Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0007(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0040/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

5. Ευρώπη 2020 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρώπη 2020

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης

Ο János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Sharon Bowles (Συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, και Marian-Jean Marinescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Νικόλαος Σαλαβράκος, José Manuel García-Margallo y Marfil, Άννυ Ποδηματά, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Herbert Reul, ο οποίος και απαντά, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, László Andor και János Martonyi.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, για να θέσει μια ερώτηση που αφορά την ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 (Η Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη της).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Ευρώπη 2020

- Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική ««ΕΥΡΩΠΗ 2020» (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras και Artur Zasada, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" (B7-0109/2011).

Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης των κρατών μελών (B7-0127/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011, σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011 και σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου