Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0007(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0040/2011

Arutelud :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Hääletused :

PV 17/02/2011 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0070

Protokoll
Kolmapäev, 16. veebruar 2011 - Strasbourg

5. Euroopa 2020 - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa 2020

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [KOM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Komisjoni avaldus: Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine

János Martonyi (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

László Andor (komisjoni liige) esines avaldustega.

Pervenche Berès tutvustas raportit.

Sõna võtsid Sharon Bowles (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Marian-Jean Marinescu.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Herbert Reulile, kes sellele vastas, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, ja Elisabeth Morin-Chartier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski ja Anna Záborská.

Sõna võtsid Pervenche Berès, László Andor ja János Martonyi.

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, et esitada küsimus selle kohta, millal Euroopa Ülemkogu eesistuja esitab Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldused (istungi juhataja võttis selle teadmiseks).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Euroopa 2020

- Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel: ELi 2020. aasta strateegia (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras ja Artur Zasada fraktsiooni PPE nimel: Euroopa 2020. aasta strateegia (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa 2020. aasta strateegia (B7-0102/2011);

- Martin Schulz ja Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel: Euroopa 2020. aasta strateegia (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa 2020. aasta strateegia (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa 2020. aasta strateegia (B7-0109/2011).

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine

- Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel: Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine (B7-0127/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011 protokolli punkt 6.8, 17.2.2011 protokolli punkt 6.10 ja 17.2.2011 protokolli punkt 6.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika