Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2995(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0094/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0094/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 4
CRE 16/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2011 - 6.4
CRE 16/02/2011 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

4. Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία

Οι János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Göran Färm, Lena Ek, Tomasz Piotr Poręba, Bastiaan Belder και Angelika Werthmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek, Zoran Thaler, Andrey Kovatchev και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Marije Cornelissen, Charles Tannock, Andreas Mölzer και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και János Martonyi.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Κροατία (B7-0094/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου