, které mají být opětovně předloženy Parlamentu.

Na podání zprávy příslušnému výboru, a to ústně nebo písemně, se použije lhůta stanovená v souladu s odstavcem 3 druhým pododstavcem. Tato lhůta nezavazuje Parlement při stanovení doby vhodné pro pokračování přezkumu daného postupu.

2) Výklad článku 50

Rozhodnutí Konference předsedů použít postup s přidruženými výbory se použije ve všech fázích daného postupu. Práva související s postavením „příslušného výboru“ jsou vykonávána věcně příslušným výborem. Při výkonu těchto práv musí věcně příslušný výbor dodržovat výsady přidruženého výboru, zejména povinnost loajální spolupráce, pokud jde o kalendář a právo přidruženého výboru stanovit pozměňovací návrhy, které se předloží Parlamentu v oblasti jeho výlučné působnosti.

V případě, že by věcně příslušný výbor porušil výsady přidruženého výboru, rozhodnutí přijatá věcně příslušným výborem zůstanou platná, ale přidružený výbor bude moci předložit své pozměňovací návrhy přímo Parlamentu v mezích své výlučné působnosti.

Pokud před zahájením zítřejšího zasedání, které se bude konat dne 16. února 2011, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (čl. 211 odst. 4 jednacího řádu) nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Pokud nebude vznesena námitka, bude hlasování o zprávě, kterou předkládá Véronique Mathieu (A7-0265/2010), staženo z pořadu jednání zítřejšího zasedání ve středu 16. února 2011.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Dohoda mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci [10297/2010 - C7-0190/2010- 2010/0119(NLE)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Eva Joly (A7-0018/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0043)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (finanční mechanismy na období 2009–2014 a dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období 2009–2014) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 [09902/2010 - C7-0225/2010- 2010/0129(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0044)

Parlament schválil uzavření dohod a protokolů.


9.3. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Brazílií o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučeník návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb [13988/2010 - C7-0335/2010- 2009/0115(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0045)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.4. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jménem Evropské unie [07853/2010 - C7-0101/2010- 2009/0148(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0046)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.5. Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi EU, ES a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu – jménem Evropské unie – protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [06077/2010 - C7-0141/2010- 2006/0251(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0047)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.6. Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi ES a Švýcarskou konfederací o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku [06242/2010 - C7-0140/2010- 2006/0252(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0048)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.7. Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů [16364/2010 - C7-0400/2010- 2010/0228(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0011/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0049)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.8. Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů [16362/2010 - C7-0399/2010- 2010/0222(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0050)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.9. Provádění směrnice o službách (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice o službách (2006/123/ES) [2010/2053(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0051)


9.10. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***III (hlasování)

Zpráva o společném znění nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, které schválil dohodovací výbor [PE-CONS 00063/2010 - C7-0015/2011- 2008/0237(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

(ke schválení potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0052)


9.11. Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [2009/0173(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Martin Callanan (A7-0287/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0053)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0053)


9.12. Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0054)

Vystoupení

Juan Fernando López Aguilar po hlasování k jeho průběhu a aby oznámil, že chtěl požádat o odložení hlasování, dokud Soudní dvůr nevydá stanovisko.


9.13. Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady (Euratom), kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [KOM(2010)0184 - C7-0137/2010- 2010/0098(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ivo Belet (A7-0001/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0055)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0055)

Vystoupení

Ivo Belet (zpravodaj), aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 33, který byl vzat v potaz.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Evelyne Gebhardt - A7-0012/2011

Clemente Mastella, Adam Bielan, Claudio Morganti, Sergej Kozlík, Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Antonio Cancian - A7-0020/2011

Gesine Meissner, Clemente Mastella, Guido Milana, Giommaria Uggias, Hannu Takkula, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Sergej Kozlík, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Carlo Fidanza a Siiri Oviir

zpráva Martin Callanan - A7-0287/2010

Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Vicky Ford a Seán Kelly

doporučení Klaus-Heiner Lehne - A7-0021/2011

Clemente Mastella, Jens Rohde, Adam Bielan, Alfredo Pallone, Mario Pirillo, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Antonello Antinoro, David-Maria Sassoli, Seán Kelly a Philip Claeys

zpráva Ivo Belet - A7-0001/2011

Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Andrzej Grzyb a Alfredo Antoniozzi


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Richard Howitt a Sergio Gaetano Cofferati oznámili, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit hlasování o zprávě, kterou předložila Eva Joly (A7-0018/2011).

Hannu Takkula oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit hlasování o zprávě, kterou předložil Antonio Cancian (A7-0020/2011).

Elmar Brok oznámil, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit hlasování o zprávách, které předložili Eva Joly (A7-0018/2011), Antonio Cancian (A7-0020/2011), Martin Callanan (A7-0287/2010) a o doporučení, které předložil Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011).


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Přijetí změn Smlouvy (rozprava)

Prohlášení Komise: Přijetí změn Smlouvy

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, a Bruno Gollnisch nezařazený.

Vystoupil José Manuel Barroso.

Vystoupili: Manfred Weber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Proinsias De Rossa, Martin Schulz, Ivo Strejček, Joe Higgins, Nicole Sinclaire a Kay Swinburne.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Rozprava byla ukončena.


14. Stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Stavros Lambrinidis za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Barry Madlener, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL, Barry Madlener nezařazený, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch a Carmen Romero López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Simon Busuttil, Kyriakos Mavronikolas, Gesine Meissner, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, Nathalie Griesbeck a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava byla ukončena.


15. Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků (rozprava)

Prohlášení Komise: Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, Mario Mauro, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miguel Portas, Barry Madlener, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil Jean-Luc Mélenchon, David-Maria Sassoli, Mara Bizzotto, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Ioan Mircea Paşcu, Sonia Alfano, Mario Borghezio, David Casa, Rosario Crocetta, Andreas Mölzer, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Jan Mulder, Carlo Fidanza a Carmen Romero López.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tanja Fajon, Wim van de Camp, Nadja Hirsch, Nikolaos Salavrakos, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik a Georgios Koumoutsakos.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava byla ukončena.


16. Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (rozprava)

Zpráva na téma „Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“ [2010/2239(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Ria Oomen-Ruijten uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: George Sabin Cutaş (navrhovatel výboru ECON), Cornelis de Jong (navrhovatel výboru IMCO), Barbara Matera (navrhovatelka výboru FEMM), Csaba Őry za skupinu PPE, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Marine Le Pen nezařazená, Thomas Mann, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ria Oomen-Ruijten, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Tadeusz Cymański, Thomas Händel, Franz Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Elizabeth Lynne, Milan Cabrnoch, Kartika Tamara Liotard, David Casa, Kinga Göncz, Vicky Ford, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ádám Kósa a Konstantinos Poupakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rovana Plumb, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabeth Schroedter a Alfreds Rubiks.

Vystoupili: László Andor a Ria Oomen-Ruijten.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 16.2.2011.


17. Padělání léčivých přípravků ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce [KOM(2008)0668 - C6-0513/2008- 2008/0261(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Marisa Matias uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Regina Bastos (navrhovatelka výboru IMCO), Amalia Sartori (navrhovatelka výboru ITRE), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu S&D, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Michail Tremopoulos za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Anna Rosbach za skupinu EFD, Peter Liese, Judith A. Merkies, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký, Oreste Rossi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Gilles Pargneaux a Horst Schnellhardt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová, Åsa Westlund, Struan Stevenson, João Ferreira a Jaroslav Paška.

Vystoupili: John Dalli a Marisa Matias.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 16.2.2011.


18. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0009/2011).

Otázka 18 (Gilles Pargneaux): Zákaz uvedení léčivého přípravku Mediator na trh.

Otázka a doplňující otázky: Gilles Pargneaux a Marc Tarabella. Odpověď: John Dalli (člen Komise).

Otázka 19 (Ivo Belet): Prodej předplatného pro iPad společností Apple.

Otázka a doplňující otázky: Ivo Belet a Janusz Władysław Zemke. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 20 (Laima Liucija Andrikienė): Ochrana investic v souvislosti s jednáním mezi EU a Ruskem o nové dohodě o partnerství a spolupráci.

Otázka a doplňující otázka: Laima Liucija Andrikienė. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 21 (Anne E. Jensen): Podpora poskytovaná Evropskou unií Světovému fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

Otázka a doplňující otázky: Anne E. Jensen, Michael Cashman a Georgios Papanikolaou. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 22 (Jim Higgins): Označení CE.

Otázka a doplňující otázky: Jim Higgins a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Otázka 23 (Georgios Papanikolaou): Různorodost podnikatelského prostředí v členských státech.
Otázka 24 (Brian Crowley): Malé a střední podniky.
Otázka 25 (Marian Harkin): Podnikání v zemích uplatňujících úsporná opatření.

Otázky a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou, Brian Crowley a Marian Harkin. Odpověď: Antonio Tajani.

Otázka 30 (Vilija Blinkevičiūtė): Strategie pro politiku rovných příležitostí v Komisi.

Otázka a doplňující otázky: Vilija Blinkevičiūtė a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise)

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Vystoupil Seán Kelly k organizaci doby vyhrazené pro otázky (předsedající vzala jeho vystoupení na vědomí).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:50, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

19. Situace v Albánii (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace v Albánii

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Adrian Severin za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Doris Pack, Victor Boştinaru, Antonio Cancian, Maria Eleni Koppa a Simon Busuttil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Ibrisagic, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Georgios Papanikolaou a György Schöpflin.

Vystoupil Štefan Füle.

Rozprava byla ukončena.


20. Skandál s odposlechy v Bulharsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Skandál s odposlechy v Bulharsku

Andris Piebalgs (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které mu zvednutím modré karty položili Andrey Kovatchev a Dimitar Stoyanov, Diana Wallis za skupinu ALDE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Mariya Nedelcheva, Claude Moraes, Gianni Vattimo, Ernst Strasser, Hannes Swoboda k přítomnosti neznámé osoby, která filmuje v jednacím sále (předsedající odpověděl, že záležitost bude projednána), Iliana Malinova Iotova, Stanimir Ilchev, Andrey Kovatchev, Ioan Enciu, Vladimir Urutchev, Ivailo Kalfin a Nadezhda Neynsky.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Iliana Ivanova, Kristian Vigenin a Antonyia Parvanova.

Vystoupili: Hans-Peter Martin a Evgeni Kirilov k průběhu postupu otázek položených zvednutím modré karty.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zigmantas Balčytis, Filiz Hakaeva Hyusmenova a Niccolò Rinaldi.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Rozprava byla ukončena.


21. Energetická strategie Světové banky (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0020/2011), kterou pokládá Eva Joly za výbor DEVE Komisi: O energetické strategii Světové banky pro rozvojové země (B7-0012/2011)

Franziska Keller rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení a odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin.

Andris Piebalgs (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Alf Svensson za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Filip Kaczmarek, Silvia-Adriana Ţicău a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig a Seán Kelly.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Eva Joly za výbor DEVE o energetické strategii Světové banky pro rozvojové země (B7-0128/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 17.2.2011.


22. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (KOM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)) - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0040/2011)


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 457.601/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí