Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0007(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0040/2011

Debatai :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Balsavimas :

PV 17/02/2011 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0070

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. vasario 16 d. - Strasbūras

5. Strategija „Europa 2020“. Valstybių narių užimtumo politikos gairės *. Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: strategija „Europa 2020“

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0040/2011).

Komisijos pareiškimas: Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas

János Martonyi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Pervenche Berès pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Sharon Bowles (ECON komiteto nuomonės referentė), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys ir Marian-Jean Marinescu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Liisa Jaakonsaari, (ji, pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą Herbert Reul ir pastarasis į jį atsakė), Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą) ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski ir Anna Záborská.

Kalbėjo: Pervenche Berès, László Andor ir János Martonyi.

Kalbėjo Jean-Pierre Audy. Jis pateikė klausimą, kada Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pateiks 2011 m. vasario 4 d. Vadovų Tarybos susitikimo išvadas (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimąPirmininkė pasižymėjo šį klausimąpirmininkė pasižymėjo šį klausimą).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Strategija „Europa 2020“

- Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu – dėl „ES 2020“ (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras ir Artur Zasada PPE frakcijos vardu, dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0102/2011);

- Martin Schulz ir Stephen Hughes S&D frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0109/2011).

Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu – dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimo (B7-0127/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 17.2.2011, punktas 6.10 protokolo 17.2.2011 ir punktas 6.9 protokolo 17.2.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika