Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0007(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0040/2011

Forhandlinger :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0070

Protokol
Onsdag den 16. februar 2011 - Strasbourg

5. Europa 2020 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * - Gennemførelse af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Europa 2020

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [KOM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Redegørelse fra Kommissionen: Gennemførelse af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

János Martonyi (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Pervenche Berès forelagde sin betænkning.

Talere: Sharon Bowles (ordfører for udtalelse for ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, og Marian-Jean Marinescu.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Herbert Reul, som svarede, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, og Elisabeth Morin-Chartier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski og Anna Záborská.

Talere: Pervenche Berès, László Andor og János Martonyi.

Jean-Pierre Audy tog ordet for at stille et spørgsmål vedrørende den dato, hvor Det Europæiske Råds formand ville forelægge konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 (formanden tog dette til efterretning).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

Europa 2020

- Malcolm Harbour for ECR-Gruppen om EU 2020 (B7-0097/2011)

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras og Artur Zasada for PPE-Gruppen om Europa 2020-strategien (B7-0098/2011)

- Rebecca Harms og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om Europa 2020 (B7-0102/2011)

- Martin Schulz og Stephen Hughes for S&D-Gruppen om Europa 2020 (B7-0105/2011)

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen om Europa 2020: (B7-0106/2011)

- Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen om Europa 2020 (B7-0109/2011).

Gennemførelse af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

- Pervenche Berès for EMPL om gennemførelsen af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (B7-0127/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 17.2.2011, punkt 6.10 i protokollen af 17.2.2011 og punkt 6.9 i protokollen af 17.2.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik